ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.กุลชาติ จันทะโชโต
รหัสประจำตัว 10821
1 ปี 0 เดือน 27 วัน
ภ.ณัฐธร สุพล
รหัสประจำตัว 10834
0 ปี 0 เดือน 27 วัน
ภ.รชานนท์ อุดมสูงเนิน
รหัสประจำตัว 10835
0 ปี 0 เดือน 27 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 (จำนวน 17 คน)
มิสสิริญาพร รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 10039
30 ปี 1 เดือน 26 วัน
มิสวลีลักษณ์ สืบต้อย
รหัสประจำตัว 10055
29 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสวัชรี เกิดท่าไม้
รหัสประจำตัว 10066
29 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสสุอัชลี ทองสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10079
26 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสศิริลักษณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล
รหัสประจำตัว 10123
28 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสสุภี วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10197
29 ปี 1 เดือน 26 วัน
มิสทิพาภรณ์ แก้วบรรจง
รหัสประจำตัว 10198
25 ปี 0 เดือน 10 วัน
มิสอรอุมา ชำนาญ
รหัสประจำตัว 10287
19 ปี 9 เดือน 15 วัน
มิสสุพัตรา ทับพ่วง
รหัสประจำตัว 10394
17 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสหนึ่งฤทัย ทองคำ
รหัสประจำตัว 10492
14 ปี 10 เดือน 19 วัน
มิสวาสนา ปัญจันตา
รหัสประจำตัว 10498
14 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสพรพนา แสงจันทร์
รหัสประจำตัว 10505
14 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสวรารัตน์ โสภารัตน์
รหัสประจำตัว 10525
13 ปี 0 เดือน 14 วัน
มิสนฤมล เล็กศิริ
รหัสประจำตัว 10526
13 ปี 0 เดือน 14 วัน
มิสสุพัตรา คงคาสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10596
10 ปี 9 เดือน 23 วัน
มิสJILEEN NAAG NODALO
รหัสประจำตัว 10666
8 ปี 9 เดือน 23 วัน
มิสนาฏยา กลิ่นขจร
รหัสประจำตัว 10712
6 ปี 7 เดือน 0 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 (จำนวน 14 คน)
มิสมาลินี เขียวชะอุ่มงาม
รหัสประจำตัว 10086
27 ปี 2 เดือน 8 วัน
มิสขวัญหทัย โตสุขเจริญ
รหัสประจำตัว 10170
22 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสสนิทรัตน์ แสงทอง
รหัสประจำตัว 10189
25 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสพิมพ์พิศา จุลศักดิ์
รหัสประจำตัว 10195
27 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสยุวดี ทองคำ
รหัสประจำตัว 10203
24 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสพวงทอง กุลละวณิชย์
รหัสประจำตัว 10308
19 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสวิมล สมศรี
รหัสประจำตัว 10395
17 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสอรวรรณ ศรีขันธมา
รหัสประจำตัว 10504
14 ปี 3 เดือน 26 วัน
มิสณัฐภา ธนภูมิ
รหัสประจำตัว 10536
12 ปี 10 เดือน 1 วัน
มิสทัศนีย์ ยันตะศรี
รหัสประจำตัว 10546
12 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสดารารัตน์ แตงแย้ม
รหัสประจำตัว 10559
11 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสขัตติยา ถีระพงษ์
รหัสประจำตัว 10668
8 ปี 6 เดือน 17 วัน
ม.MAKSIM ZHIVOGLIAD
รหัสประจำตัว 10807
1 ปี 11 เดือน 3 วัน
มิสANASTASIIA BLINOVA
รหัสประจำตัว 10808
