ชื่อ-สกุล : มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานประกันคุณภาพการศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...