Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานห้องสมุด ปีการศึกษา 2565
1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. จัดหาวัสดุสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องสมุดและจัดบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนและเป็นแหล่งค้นคว้าของครูและนักเรียน