ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.เกรียงศักดิ์ มายอด
รหัสประจำตัว 10782
1 ปี 11 เดือน 12 วัน
ภ.วิจารณ์ แสงหาญ
รหัสประจำตัว 10753
2 ปี 11 เดือน 11 วัน
ภ.ภานุวัฒน์ เหมือนทับ
รหัสประจำตัว 10801
0 ปี 11 เดือน 11 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 (จำนวน 21 คน)
มิสสิริญาพร รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 10039
29 ปี 0 เดือน 10 วัน
มิสวัชรี เกิดท่าไม้
รหัสประจำตัว 10066
27 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสเจนจิรา เชื้อแก้ว
รหัสประจำตัว 10093
23 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสพัชร์ธิภรณ์ ชื้อผาสุข
รหัสประจำตัว 10128
23 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสขวัญหทัย โตสุขเจริญ
รหัสประจำตัว 10170
20 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสพิมพ์พิศา จุลศักดิ์
รหัสประจำตัว 10195
25 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสสุภี วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10197
28 ปี 0 เดือน 10 วัน
มิสทิพาภรณ์ แก้วบรรจง
รหัสประจำตัว 10198
23 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสอรอุมา ชำนาญ
รหัสประจำตัว 10287
18 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสสุพัตรา ทับพ่วง
รหัสประจำตัว 10394
15 ปี 11 เดือน 1 วัน
มิสหนึ่งฤทัย ทองคำ
รหัสประจำตัว 10492
13 ปี 9 เดือน 4 วัน
มิสวาสนา ปัญจันตา
รหัสประจำตัว 10498
13 ปี 5 เดือน 11 วัน
มิสอรวรรณ ศรีขันธมา
รหัสประจำตัว 10504
13 ปี 2 เดือน 11 วัน
มิสพรพนา แสงจันทร์
รหัสประจำตัว 10505
13 ปี 0 เดือน 18 วัน
มิสวรารัตน์ โสภารัตน์
รหัสประจำตัว 10525
11 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสนฤมล เล็กศิริ
รหัสประจำตัว 10526
11 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสสุพัตรา คงคาสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10596
9 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสขัตติยา ถีระพงษ์
รหัสประจำตัว 10668
7 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสนาฏยา กลิ่นขจร
รหัสประจำตัว 10712
5 ปี 5 เดือน 15 วัน
ม.MAKSIM ZHIVOGLIAD
รหัสประจำตัว 10807
0 ปี 9 เดือน 17 วัน
มิสOPHELIA GULGULUWAY ELDER
รหัสประจำตัว 10816
0 ปี 4 เดือน 11 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 (จำนวน 18 คน)
มิสจุฬารัตน์ ฤทธิ์มงคล
รหัสประจำตัว 10040
28 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสนภา ส่งพิทักษ์ชัย
รหัสประจำตัว 10063
29 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสสุอัชลี ทองสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10079
25 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสศิริลักษณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล
รหัสประจำตัว 10123
26 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสสนิทรัตน์ แสงทอง
รหัสประจำตัว 10189
23 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสยุวดี ทองคำ
รหัสประจำตัว 10203
23 ปี 9 เดือน 11 วัน
มิสพวงทอง กุลละวณิชย์
รหัสประจำตัว 10308
17 ปี 11 เดือน 12 วัน
มิสวิมล สมศรี
รหัสประจำตัว 10395
15 ปี 11 เดือน 1 วัน
มิสณัฐภา ธนภูมิ
รหัสประจำตัว 10536
11 ปี 8 เดือน 15 วัน
มิสทัศนีย์ ยันตะศรี
รหัสประจำตัว 10546
11 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสดารารัตน์ แตงแย้ม
รหัสประจำตัว 10559
10 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสกันยารัตน์ นามแก้ว
รหัสประจำตัว 10595
9 ปี 9 เดือน 6 วัน
ม.อรรถพงษ์ ปิดตาฝ้าย
รหัสประจำตัว 10604
9 ปี 6 เดือน 23 วัน
มิสวิลาวัณย์ ยืนยง
รหัสประจำตัว 10609
9 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสYOLANDA PALGUE LUIS
รหัสประจำตัว 10642
