ชื่อ-สกุล : มิสอมร งามประสิทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปวค. ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...