ชื่อ-สกุล : ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานพัสดุครุภัณฑ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎนครปฐม )

more...