Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565
1. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์