ชื่อ-สกุล : มิสวิมล สมศรี

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น , งานรักษาความปลอดภัย , งานตรวจสอบการเงิน , งานทะเบียนสถิติ , งานจัดซื้อ , งานการเงินและบัญชี , งานนโยบายและแผน , งานประกันคุณภาพการศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...