8 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสรินทร์ลภัส ฉัตรธรรมศักดิ์
รหัสประจำตัว 10654
7 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสANASTASIIA BLINOVA
รหัสประจำตัว 10808
0 ปี 9 เดือน 17 วัน
มิสDAYNA GRANT
รหัสประจำตัว 10812
0 ปี 7 เดือน 18 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 (จำนวน 16 คน)
มิสอาภิญญา อรุณพงษ์
รหัสประจำตัว 10030
30 ปี 10 เดือน 12 วัน
มิสวลีลักษณ์ สืบต้อย
รหัสประจำตัว 10055
27 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสกาญจนา พงษ์เจริญ
รหัสประจำตัว 10064
29 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสมาลินี เขียวชะอุ่มงาม
รหัสประจำตัว 10086
26 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสฐิติมา ลายประดิษฐ์
รหัสประจำตัว 10109
24 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสพนิตตา จิตต์อารีย์เทพ
รหัสประจำตัว 10129
25 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสดาริกา กลิ่นอบเชย
รหัสประจำตัว 10190
26 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู
รหัสประจำตัว 10207
20 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสมลฤดี รอดเงิน
รหัสประจำตัว 10281
18 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสนพวรรณ พลอินทร์
รหัสประจำตัว 10502
13 ปี 3 เดือน 10 วัน
มิสสุพัตรา แสงสว่าง
รหัสประจำตัว 10506
13 ปี 0 เดือน 18 วัน
มิสจุฑามาศ เจ็งเจริญ
รหัสประจำตัว 10618
9 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสนงค์นุช ใจยะสัน
รหัสประจำตัว 10637
8 ปี 9 เดือน 10 วัน
มิสJILEEN NAAG NODALO
รหัสประจำตัว 10666
7 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสGEMMA LOUISE GUY
รหัสประจำตัว 10730
4 ปี 5 เดือน 11 วัน
มิสVERA GARINA
รหัสประจำตัว 10810
0 ปี 9 เดือน 10 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 15 คน)
มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10078
25 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสวรรณา กรัสพรหม
รหัสประจำตัว 10084
25 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสภัตชนัน สุขผึ้ง
รหัสประจำตัว 10102
24 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสรุ่งฤดี อังศิริ
รหัสประจำตัว 10136
23 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสยุพิน บุดดาหวัง
รหัสประจำตัว 10139
23 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสวรชา อิงคยะกุล
รหัสประจำตัว 10209
38 ปี 10 เดือน 25 วัน
มิสอมร งามประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10309
17 ปี 11 เดือน 12 วัน
ม.JORGE GEMPESALA
รหัสประจำตัว 10396
15 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสJIRLEY NAAG NODALO
รหัสประจำตัว 10636
8 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสANNA MARIA STEPNIAK
รหัสประจำตัว 10736
4 ปี 0 เดือน 21 วัน
ม.ศิวพงษ์ อินทมาพลอย
รหัสประจำตัว 10755
2 ปี 11 เดือน 1 วัน
มิสปนัดดา หอมชื่น
รหัสประจำตัว 10776
2 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสBESTE ERBACIOGLU
รหัสประจำตัว 10804
0 ปี 9 เดือน 20 วัน
ม.พัชรพล นิยมกิจ
รหัสประจำตัว 10809
2 ปี 11 เดือน 2 วัน
มิสFLORENCIA PAGALING NARCA
รหัสประจำตัว 10817
0 ปี 4 เดือน 11 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 12 คน)
มิสเสาวคนธ์ อู่วิเชียร
รหัสประจำตัว 10050
27 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสกษิภร ป้านน่วม
รหัสประจำตัว 10056
27 ปี 11 เดือน 11 วัน
ม.นที ศรีสมัย
รหัสประจำตัว 10120
24 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสสาวิตรี แขกเทศ
รหัสประจำตัว 10121
24 ปี 0 เดือน 10 วัน
มิสณฐภร คูหาพัฒนกุล
รหัสประจำตัว 10168
20 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสอมรรักษ์ เจริญศรี
