ชื่อ-สกุล : ม.นพดล ปัญญาดี

สังกัดหน่วยงาน : งานวิจัยและพัฒนา , งานนิเทศการสอน , งานหลักสูตรการสอน , งานประกันคุณภาพการศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : MA TESOL ( Sheffield Hallam University )

more...