ชื่อ-สกุล : มิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ

สังกัดหน่วยงาน : งานสารบรรณ , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานทะเบียนสถิติ , งานทรัพยากรมนุษย์ , งานนโยบายและแผน , งานอภิบาล , งานกิจการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...