ชื่อ-สกุล : มิสสาวิตรี คงวิมล

สังกัดหน่วยงาน : งานทะเบียนสถิติ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานทรัพยากรมนุษย์ , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานกิจการพิเศษ , งานอภิบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...