1 ปี 11 เดือน 3 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 (จำนวน 15 คน)
มิสอาภิญญา อรุณพงษ์
รหัสประจำตัว 10030
31 ปี 11 เดือน 29 วัน
มิสกาญจนา พงษ์เจริญ
รหัสประจำตัว 10064
30 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสเจนจิรา เชื้อแก้ว
รหัสประจำตัว 10093
25 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสฐิติมา ลายประดิษฐ์
รหัสประจำตัว 10109
25 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสพัชร์ธิภรณ์ ชื้อผาสุข
รหัสประจำตัว 10128
25 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสพนิตตา จิตต์อารีย์เทพ
รหัสประจำตัว 10129
27 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสดาริกา กลิ่นอบเชย
รหัสประจำตัว 10190
27 ปี 1 เดือน 26 วัน
มิสมลฤดี รอดเงิน
รหัสประจำตัว 10281
19 ปี 9 เดือน 27 วัน
มิสนพวรรณ พลอินทร์
รหัสประจำตัว 10502
14 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสวิลาวัณย์ ยืนยง
รหัสประจำตัว 10609
10 ปี 6 เดือน 14 วัน
มิสจุฑามาศ เจ็งเจริญ
รหัสประจำตัว 10618
10 ปี 6 เดือน 0 วัน
มิสนงค์นุช ใจยะสัน
รหัสประจำตัว 10637
9 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสYOLANDA PALGUE LUIS
รหัสประจำตัว 10642
9 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสGEMMA LOUISE GUY
รหัสประจำตัว 10730
5 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสPOLINA KARPENKO
รหัสประจำตัว 10840
0 ปี 0 เดือน 17 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 13 คน)
มิสนภา ส่งพิทักษ์ชัย
รหัสประจำตัว 10063
30 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสรำพึง ศรีสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10068
28 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10078
27 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสยุพิน บุดดาหวัง
รหัสประจำตัว 10139
25 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสจิติมา วิจิตรสมบัติ
รหัสประจำตัว 10193
25 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู
รหัสประจำตัว 10207
22 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสอมร งามประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10309
19 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา
รหัสประจำตัว 10325
19 ปี 0 เดือน 2 วัน
ม.บุญรวม ติ่งแตง
รหัสประจำตัว 10575
11 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสJIRLEY NAAG NODALO
รหัสประจำตัว 10636
10 ปี 0 เดือน 0 วัน
มิสANNA MARIA STEPNIAK
รหัสประจำตัว 10736
5 ปี 2 เดือน 9 วัน
ม.ศิวพงษ์ อินทมาพลอย
รหัสประจำตัว 10755
4 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสBESTE ERBACIOGLU
รหัสประจำตัว 10804
1 ปี 11 เดือน 6 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 13 คน)
มิสนภาพร จิตต์อารีย์เทพ
รหัสประจำตัว 10042
30 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสจิดาภา กงทอง
รหัสประจำตัว 10112
25 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสสาวิตรี แขกเทศ
รหัสประจำตัว 10121
25 ปี 1 เดือน 26 วัน
มิสณฐภร คูหาพัฒนกุล
รหัสประจำตัว 10168
22 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสอมรรักษ์ เจริญศรี
รหัสประจำตัว 10214
21 ปี 9 เดือน 27 วัน
ม.ธัชพงศ์ แย้มเกษร