รหัสประจำตัว 10214
20 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา
รหัสประจำตัว 10325
17 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสประภาศรี ศิริโส
รหัสประจำตัว 10605
9 ปี 4 เดือน 29 วัน
ม.สุทธิพงศ์ รัตนพรชัยกุล
รหัสประจำตัว 10697
6 ปี 7 เดือน 23 วัน
มิสกุลวรินทร์ เตชะเจริญพงษ์
รหัสประจำตัว 10744
3 ปี 10 เดือน 10 วัน
ม.JUAN DAVID OCANA AOVIEDO
รหัสประจำตัว 10805
0 ปี 9 เดือน 20 วัน
ม.ALEKSEI GARIN
รหัสประจำตัว 10811
0 ปี 9 เดือน 10 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 13 คน)
มิสพวงทอง วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10023
37 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสทิพวรรณ สืบสมบัติ
รหัสประจำตัว 10087
25 ปี 10 เดือน 27 วัน
ม.การุณ วรศิลป์
รหัสประจำตัว 10105
25 ปี 1 เดือน 12 วัน
มิสจิดาภา กงทอง
รหัสประจำตัว 10112
24 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสชุทิมา มุ่ยฮะสูญ
รหัสประจำตัว 10130
23 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสจิตรา จันทร์หอม
รหัสประจำตัว 10132
25 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสกัญญาวีร์ ทาทิตย์
รหัสประจำตัว 10200
24 ปี 11 เดือน 11 วัน
ม.เวสารัช บัวเจริญ
รหัสประจำตัว 10305
17 ปี 11 เดือน 12 วัน
มิสเบญจวรรณ วิทยะโอชะ
รหัสประจำตัว 10314
17 ปี 11 เดือน 12 วัน
มิสนฤมล สีคะปัสสะ
รหัสประจำตัว 10367
16 ปี 9 เดือน 23 วัน
มิสสุพรรษา ชัยสงคราม
รหัสประจำตัว 10507
13 ปี 0 เดือน 18 วัน
ม.JESSEE JAMES PERRY
รหัสประจำตัว 10796
1 ปี 7 เดือน 24 วัน
มิสKAREN HAYES
รหัสประจำตัว 10820
0 ปี 4 เดือน 5 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (จำนวน 10 คน)
มิสภรณุต ศรีสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10070
26 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสวัชรี เรืองศิริ
รหัสประจำตัว 10158
21 ปี 10 เดือน 26 วัน
ม.นพดล ปัญญาดี
รหัสประจำตัว 10229
19 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์
รหัสประจำตัว 10336
17 ปี 6 เดือน 10 วัน
มิสรจนา สุวรรณกุล
รหัสประจำตัว 10418
15 ปี 2 เดือน 19 วัน
ม.วณิชวงศ์ วงศ์ชัย
รหัสประจำตัว 10623
8 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสกาญจณา นวลศรี
รหัสประจำตัว 10779
2 ปี 0 เดือน 14 วัน
ม.โรจนินทร์ โพธิวงศ์บารมี
รหัสประจำตัว 10780
1 ปี 10 เดือน 29 วัน
ม.BRIAN CULLEN
รหัสประจำตัว 10813
0 ปี 7 เดือน 18 วัน
มิสพรพนา ศิริปิ่น
รหัสประจำตัว 20033
2 ปี 10 เดือน 26 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (จำนวน 10 คน)
มิสมุกดา เส็งเจริญ
รหัสประจำตัว 10019
39 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสจรรยา สินถาวร
รหัสประจำตัว 10032
29 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสรำพึง ศรีสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10068
26 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสบุญสม บุญประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10085
25 ปี 11 เดือน 12 วัน
มิสปูรดา จี๊ดนาเกลือ
รหัสประจำตัว 10137
24 ปี 10 เดือน 26 วัน
ม.เจด็จ ชนะประสพ
รหัสประจำตัว 10155
22 ปี 5 เดือน 9 วัน
มิสธนภสสรณ์ ก้อนทอง
รหัสประจำตัว 10330
17 ปี 7 เดือน 25 วัน
ม.สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10689
6 ปี 9 เดือน 5 วัน
ม.VICENTE JR. CEPRIA BOCAR
รหัสประจำตัว 10818
0 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสอรุณวตี อรุณพูลทรัพย์
รหัสประจำตัว 20041
0 ปี 7 เดือน 29 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 9 คน)
มิสชนิตา วรรณพาหุล
รหัสประจำตัว 10049
28 ปี 1 เดือน 22 วัน
มิสขนิษฐา รัตตะมณี
รหัสประจำตัว 10058
