ชื่อ-สกุล : มิสดรุณี วรสิทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานสุขอนามัย , งานโภชนาการ , งานร้านค้าสวัสดิการ , งานสาธารณูปโภค , งานอาคารสถานที่ , งานรักษาความปลอดภัย , งานเบเกอรี่ , งานยานพาหนะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...