รหัสประจำตัว 10566
11 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสประภาศรี ศิริโส
รหัสประจำตัว 10605
10 ปี 6 เดือน 14 วัน
ม.สุทธิพงศ์ รัตนพรชัยกุล
รหัสประจำตัว 10697
7 ปี 9 เดือน 9 วัน
มิสกุลวรินทร์ เตชะเจริญพงษ์
รหัสประจำตัว 10744
4 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสปนัดดา หอมชื่น
รหัสประจำตัว 10776
3 ปี 6 เดือน 30 วัน
ม.DANNY MORAL
รหัสประจำตัว 10825
1 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสSVETLANA LITIAK
รหัสประจำตัว 10843
0 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.VLADYSLAV SHESTERNIAK
รหัสประจำตัว 10849
0 ปี 0 เดือน 5 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 12 คน)
มิสกษิภร ป้านน่วม
รหัสประจำตัว 10056
29 ปี 0 เดือน 27 วัน
ม.การุณ วรศิลป์
รหัสประจำตัว 10105
26 ปี 2 เดือน 30 วัน
มิสชุทิมา มุ่ยฮะสูญ
รหัสประจำตัว 10130
25 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสจิตรา จันทร์หอม
รหัสประจำตัว 10132
27 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสรุ่งฤดี อังศิริ
รหัสประจำตัว 10136
25 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสกัญญาวีร์ ทาทิตย์
รหัสประจำตัว 10200
26 ปี 0 เดือน 27 วัน
ม.เวสารัช บัวเจริญ
รหัสประจำตัว 10305
19 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสเบญจวรรณ วิทยะโอชะ
รหัสประจำตัว 10314
19 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสสุพรรษา ชัยสงคราม
รหัสประจำตัว 10507
14 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสRICHELL PINGAL
รหัสประจำตัว 10598
10 ปี 9 เดือน 13 วัน
ม.JESSEE JAMES PERRY
รหัสประจำตัว 10796
2 ปี 9 เดือน 9 วัน
ม.JOHN KEITH MORRIS
รหัสประจำตัว 10831
0 ปี 10 เดือน 5 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (จำนวน 12 คน)
มิสภรณุต ศรีสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10070
28 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสจันทนา ศิริโสภาพงษ์
รหัสประจำตัว 10077
27 ปี 1 เดือน 27 วัน
มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข
รหัสประจำตัว 10163
22 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์
รหัสประจำตัว 10336
18 ปี 7 เดือน 25 วัน
มิสนฤมล สีคะปัสสะ
รหัสประจำตัว 10367
17 ปี 11 เดือน 9 วัน
มิสรจนา สุวรรณกุล
รหัสประจำตัว 10418
16 ปี 4 เดือน 5 วัน
ม.อรรถพงษ์ ปิดตาฝ้าย
รหัสประจำตัว 10604
10 ปี 8 เดือน 7 วัน
ม.สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10689
7 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสกาญจณา นวลศรี
รหัสประจำตัว 10779
3 ปี 2 เดือน 1 วัน
มิสLAURA ALBRECHT
รหัสประจำตัว 10828
1 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสYURENA RODRIGUEZ DIAZ
รหัสประจำตัว 10839
0 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสพรพนา ศิริปิ่น
รหัสประจำตัว 20033
4 ปี 0 เดือน 12 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (จำนวน 13 คน)
มิสจรรยา สินถาวร
รหัสประจำตัว 10032
31 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสบุญสม บุญประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10085
27 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสทิพวรรณ สืบสมบัติ