27 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสฐิติพร พรหมศิริ
รหัสประจำตัว 10062
29 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสสุภาพร เพ็ชรสดใส
รหัสประจำตัว 10119
24 ปี 0 เดือน 10 วัน
ม.ชาญประพน สวัสดิ์เดชะ
รหัสประจำตัว 10300
17 ปี 11 เดือน 12 วัน
ม.จิรพงษ์ พุทธรสเจริญ
รหัสประจำตัว 10348
16 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสวิภา นาคมอญ
รหัสประจำตัว 10478
13 ปี 11 เดือน 2 วัน
ม.TERIO JUNIOR LAWA MACASLING
รหัสประจำตัว 10554
10 ปี 10 เดือน 18 วัน
มิสธนันสรณ์ ชัยธนะสมบัติ
รหัสประจำตัว 10784
1 ปี 11 เดือน 12 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 12 คน)
มิสสุนันทา ขจรฤทธิ์
รหัสประจำตัว 10099
24 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสธัญพร วงษ์สว่าง
รหัสประจำตัว 10116
24 ปี 5 เดือน 4 วัน
ม.ไพรินทร์ กล่อมสกุล
รหัสประจำตัว 10127
23 ปี 10 เดือน 26 วัน
ม.ประจักษ์ ศรีภักดี
รหัสประจำตัว 10134
23 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข
รหัสประจำตัว 10163
21 ปี 3 เดือน 8 วัน
มิสปุญชญา สง่าเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10177
20 ปี 10 เดือน 26 วัน
ม.ปริญญา สมบัติ
รหัสประจำตัว 10430
14 ปี 11 เดือน 4 วัน
มิสสมฤทธิ์ รัฐชาติวรศักดิ์
รหัสประจำตัว 10495
13 ปี 5 เดือน 7 วัน
มิสRICHELL PINGAL
รหัสประจำตัว 10598
9 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสกัลยาณี จันทร์เทศ
รหัสประจำตัว 10606
9 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสปฏีรา ขันแก้ว
รหัสประจำตัว 10733
4 ปี 5 เดือน 11 วัน
มิสEKATERINA BADAZHKOVA
รหัสประจำตัว 10815
0 ปี 7 เดือน 11 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 10 คน)
ม.อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ
รหัสประจำตัว 10035
29 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสนภาพร จิตต์อารีย์เทพ
รหัสประจำตัว 10042
28 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสนพเก้า ปราชญากุล
รหัสประจำตัว 10054
27 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสอุษา อนุสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10263
19 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสภิญญาพัชร์ ฉลาดเขียว
รหัสประจำตัว 10318
17 ปี 11 เดือน 12 วัน
มิสSHEILA ANN O. REASONDA
รหัสประจำตัว 10532
11 ปี 9 เดือน 27 วัน
มิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์
รหัสประจำตัว 10534
11 ปี 9 เดือน 13 วัน
มิสเจรดา รัฐประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10624
8 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสวัลยา พิชัย
รหัสประจำตัว 10674
6 ปี 11 เดือน 4 วัน
ม.วิทยา คำพวง
รหัสประจำตัว 10702
6 ปี 5 เดือน 1 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 9 คน)
ม.จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10024
37 ปี 8 เดือน 11 วัน
มิสอัญชลี อยู่สุข
รหัสประจำตัว 10038
28 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสดวงใจ นาคปุนบุตร
รหัสประจำตัว 10044
28 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสศิริกุล สถิตมิลินทากาศ
รหัสประจำตัว 10276
18 ปี 9 เดือน 25 วัน
มิสวีนา ซอดี
รหัสประจำตัว 10301
17 ปี 11 เดือน 12 วัน
มิสเกศรา เจียมเจริญ
รหัสประจำตัว 10303
17 ปี 11 เดือน 12 วัน
มิสARLENE RIOS AGUILAR
รหัสประจำตัว 10411
15 ปี 5 เดือน 10 วัน
ม.วีรยุทธ วัชรพงษ์
รหัสประจำตัว 10573
10 ปี 5 เดือน 3 วัน
ม.พิษณุพงศ์ สร้อยเกียว
รหัสประจำตัว 10578
9 ปี 10 เดือน 28 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จำนวน 12 คน)
ม.ประสบสุข ปราชญากุล
รหัสประจำตัว 10029
31 ปี 1 เดือน 10 วัน
ม.นิคม โขมะนาม
รหัสประจำตัว 10053
27 ปี 11 เดือน 11 วัน
ม.ALEJO P. ARPON JR.
