ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภราดากุลชาติ จันทะโชโต
รหัสประจำตัว 10821
1 ปี 11 เดือน 1 วัน
ภราดาณัฐธร สุพล
รหัสประจำตัว 10834
0 ปี 11 เดือน 0 วัน
ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน
รหัสประจำตัว 10835
0 ปี 11 เดือน 0 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 (จำนวน 18 คน)
มิสสิริญาพร รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 10039
30 ปี 11 เดือน 29 วัน
มิสวลีลักษณ์ สืบต้อย
รหัสประจำตัว 10055
29 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสวัชรี เกิดท่าไม้
รหัสประจำตัว 10066
29 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสสุอัชลี ทองสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10079
27 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสศิริลักษณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล
รหัสประจำตัว 10123
28 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสสุภี วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10197
29 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสทิพาภรณ์ แก้วบรรจง
รหัสประจำตัว 10198
25 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสอรอุมา ชำนาญ
รหัสประจำตัว 10287
20 ปี 7 เดือน 18 วัน
มิสสุพัตรา ทับพ่วง
รหัสประจำตัว 10394
17 ปี 10 เดือน 20 วัน
มิสหนึ่งฤทัย ทองคำ
รหัสประจำตัว 10492
15 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสวาสนา ปัญจันตา
รหัสประจำตัว 10498
15 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสพรพนา แสงจันทร์
รหัสประจำตัว 10505
15 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสวรารัตน์ โสภารัตน์
รหัสประจำตัว 10525
13 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสนฤมล เล็กศิริ
รหัสประจำตัว 10526
13 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสสุพัตรา คงคาสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10596
11 ปี 7 เดือน 26 วัน
มิสJILEEN NAAG NODALO
รหัสประจำตัว 10666
9 ปี 7 เดือน 26 วัน
มิสนาฏยา กลิ่นขจร
รหัสประจำตัว 10712
7 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสSVETLANA BEREZHNAYA
รหัสประจำตัว 10862
0 ปี 0 เดือน 4 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 (จำนวน 14 คน)
มิสมาลินี เขียวชะอุ่มงาม
รหัสประจำตัว 10086
28 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสขวัญหทัย โตสุขเจริญ
รหัสประจำตัว 10170
22 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสสนิทรัตน์ แสงทอง
รหัสประจำตัว 10189
25 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสพิมพ์พิศา จุลศักดิ์
รหัสประจำตัว 10195
27 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสยุวดี ทองคำ
รหัสประจำตัว 10203
25 ปี 9 เดือน 0 วัน
มิสพวงทอง กุลละวณิชย์
รหัสประจำตัว 10308
19 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสวิมล สมศรี
รหัสประจำตัว 10395
17 ปี 10 เดือน 20 วัน
มิสอรวรรณ ศรีขันธมา
รหัสประจำตัว 10504
15 ปี 1 เดือน 27 วัน
มิสณัฐภา ธนภูมิ
รหัสประจำตัว 10536
13 ปี 8 เดือน 4 วัน
มิสทัศนีย์ ยันตะศรี
รหัสประจำตัว 10546
13 ปี 4 เดือน 28 วัน
มิสดารารัตน์ แตงแย้ม
รหัสประจำตัว 10559
12 ปี 8 เดือน 17 วัน
มิสขัตติยา ถีระพงษ์
รหัสประจำตัว 10668
9 ปี 4 เดือน 20 วัน
ม.MAKSIM ZHIVOGLIAD
รหัสประจำตัว 10807
2 ปี 9 เดือน 5 วัน
มิสANASTASIIA BLINOVA
รหัสประจำตัว 10808
2 ปี 9 เดือน 5 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 (จำนวน 15 คน)
มิสอาภิญญา อรุณพงษ์
รหัสประจำตัว 10030
32 ปี 10 เดือน 1 วัน
มิสกาญจนา พงษ์เจริญ
รหัสประจำตัว 10064
31 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสเจนจิรา เชื้อแก้ว
รหัสประจำตัว 10093
25 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสฐิติมา ลายประดิษฐ์
รหัสประจำตัว 10109
26 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสพัชร์ธิภรณ์ ชื้อผาสุข
รหัสประจำตัว 10128
25 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสพนิตตา จิตต์อารีย์เทพ
รหัสประจำตัว 10129
27 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสดาริกา กลิ่นอบเชย
รหัสประจำตัว 10190
27 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสมลฤดี รอดเงิน
รหัสประจำตัว 10281
20 ปี 7 เดือน 30 วัน
มิสนพวรรณ พลอินทร์
รหัสประจำตัว 10502
15 ปี 2 เดือน 29 วัน
มิสวิลาวัณย์ ยืนยง
รหัสประจำตัว 10609
11 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสจุฑามาศ เจ็งเจริญ
รหัสประจำตัว 10618
11 ปี 4 เดือน 3 วัน
มิสนงค์นุช ใจยะสัน
รหัสประจำตัว 10637
10 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสYOLANDA PALGUE LUIS
รหัสประจำตัว 10642
10 ปี 5 เดือน 1 วัน
มิสGEMMA LOUISE GUY
รหัสประจำตัว 10730
6 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสPOLINA KARPENKO
รหัสประจำตัว 10840
0 ปี 10 เดือน 20 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 10 คน)