รหัสประจำตัว 10087
27 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสปูรดา จี๊ดนาเกลือ
รหัสประจำตัว 10137
26 ปี 0 เดือน 12 วัน
ม.เจด็จ ชนะประสพ
รหัสประจำตัว 10155
23 ปี 6 เดือน 26 วัน
ม.นพดล ปัญญาดี
รหัสประจำตัว 10229
21 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสศิริกุล สถิตมิลินทากาศ
รหัสประจำตัว 10276
19 ปี 11 เดือน 11 วัน
ม.ชาญประพน สวัสดิ์เดชะ
รหัสประจำตัว 10300
19 ปี 0 เดือน 27 วัน
ม.วณิชวงศ์ วงศ์ชัย
รหัสประจำตัว 10623
9 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสนวพร คงภิบาล
รหัสประจำตัว 10837
0 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.ROBERT DU TOIL
รหัสประจำตัว 10844
0 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสBRUHILDE BOTHA
รหัสประจำตัว 10845
0 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสสมาภรณ์ จันทโชติ
รหัสประจำตัว 10846
0 ปี 0 เดือน 11 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 9 คน)
มิสชนิตา วรรณพาหุล
รหัสประจำตัว 10049
29 ปี 3 เดือน 10 วัน
มิสสุภาพร เพ็ชรสดใส
รหัสประจำตัว 10119
25 ปี 1 เดือน 26 วัน
มิสปุญชญา สง่าเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10177
22 ปี 0 เดือน 12 วัน
ม.จิรพงษ์ พุทธรสเจริญ
รหัสประจำตัว 10348
18 ปี 0 เดือน 14 วัน
ม.JORGE GEMPESALA
รหัสประจำตัว 10396
16 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสธนันสรณ์ ชัยธนะสมบัติ
รหัสประจำตัว 10784
3 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสปิยาพัชร อัศวประชานนท์
รหัสประจำตัว 10823
1 ปี 0 เดือน 15 วัน
ม.REUEL P. LAURIO
รหัสประจำตัว 10841
0 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.ILIA LISIN
รหัสประจำตัว 10848
0 ปี 0 เดือน 11 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 9 คน)
มิสฐิติพร พรหมศิริ
รหัสประจำตัว 10062
30 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสสุนันทา ขจรฤทธิ์
รหัสประจำตัว 10099
26 ปี 0 เดือน 12 วัน
ม.ไพรินทร์ กล่อมสกุล
รหัสประจำตัว 10127
25 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสสมฤทธิ์ รัฐชาติวรศักดิ์
รหัสประจำตัว 10495
14 ปี 6 เดือน 23 วัน
มิสกัลยาณี จันทร์เทศ
รหัสประจำตัว 10606
10 ปี 6 เดือน 14 วัน
มิสเจรดา รัฐประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10624
10 ปี 0 เดือน 14 วัน
ม.โรจนินทร์ โพธิวงศ์บารมี
รหัสประจำตัว 10780
3 ปี 0 เดือน 14 วัน
มิสสุดารัตน์ วิชุมา
รหัสประจำตัว 10836
0 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.JOCOPO TOSI
รหัสประจำตัว 10842
0 ปี 0 เดือน 17 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 10 คน)
มิสนพเก้า ปราชญากุล
รหัสประจำตัว 10054
29 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสขนิษฐา รัตตะมณี
รหัสประจำตัว 10058
28 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสอุษา อนุสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10263
20 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสภิญญาพัชร์ ฉลาดเขียว
รหัสประจำตัว 10318
19 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสSHEILA ANN O. REASONDA
รหัสประจำตัว 10532
12 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์