รหัสประจำตัว 10061
26 ปี 10 เดือน 10 วัน
ม.สงคราม นิคมไพบูลย์
รหัสประจำตัว 10071
26 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสฉันทนา ด่านดี
รหัสประจำตัว 10083
25 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์
รหัสประจำตัว 10261
18 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน์
รหัสประจำตัว 10471
14 ปี 0 เดือน 10 วัน
มิสJILA NODALO BACASMO
รหัสประจำตัว 10594
9 ปี 9 เดือน 12 วัน
มิสรัชนีวรรณ เต่าสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10607
9 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสน้ำฝน คงแสนคำ
รหัสประจำตัว 10620
9 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสพุทธรัตน์ ประยงสิน
รหัสประจำตัว 10706
5 ปี 10 เดือน 25 วัน
มิสดรุณี วรสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10781
1 ปี 10 เดือน 29 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จำนวน 14 คน)
ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์
รหัสประจำตัว 10045
29 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสรุ่งรักษ์ นุ่มไทย
รหัสประจำตัว 10052
27 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสเกษรา เกิดมงคล
รหัสประจำตัว 10074
26 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสจันทนา ศิริโสภาพงษ์
รหัสประจำตัว 10077
26 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสปราณี มูลแจ้
รหัสประจำตัว 10081
25 ปี 10 เดือน 27 วัน
ม.ไพศร คูหาพัฒนกุล
รหัสประจำตัว 10090
25 ปี 6 เดือน 28 วัน
ม.อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู
รหัสประจำตัว 10153
23 ปี 11 เดือน 2 วัน
มิสลำเพย พวงมาลัย
รหัสประจำตัว 10175
20 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสจิติมา วิจิตรสมบัติ
รหัสประจำตัว 10193
24 ปี 3 เดือน 26 วัน
ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์
รหัสประจำตัว 10343
17 ปี 3 เดือน 21 วัน
มิสGUADALUPE CASENAS MORAL
รหัสประจำตัว 10436
14 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10586
9 ปี 10 เดือน 20 วัน
ม.ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า
รหัสประจำตัว 10610
9 ปี 4 เดือน 29 วัน
ม.MARIO JR. GALANGCO BETUDIO
รหัสประจำตัว 10819
0 ปี 4 เดือน 11 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 12 คน)
มิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย
รหัสประจำตัว 10031
30 ปี 4 เดือน 23 วัน
ม.สุเมธ พุทธเมฆ
รหัสประจำตัว 10107
24 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี
รหัสประจำตัว 10145
24 ปี 4 เดือน 10 วัน
มิสวีณา นิ่มเรือง
รหัสประจำตัว 10150
23 ปี 8 เดือน 10 วัน
ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข
รหัสประจำตัว 10161
21 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสมัลลิกา พุทธเมฆ
รหัสประจำตัว 10260
18 ปี 11 เดือน 13 วัน
ม.คำรณ เจริญมาก
รหัสประจำตัว 10386
16 ปี 0 เดือน 12 วัน
ม.เอกสิทธิ์ นามแก้ว
รหัสประจำตัว 10545
11 ปี 5 เดือน 8 วัน
ม.ศรัณย์ รัตนวรรณ
รหัสประจำตัว 10577
9 ปี 10 เดือน 18 วัน
ม.ธนาวุฒิ ถิ่นจันทร์
รหัสประจำตัว 10639
8 ปี 9 เดือน 3 วัน
มิสเพ็ญประภา จั่นแค้น
รหัสประจำตัว 10677
6 ปี 10 เดือน 23 วัน
ม.EVGENII MUROVANNYI
รหัสประจำตัว 10814
0 ปี 7 เดือน 11 วัน
ครูสนับสนุนการสอน (จำนวน 38 คน)
