ชื่อ-สกุล : มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( ราชภัฏฉะเชิงเทรา )

more...