ชื่อ-สกุล : มิสกัญพัชร์ ทรัพย์เจริญ

สังกัดหน่วยงาน : งานตรวจสอบการเงิน , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานพัสดุครุภัณฑ์ , งานจัดซื้อ , งานการเงินและบัญชี , งานธนาคารโรงเรียน , งานกิจการพิเศษ , งานนโยบายและแผน , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...