มิสรสสุคนธ์ กุลวิทย์
รหัสประจำตัว 10018
39 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสณัฐวีณ์ สารพันธุ์
รหัสประจำตัว 10028
30 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสสุดา ดงหลง
รหัสประจำตัว 10033
29 ปี 9 เดือน 12 วัน
มิสวาสนา ตนานนท์ชัย
รหัสประจำตัว 10036
29 ปี 6 เดือน 12 วัน
มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา
รหัสประจำตัว 10065
26 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสนพรัตน์ รัตนบวร
รหัสประจำตัว 10076
26 ปี 6 เดือน 15 วัน
ม.สมพบ คำมี
รหัสประจำตัว 10094
24 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ
รหัสประจำตัว 10106
26 ปี 10 เดือน 26 วัน
ม.เชษฐา รักษาศรี
รหัสประจำตัว 10135
24 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสนันทิยา คำมี
รหัสประจำตัว 10148
23 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสพาวณี เพ็ชรแก้วนุ้ย
รหัสประจำตัว 10196
25 ปี 3 เดือน 1 วัน
มิสเปรมฤดี ศรีสุนารถ
รหัสประจำตัว 10206
20 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสวารุณี คงวิมล
รหัสประจำตัว 10208
20 ปี 11 เดือน 3 วัน
มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์
รหัสประจำตัว 10218
19 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสพิชญาภัค พรมฤทธิ์
รหัสประจำตัว 10223
19 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสจันทิพย์ เครือจันทร์
รหัสประจำตัว 10235
19 ปี 8 เดือน 15 วัน
มิสอำนวยพร ตอรบรัมย์
รหัสประจำตัว 10243
19 ปี 6 เดือน 10 วัน
มิสสุภัทรา ชินะกรติเมธ
รหัสประจำตัว 10266
18 ปี 10 เดือน 26 วัน
ม.เอ ดีหลี
รหัสประจำตัว 10296
18 ปี 4 เดือน 24 วัน
ม.สกล สายสุดสวาท
รหัสประจำตัว 10329
17 ปี 8 เดือน 1 วัน
มิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ
รหัสประจำตัว 10360
16 ปี 10 เดือน 28 วัน
ม.ธนาวุธ ตอรบรัมย์
รหัสประจำตัว 10397
15 ปี 10 เดือน 10 วัน
ม.รัฎฐา โกสิตานนท์
รหัสประจำตัว 10399
15 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสรัชนก ภูษิมงคลกุล
รหัสประจำตัว 10402
15 ปี 8 เดือน 2 วัน
มิสรจนา ดิศสังวร
รหัสประจำตัว 10404
15 ปี 7 เดือน 20 วัน
มิสวาสนา แซ่โค้ว
รหัสประจำตัว 10491
13 ปี 9 เดือน 18 วัน
มิสณปภัช กีรติรณกรกุล
รหัสประจำตัว 10548
11 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสจารุวรรณ ต่างใจ
รหัสประจำตัว 10558
10 ปี 9 เดือน 19 วัน
มิสประกายแก้ว เปลื้องนุช
รหัสประจำตัว 10560
10 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.ธัชพงศ์ แย้มเกษร
รหัสประจำตัว 10566
10 ปี 5 เดือน 17 วัน
ม.บุญรวม ติ่งแตง
รหัสประจำตัว 10575
10 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสสาวิตรี คงวิมล
รหัสประจำตัว 10587
9 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสวรรณภา ปิ่นทอง
รหัสประจำตัว 10669
7 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสจุฑามาศ มะหะมาน
รหัสประจำตัว 10671
7 ปี 4 เดือน 10 วัน
ม.ณัทกฤช ศรีสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10694
6 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสกัญพัชร์ ทรัพย์เจริญ
รหัสประจำตัว 10696
6 ปี 8 เดือน 5 วัน
มิสศิรินันท์ บรรจงศิริ
รหัสประจำตัว 10714
5 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสธัญชนก มุกดาหาญ
รหัสประจำตัว 10795