รหัสประจำตัว 10534
12 ปี 10 เดือน 29 วัน
ม.พิษณุพงศ์ สร้อยเกียว
รหัสประจำตัว 10578
11 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสวัลยา พิชัย
รหัสประจำตัว 10674
8 ปี 0 เดือน 20 วัน
ม.วิทยา คำพวง
รหัสประจำตัว 10702
7 ปี 6 เดือน 18 วัน
ม.พัชรพล นิยมกิจ
รหัสประจำตัว 10809
4 ปี 0 เดือน 18 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 10 คน)
มิสอัญชลี อยู่สุข
รหัสประจำตัว 10038
30 ปี 0 เดือน 12 วัน
ม.ประจักษ์ ศรีภักดี
รหัสประจำตัว 10134
25 ปี 0 เดือน 16 วัน
มิสวัชรี เรืองศิริ
รหัสประจำตัว 10158
23 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสวีนา ซอดี
รหัสประจำตัว 10301
19 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสเกศรา เจียมเจริญ
รหัสประจำตัว 10303
19 ปี 0 เดือน 27 วัน
ม.รัฎฐา โกสิตานนท์
รหัสประจำตัว 10399
16 ปี 11 เดือน 15 วัน
ม.วีรยุทธ วัชรพงษ์
รหัสประจำตัว 10573
11 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.ณภัทรพงศ์ ปรุงนิยม
รหัสประจำตัว 10824
1 ปี 0 เดือน 15 วัน
ม.JUMEL DEMORE
รหัสประจำตัว 10829
0 ปี 11 เดือน 21 วัน
ม.อัคร โพธิ์ศรี
รหัสประจำตัว 10838
0 ปี 0 เดือน 17 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จำนวน 11 คน)
ม.ประสบสุข ปราชญากุล
รหัสประจำตัว 10029
32 ปี 2 เดือน 29 วัน
ม.นิคม โขมะนาม
รหัสประจำตัว 10053
29 ปี 0 เดือน 27 วัน
ม.ALEJO Jr. P. ARPON
รหัสประจำตัว 10061
27 ปี 11 เดือน 27 วัน
ม.สงคราม นิคมไพบูลย์
รหัสประจำตัว 10071
28 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสอาภรณ์ ซุ่นเจริญ
รหัสประจำตัว 10261
20 ปี 0 เดือน 29 วัน
มิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน์
รหัสประจำตัว 10471
15 ปี 1 เดือน 25 วัน
มิสJILA NODALO BACASMO
รหัสประจำตัว 10594
10 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสรัชนีวรรณ เต่าสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10607
10 ปี 6 เดือน 14 วัน
มิสน้ำฝน คงแสนคำ
รหัสประจำตัว 10620
10 ปี 4 เดือน 25 วัน
มิสพุทธรัตน์ ประยงสิน
รหัสประจำตัว 10706
7 ปี 0 เดือน 10 วัน
ม.นภัสรดา โพธิ
รหัสประจำตัว 10822
1 ปี 0 เดือน 15 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จำนวน 11 คน)
ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์
รหัสประจำตัว 10045
30 ปี 1 เดือน 27 วัน
มิสรุ่งรักษ์ นุ่มไทย
รหัสประจำตัว 10052
29 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสเกษรา เกิดมงคล
รหัสประจำตัว 10074
28 ปี 0 เดือน 21 วัน
ม.ไพศร คูหาพัฒนกุล
รหัสประจำตัว 10090
26 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสลำเพย พวงมาลัย
รหัสประจำตัว 10175
22 ปี 0 เดือน 27 วัน
ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์
รหัสประจำตัว 10343
18 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสGUADALUPE CASENAS MORAL
รหัสประจำตัว 10436
16 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10586
11 ปี 0 เดือน 5 วัน
ม.ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า
รหัสประจำตัว 10610
10 ปี 6 เดือน 14 วัน
ม.ธนาวุฒิ ถิ่นจันทร์
รหัสประจำตัว 10639
9 ปี 10 เดือน 19 วัน
มิสอรุณวตี อรุณพูลทรัพย์
รหัสประจำตัว 10832
0 ปี 7 เดือน 27 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 13 คน)
