ชื่อ-สกุล : มิสศิรินันท์ กรัตพงศ์

สังกัดหน่วยงาน : งานตรวจสอบการเงิน , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานประชาสัมพันธ์ , งานทะเบียนสถิติ , งานวิจัยและพัฒนา , งานนิเทศการสอน , งานหลักสูตรการสอน , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานห้องสมุด , งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( โรงเรียนวัดดอนทอง )

more...