ชื่อ-สกุล : ภ.วิจารณ์ แสงหาญ

สังกัดหน่วยงาน : งานร้านค้าสวัสดิการ , งานยานพาหนะ , งานสุขอนามัย , งานรักษาความปลอดภัย , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานโภชนาการ , งานเบเกอรี่ , งานสาธารณูปโภค , งานอาคารสถานที่ , งานจัดซื้อ , งานนโยบายและแผน , งานทรัพยากรมนุษย์ , งานอภิบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยวูลลองกอง ประเทศออสเตรเลีย )

more...