มิสฉันทนา ด่านดี
รหัสประจำตัว 10083
27 ปี 0 เดือน 12 วัน
ม.สุเมธ พุทธเมฆ
รหัสประจำตัว 10107
26 ปี 0 เดือน 12 วัน
ม.นที ศรีสมัย
รหัสประจำตัว 10120
25 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี
รหัสประจำตัว 10145
25 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสวีณา นิ่มเรือง
รหัสประจำตัว 10150
24 ปี 9 เดือน 27 วัน
ม.อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู
รหัสประจำตัว 10153
25 ปี 0 เดือน 18 วัน
ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข
รหัสประจำตัว 10161
22 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสมัลลิกา พุทธเมฆ
รหัสประจำตัว 10260
20 ปี 0 เดือน 29 วัน
ม.คำรณ เจริญมาก
รหัสประจำตัว 10386
17 ปี 2 เดือน 0 วัน
ม.เอกสิทธิ์ นามแก้ว
รหัสประจำตัว 10545
12 ปี 6 เดือน 25 วัน
ม.ศรัณย์ รัตนวรรณ
รหัสประจำตัว 10577
11 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสเพ็ญประภา จั่นแค้น
รหัสประจำตัว 10677
8 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสOLGA STRELTCOVA
รหัสประจำตัว 10827
1 ปี 0 เดือน 11 วัน
ครูสนับสนุนการสอน (จำนวน 35 คน)
มิสรสสุคนธ์ กุลวิทย์
รหัสประจำตัว 10018
41 ปี 0 เดือน 14 วัน
มิสสุดา ดงหลง
รหัสประจำตัว 10033
30 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสวาสนา ตนานนท์ชัย
รหัสประจำตัว 10036
30 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา
รหัสประจำตัว 10065
28 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสนพรัตน์ รัตนบวร
รหัสประจำตัว 10076
27 ปี 8 เดือน 0 วัน
มิสวรรณา กรัสพรหม
รหัสประจำตัว 10084
27 ปี 0 เดือน 12 วัน
ม.สมพบ คำมี
รหัสประจำตัว 10094
25 ปี 11 เดือน 16 วัน
มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ
รหัสประจำตัว 10106
28 ปี 0 เดือน 12 วัน
ม.เชษฐา รักษาศรี
รหัสประจำตัว 10135
25 ปี 6 เดือน 1 วัน
มิสนันทิยา คำมี
รหัสประจำตัว 10148
25 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสพาวณี เพ็ชรแก้วนุ้ย
รหัสประจำตัว 10196
26 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสเปรมฤดี ศรีสุนารถ
รหัสประจำตัว 10206
22 ปี 0 เดือน 16 วัน
มิสวารุณี คงวิมล
รหัสประจำตัว 10208
22 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์
รหัสประจำตัว 10218
21 ปี 0 เดือน 14 วัน
มิสพิชญาภัค พรมฤทธิ์
รหัสประจำตัว 10223
21 ปี 0 เดือน 14 วัน
มิสจันทิพย์ เครือจันทร์
รหัสประจำตัว 10235
20 ปี 10 เดือน 1 วัน
มิสอำนวยพร ตอรบรัมย์
รหัสประจำตัว 10243
20 ปี 7 เดือน 26 วัน
มิสสุภัทรา ชินะกรติเมธ
รหัสประจำตัว 10266
20 ปี 0 เดือน 12 วัน
ม.เอ ดีหลี
รหัสประจำตัว 10296
19 ปี 6 เดือน 10 วัน
ม.สกล สายสุดสวาท
รหัสประจำตัว 10329
18 ปี 9 เดือน 17 วัน
มิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ
รหัสประจำตัว 10360
18 ปี 0 เดือน 14 วัน
ม.ธนาวุธ ตอรบรัมย์
รหัสประจำตัว 10397
16 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสวาสนา แซ่โค้ว
รหัสประจำตัว 10491
14 ปี 11 เดือน 3 วัน
มิสสุพัตรา แสงสว่าง
รหัสประจำตัว 10506
14 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสณปภัช กีรติรณกรกุล
รหัสประจำตัว 10548
12 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสจารุวรรณ ต่างใจ
รหัสประจำตัว 10558
