รหัสประจำตัว : 10782

ชื่อ-สกุล : ภ.เกรียงศักดิ์ มายอด

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานพัสดุครุภัณฑ์ , งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ , งานกิจการพิเศษ , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานนโยบายและแผน , งานวงโยธวาทิต , งานทรัพยากรมนุษย์ , งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎนครปฐม )

more...