ชื่อ-สกุล : มิสจันทิพย์ เครือจันทร์

สังกัดหน่วยงาน : งานสารบรรณ , งานประชาสัมพันธ์ , งานทะเบียนสถิติ , งานจัดซื้อ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานทรัพยากรมนุษย์ , งานนโยบายและแผน , งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานกิจการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...