11 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสประกายแก้ว เปลื้องนุช
รหัสประจำตัว 10560
11 ปี 9 เดือน 25 วัน
มิสสาวิตรี คงวิมล
รหัสประจำตัว 10587
10 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสกันยารัตน์ นามแก้ว
รหัสประจำตัว 10595
10 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสวรรณภา ปิ่นทอง
รหัสประจำตัว 10669
8 ปี 6 เดือน 16 วัน
มิสจุฑามาศ มะหะมาน
รหัสประจำตัว 10671
8 ปี 5 เดือน 26 วัน
ม.ณัทกฤช ศรีสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10694
7 ปี 9 เดือน 27 วัน
มิสกัญพัชร์ ทรัพย์เจริญ
รหัสประจำตัว 10696
7 ปี 9 เดือน 22 วัน
มิสศิรินันท์ บรรจงศิริ
รหัสประจำตัว 10714
6 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสธัญชนก มุกดาหาญ
รหัสประจำตัว 10795
3 ปี 0 เดือน 14 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 3 คน)
มิสสุวิมล พลัดดง
รหัสประจำตัว 10441
16 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสหทัยชนก วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10688
7 ปี 10 เดือน 27 วัน
ม.ไสว สีคะปัสสะ
รหัสประจำตัว 10758
4 ปี 0 เดือน 17 วัน
ครูพิเศษ (จำนวน 9 คน)
นายอาจอง ขาวเธียร
รหัสประจำตัว 20018
5 ปี 2 เดือน 3 วัน
นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ
รหัสประจำตัว 20019
5 ปี 2 เดือน 3 วัน
นายศุภชัย ทิพย์ยอและ
รหัสประจำตัว 20020
5 ปี 2 เดือน 10 วัน
นายศรันย์ภูมิ บัวเกิด
รหัสประจำตัว 20021
5 ปี 2 เดือน 3 วัน
นายกิตติ สีบุญเรือง
รหัสประจำตัว 20022
5 ปี 2 เดือน 3 วัน
นายชัยภัทร์ คงเกิด
รหัสประจำตัว 20023
5 ปี 2 เดือน 3 วัน
นายพงศ์พรหม พรเพิ่มพูน
รหัสประจำตัว 20025
5 ปี 0 เดือน 12 วัน
นายประสิทธิ์ พงศ์ดำรง
รหัสประจำตัว 20038
4 ปี 0 เดือน 12 วัน
นายชูชาติ ศรีประเสริฐ
รหัสประจำตัว 20042
0 ปี 10 เดือน 16 วัน
พนักงานอาคารสถานที่ (จำนวน 25 คน)
นายสุพรชัย ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 253803
27 ปี 0 เดือน 13 วัน
น.ส.มึเหน่ เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 253805
26 ปี 11 เดือน 22 วัน
นายสุพลพร ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 253901
25 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.เกศฎาภรณ์ บุญวิบูลวัฒน์
รหัสประจำตัว 254003
25 ปี 3 เดือน 7 วัน
นายศักดิ์ชาย เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 254008
24 ปี 5 เดือน 13 วัน
นายวันชัย เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 254202
22 ปี 11 เดือน 7 วัน
น.ส.แพรววนิต นวนเท่า
รหัสประจำตัว 254203
22 ปี 10 เดือน 28 วัน
น.ส.ชัฎฎาภา แสงสุวรรณ
รหัสประจำตัว 254207
22 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.เปิ้ล บริบูรณางกูล
รหัสประจำตัว 254301
22 ปี 2 เดือน 8 วัน
น.ส.ประนอม ทองกล่ำ
รหัสประจำตัว 254303
21 ปี 5 เดือน 16 วัน
น.ส.สมพร อยู่นิ่ม
รหัสประจำตัว 254502
20 ปี 0 เดือน 21 วัน
น.ส.สายทิพย์ พันธิ์น้อย
รหัสประจำตัว 254702
18 ปี 3 เดือน 25 วัน
น.ส.พรจันทร์ รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 255004
15 ปี 0 เดือน 4 วัน
น.ส.สุรินทร์ เสียงประเสริฐ
รหัสประจำตัว 255014
14 ปี 6 เดือน 4 วัน
นายพงษ์ธวัช มงคล
รหัสประจำตัว 255105
14 ปี 4 เดือน 7 วัน
น.ส.จิตรา ทองอนันต์
รหัสประจำตัว 255305