1 ปี 10 เดือน 29 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 3 คน)
มิสสุวิมล พลัดดง
รหัสประจำตัว 10441
14 ปี 10 เดือน 20 วัน
มิสหทัยชนก วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10688
6 ปี 9 เดือน 11 วัน
ม.ไสว สีคะปัสสะ
รหัสประจำตัว 10758
2 ปี 11 เดือน 1 วัน
ครูพิเศษ (จำนวน 11 คน)
นายอาจอง ขาวเธียร
รหัสประจำตัว 20018
4 ปี 0 เดือน 15 วัน
นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ
รหัสประจำตัว 20019
4 ปี 0 เดือน 15 วัน
นายศุภชัย ทิพย์ยอและ
รหัสประจำตัว 20020
4 ปี 0 เดือน 22 วัน
นายศรันย์ภูมิ บัวเกิด
รหัสประจำตัว 20021
4 ปี 0 เดือน 15 วัน
นายกิตติ สีบุญเรือง
รหัสประจำตัว 20022
4 ปี 0 เดือน 15 วัน
นายชัยภัทร์ คงเกิด
รหัสประจำตัว 20023
4 ปี 0 เดือน 15 วัน
นายพงษ์พิพัฒน์ เปี่ยมศิริ
รหัสประจำตัว 20024
4 ปี 0 เดือน 15 วัน
นายพงศ์พรหม พรเพิ่มพูน
รหัสประจำตัว 20025
3 ปี 10 เดือน 26 วัน
นายประสิทธิ์ พงศ์ดำรง
รหัสประจำตัว 20038
2 ปี 10 เดือน 26 วัน
นายภคภัททิภ์ พุ่มพวง
รหัสประจำตัว 20044
0 ปี 6 เดือน 7 วัน
นายภาคภูมิ ใจสำเร็จ
รหัสประจำตัว 20045
0 ปี 6 เดือน 7 วัน
พนักงานอาคารสถานที่ (จำนวน 34 คน)
นายปรัชญา สงบวาจา
รหัสประจำตัว 252101
43 ปี 0 เดือน 27 วัน
นายสุพรชัย ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 253803
25 ปี 10 เดือน 28 วัน
น.ส.มึเหน่ เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 253805
25 ปี 10 เดือน 6 วัน
นายสุพลพร ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 253901
24 ปี 7 เดือน 9 วัน
น.ส.เกศฎาภรณ์ บุญวิบูลวัฒน์
รหัสประจำตัว 254003
24 ปี 1 เดือน 19 วัน
น.ส.ปราณี มาสูงทรง
รหัสประจำตัว 254007
23 ปี 11 เดือน 1 วัน
นายศักดิ์ชาย เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 254008
23 ปี 3 เดือน 27 วัน
นายวันชัย เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 254202
21 ปี 9 เดือน 22 วัน
น.ส.แพรววนิต นวนเท่า
รหัสประจำตัว 254203
21 ปี 9 เดือน 13 วัน
น.ส.ชัฎฎาภา แสงสุวรรณ
รหัสประจำตัว 254207
21 ปี 3 เดือน 16 วัน
น.ส.เปิ้ล บริบูรณางกูล
รหัสประจำตัว 254301
21 ปี 0 เดือน 21 วัน
น.ส.ประนอม ทองกล่ำ
รหัสประจำตัว 254303
20 ปี 4 เดือน 0 วัน
นายนฤมล ภังคะญาณ
รหัสประจำตัว 254501
19 ปี 3 เดือน 1 วัน
น.ส.สมพร อยู่นิ่ม
รหัสประจำตัว 254502
18 ปี 11 เดือน 5 วัน
นายสุชาติ พันธิ์น้อย
รหัสประจำตัว 254701
17 ปี 2 เดือน 10 วัน
น.ส.สายทิพย์ พันธิ์น้อย
รหัสประจำตัว 254702
17 ปี 2 เดือน 10 วัน
น.ส.พรจันทร์ รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 255004
13 ปี 10 เดือน 19 วัน
น.ส.สุรินทร์ เสียงประเสริฐ
รหัสประจำตัว 255014
13 ปี 4 เดือน 19 วัน
นายพงษ์ธวัช มงคล
รหัสประจำตัว 255105
13 ปี 2 เดือน 22 วัน
น.ส.จิตรา ทองอนันต์
รหัสประจำตัว 255305
10 ปี 10 เดือน 10 วัน
น.ส.อัปษร พิมพ์เงิน
รหัสประจำตัว 255311
10 ปี 9 เดือน 25 วัน
น.ส.อารีย์ ก้านบัว
รหัสประจำตัว 255312
10 ปี 9 เดือน 25 วัน
น.ส.ปราณี สุจริต
รหัสประจำตัว 255714
6 ปี 8 เดือน 19 วัน
น.ส.อรุณวรรณ รัตนะ
รหัสประจำตัว 255807
5 ปี 9 เดือน 28 วัน
น.ส.เตือน นวลจันทร์
รหัสประจำตัว 255808
5 ปี 9 เดือน 28 วัน
นายปฏิภาณ ชัยทอง
รหัสประจำตัว 255909
4 ปี 6 เดือน 9 วัน
นายวชิรวิทย์ สายแวว
รหัสประจำตัว 255910
4 ปี 6 เดือน 9 วัน
นายสุชิน รอดทอง
รหัสประจำตัว 256004
3 ปี 7 เดือน 10 วัน