11 ปี 11 เดือน 27 วัน
น.ส.อัปษร พิมพ์เงิน
รหัสประจำตัว 255311
11 ปี 11 เดือน 11 วัน
น.ส.อารีย์ ก้านบัว
รหัสประจำตัว 255312
11 ปี 11 เดือน 11 วัน
น.ส.ลัดดา ศรีรมย์
รหัสประจำตัว 255709
7 ปี 11 เดือน 5 วัน
น.ส.ปราณี สุจริต
รหัสประจำตัว 255714
7 ปี 10 เดือน 5 วัน
น.ส.อรุณวรรณ รัตนะ
รหัสประจำตัว 255807
6 ปี 11 เดือน 13 วัน
น.ส.เตือน นวลจันทร์
รหัสประจำตัว 255808
6 ปี 11 เดือน 13 วัน
น.ส.บุญพา มากฉาย
รหัสประจำตัว 255902
6 ปี 4 เดือน 15 วัน
นายสุเมธ วัชรประทีปกุล
รหัสประจำตัว 256103
4 ปี 0 เดือน 17 วัน
น.ส.วิลัยลักษณ์ เทียนงาม
รหัสประจำตัว 256106
3 ปี 10 เดือน 11 วัน
พนักงานโภชนาการ (จำนวน 35 คน)
น.ส.นิภา พลายวัน
รหัสประจำตัว 253604
28 ปี 11 เดือน 23 วัน
น.ส.ลันทม ชูประจง
รหัสประจำตัว 253702
28 ปี 1 เดือน 1 วัน
น.ส.ทองดี กิมเต็ง
รหัสประจำตัว 253703
28 ปี 0 เดือน 17 วัน
น.ส.สิริปรียา กล้าอาสา
รหัสประจำตัว 253801
27 ปี 3 เดือน 17 วัน
น.ส.เสงี่ยม ลิมปิสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 253804
27 ปี 0 เดือน 12 วัน
น.ส.จรินทร์ วัฒนพร
รหัสประจำตัว 253906
25 ปี 5 เดือน 15 วัน
น.ส.เกวลิน กล้าอาสา
รหัสประจำตัว 254001
25 ปี 3 เดือน 16 วัน
น.ส.บุญศรี แสงอรุณ
รหัสประจำตัว 254002
25 ปี 3 เดือน 16 วัน
น.ส.อุทัยวรรณ ฉ่ำฉวย
รหัสประจำตัว 254103
24 ปี 0 เดือน 9 วัน
น.ส.บุญมา จันทรกำเนิด
รหัสประจำตัว 254105
23 ปี 11 เดือน 16 วัน
น.ส.ปราณี ขึงขาย
รหัสประจำตัว 254205
22 ปี 6 เดือน 27 วัน
น.ส.รัตติกาล ยอดดำเนิน
รหัสประจำตัว 254403
21 ปี 0 เดือน 23 วัน
น.ส.ศิริรัตน์ เทียนงาม
รหัสประจำตัว 254404
21 ปี 0 เดือน 6 วัน
น.ส.วิไลลักษณ์ เลิศวิลัย
รหัสประจำตัว 254407
20 ปี 7 เดือน 27 วัน
น.ส.นิก้าว เย็นวัฒนา
รหัสประจำตัว 254601
19 ปี 0 เดือน 5 วัน
น.ส.อรุณรุ่ง รุ่งหมื่นไวย
รหัสประจำตัว 254703
17 ปี 8 เดือน 26 วัน
น.ส.เอื้องฟ้า ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 255108
14 ปี 2 เดือน 5 วัน
นายพิรุณ ขันธิกุล
รหัสประจำตัว 255206
13 ปี 0 เดือน 9 วัน
นายธีระศักดิ์ พวงมาลัยทอง
รหัสประจำตัว 255207
12 ปี 10 เดือน 1 วัน
น.ส.ทองม้วน ทองคำ
รหัสประจำตัว 255313
11 ปี 10 เดือน 14 วัน
น.ส.สมใจ เปลื้องรัมย์
รหัสประจำตัว 255404
10 ปี 11 เดือน 27 วัน
น.ส.จินตนา แสงอรุณ
รหัสประจำตัว 255501
10 ปี 0 เดือน 0 วัน
น.ส.จันทรา เกตุมา
รหัสประจำตัว 255606
8 ปี 7 เดือน 0 วัน
น.ส.โสภา สวนนฤทธิ์
รหัสประจำตัว 255703
8 ปี 0 เดือน 22 วัน
น.ส.ดวงใจ ช่วยรักษา
รหัสประจำตัว 255704
8 ปี 0 เดือน 22 วัน
น.ส.ปราณี วรสวาท
รหัสประจำตัว 255712
7 ปี 10 เดือน 27 วัน
น.ส.สุปานา สุวรรณคำ
รหัสประจำตัว 255809
6 ปี 11 เดือน 13 วัน
น.ส.สำราญ กิมเต็ง
รหัสประจำตัว 255811
6 ปี 6 เดือน 17 วัน
น.ส.คำแหวน ผาสุข
รหัสประจำตัว 255901
6 ปี 4 เดือน 15 วัน
น.ส.พรประภา จูศิริ
รหัสประจำตัว 255903
6 ปี 3 เดือน 19 วัน
น.ส.จิราภา คดีธรรม
รหัสประจำตัว 256001
5 ปี 1 เดือน 27 วัน
น.ส.สุวารี ปุญญะประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 256101
4 ปี 0 เดือน 17 วัน
น.ส.นิรัชพร แก้วอำพันธุ์
รหัสประจำตัว 256105
3 ปี 11 เดือน 24 วัน
น.ส.แวววลี ทิพย์สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 256107
3 ปี 9 เดือน 1 วัน
น.ส.เอมวิกา ทองคำ
รหัสประจำตัว 256204
3 ปี 0 เดือน 13 วัน
";