นายวุฒิศักดิ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา
รหัสประจำตัว 256005
3 ปี 7 เดือน 10 วัน
นายเอกณรินทร์ เกตุมา
รหัสประจำตัว 256007
3 ปี 7 เดือน 10 วัน
นายอศิรวิทย์ บุญเมือง
รหัสประจำตัว 256008
3 ปี 7 เดือน 10 วัน
นายสุเมธ วัชรประทีปกุล
รหัสประจำตัว 256103
2 ปี 11 เดือน 1 วัน
น.ส.วิลัยลักษณ์ เทียนงาม
รหัสประจำตัว 256106
2 ปี 8 เดือน 25 วัน
นายชุมพล ศรีแปลก
รหัสประจำตัว 256202
2 ปี 1 เดือน 22 วัน
พนักงานโภชนาการ (จำนวน 37 คน)
น.ส.นิภา พลายวัน
รหัสประจำตัว 253604
27 ปี 10 เดือน 6 วัน
น.ส.ลันทม ชูประจง
รหัสประจำตัว 253702
26 ปี 11 เดือน 16 วัน
น.ส.ทองดี กิมเต็ง
รหัสประจำตัว 253703
26 ปี 11 เดือน 1 วัน
น.ส.สิริปรียา กล้าอาสา
รหัสประจำตัว 253801
26 ปี 2 เดือน 1 วัน
น.ส.เสงี่ยม ลิมปิสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 253804
25 ปี 10 เดือน 27 วัน
น.ส.จรินทร์ วัฒนพร
รหัสประจำตัว 253906
24 ปี 3 เดือน 29 วัน
น.ส.เกวลิน กล้าอาสา
รหัสประจำตัว 254001
24 ปี 2 เดือน 0 วัน
น.ส.บุญศรี แสงอรุณ
รหัสประจำตัว 254002
24 ปี 2 เดือน 0 วัน
น.ส.อุทัยวรรณ ฉ่ำฉวย
รหัสประจำตัว 254103
22 ปี 10 เดือน 23 วัน
น.ส.บุญมา จันทรกำเนิด
รหัสประจำตัว 254105
22 ปี 9 เดือน 30 วัน
น.ส.ปราณี ขึงขาย
รหัสประจำตัว 254205
21 ปี 5 เดือน 11 วัน
น.ส.รัตติกาล ยอดดำเนิน
รหัสประจำตัว 254403
19 ปี 11 เดือน 7 วัน
น.ส.ศิริรัตน์ เทียนงาม
รหัสประจำตัว 254404
19 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.วิไลลักษณ์ เลิศวิลัย
รหัสประจำตัว 254407
19 ปี 6 เดือน 11 วัน
น.ส.นิก้าว เย็นวัฒนา
รหัสประจำตัว 254601
17 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.อรุณรุ่ง รุ่งหมื่นไวย
รหัสประจำตัว 254703
16 ปี 7 เดือน 10 วัน
น.ส.เอื้องฟ้า ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 255108
13 ปี 0 เดือน 18 วัน
นายพิรุณ ขันธิกุล
รหัสประจำตัว 255206
11 ปี 10 เดือน 23 วัน
นายธีระศักดิ์ พวงมาลัยทอง
รหัสประจำตัว 255207
11 ปี 8 เดือน 15 วัน
น.ส.ทองม้วน ทองคำ
รหัสประจำตัว 255313
10 ปี 8 เดือน 28 วัน
น.ส.สมใจ เปลื้องรัมย์
รหัสประจำตัว 255404
9 ปี 10 เดือน 11 วัน
น.ส.จินตนา แสงอรุณ
รหัสประจำตัว 255501
8 ปี 10 เดือน 14 วัน
น.ส.จันทรา เกตุมา
รหัสประจำตัว 255606
7 ปี 5 เดือน 14 วัน
น.ส.โสภา สวนนฤทธิ์
รหัสประจำตัว 255703
6 ปี 11 เดือน 6 วัน
น.ส.ดวงใจ ช่วยรักษา
รหัสประจำตัว 255704
6 ปี 11 เดือน 6 วัน
น.ส.ลัดดา ศรีรมย์
รหัสประจำตัว 255709
6 ปี 9 เดือน 19 วัน
น.ส.ปราณี วรสวาท
รหัสประจำตัว 255712
6 ปี 9 เดือน 11 วัน
น.ส.สุปานา สุวรรณคำ
รหัสประจำตัว 255809
5 ปี 9 เดือน 28 วัน
น.ส.สำราญ กิมเต็ง
รหัสประจำตัว 255811
5 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.คำแหวน ผาสุข
รหัสประจำตัว 255901
5 ปี 2 เดือน 30 วัน
น.ส.บุญพา มากฉาย
รหัสประจำตัว 255902
5 ปี 2 เดือน 30 วัน
น.ส.พรประภา จูศิริ
รหัสประจำตัว 255903
5 ปี 2 เดือน 4 วัน
น.ส.จิราภา คดีธรรม
รหัสประจำตัว 256001
4 ปี 0 เดือน 11 วัน
น.ส.สุวารี ปุญญะประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 256101
2 ปี 11 เดือน 1 วัน
น.ส.นิรัชพร แก้วอำพันธุ์
รหัสประจำตัว 256105
2 ปี 10 เดือน 7 วัน
น.ส.แวววลี ทิพย์สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 256107
2 ปี 7 เดือน 15 วัน
น.ส.สุภา กาลเจริญ
รหัสประจำตัว 256109
2 ปี 7 เดือน 5 วัน
";