มิสรำพึง ศรีสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10068
28 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสยุพิน บุดดาหวัง
รหัสประจำตัว 10139
25 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู
รหัสประจำตัว 10207
22 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสอมร งามประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10309
19 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.บุญรวม ติ่งแตง
รหัสประจำตัว 10575
12 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสJIRLEY NAAG NODALO
รหัสประจำตัว 10636
10 ปี 10 เดือน 2 วัน
มิสANNA MARIA STEPNIAK
รหัสประจำตัว 10736
6 ปี 0 เดือน 10 วัน
ม.ศิวพงษ์ อินทมาพลอย
รหัสประจำตัว 10755
4 ปี 10 เดือน 20 วัน
มิสBESTE ERBACIOGLU
รหัสประจำตัว 10804
2 ปี 9 เดือน 8 วัน
มิสกรรณิการ์ สุมุลละ
รหัสประจำตัว 10859
0 ปี 4 เดือน 24 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 14 คน)
มิสนภาพร จิตต์อารีย์เทพ
รหัสประจำตัว 10042
30 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสจิดาภา กงทอง
รหัสประจำตัว 10112
26 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสสาวิตรี แขกเทศ
รหัสประจำตัว 10121
25 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสณฐภร คูหาพัฒนกุล
รหัสประจำตัว 10168
22 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสอมรรักษ์ เจริญศรี
รหัสประจำตัว 10214
22 ปี 7 เดือน 29 วัน
ม.ธัชพงศ์ แย้มเกษร
รหัสประจำตัว 10566
12 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสประภาศรี ศิริโส
รหัสประจำตัว 10605
11 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.สุทธิพงศ์ รัตนพรชัยกุล
รหัสประจำตัว 10697
8 ปี 7 เดือน 12 วัน
มิสกุลวรินทร์ เตชะเจริญพงษ์
รหัสประจำตัว 10744
5 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสปนัดดา หอมชื่น
รหัสประจำตัว 10776
4 ปี 5 เดือน 2 วัน
ม.DANNY MORAL
รหัสประจำตัว 10825
1 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสSVETLANA LITIAK
รหัสประจำตัว 10843
0 ปี 10 เดือน 20 วัน
ม.BANYAR NAING
รหัสประจำตัว 10850
0 ปี 9 เดือน 10 วัน
ม.DMITRII LUPAENKO
รหัสประจำตัว 10858
0 ปี 5 เดือน 6 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 12 คน)
มิสกษิภร ป้านน่วม
รหัสประจำตัว 10056
29 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.การุณ วรศิลป์
รหัสประจำตัว 10105
27 ปี 1 เดือน 0 วัน
มิสชุทิมา มุ่ยฮะสูญ
รหัสประจำตัว 10130
25 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสจิตรา จันทร์หอม
รหัสประจำตัว 10132
27 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสรุ่งฤดี อังศิริ
รหัสประจำตัว 10136
25 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสกัญญาวีร์ ทาทิตย์
รหัสประจำตัว 10200
26 ปี 10 เดือน 29 วัน
ม.เวสารัช บัวเจริญ
รหัสประจำตัว 10305
19 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสเบญจวรรณ วิทยะโอชะ
รหัสประจำตัว 10314
19 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสสุพรรษา ชัยสงคราม
รหัสประจำตัว 10507
15 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสRICHELL PINGAL
รหัสประจำตัว 10598
11 ปี 7 เดือน 16 วัน
ม.JESSEE JAMES PERRY
รหัสประจำตัว 10796
3 ปี 7 เดือน 12 วัน
ม.JOHN KEITH MORRIS
รหัสประจำตัว 10831
1 ปี 8 เดือน 8 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (จำนวน 12 คน)
มิสภรณุต ศรีสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10070
28 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสจันทนา ศิริโสภาพงษ์
รหัสประจำตัว 10077
28 ปี 0 เดือน 0 วัน
มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข
รหัสประจำตัว 10163
23 ปี 2 เดือน 27 วัน
มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์
รหัสประจำตัว 10336
19 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสนฤมล สีคะปัสสะ
รหัสประจำตัว 10367
18 ปี 9 เดือน 11 วัน
มิสรจนา สุวรรณกุล
รหัสประจำตัว 10418
17 ปี 2 เดือน 8 วัน
ม.อรรถพงษ์ ปิดตาฝ้าย
รหัสประจำตัว 10604
11 ปี 6 เดือน 11 วัน
ม.สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10689
8 ปี 8 เดือน 24 วัน
มิสกาญจณา นวลศรี
รหัสประจำตัว 10779
4 ปี 0 เดือน 2 วัน
มิสLAURA ALBRECHT
รหัสประจำตัว 10828
1 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสYURENA RODRIGUEZ DIAZ
รหัสประจำตัว 10839
0 ปี 10 เดือน 20 วัน
มิสพรพนา ศิริปิ่น
รหัสประจำตัว 20033
4 ปี 10 เดือน 15 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (จำนวน 13 คน)
มิสจรรยา สินถาวร
รหัสประจำตัว 10032
31 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสบุญสม บุญประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10085
27 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสทิพวรรณ สืบสมบัติ
รหัสประจำตัว 10087
27 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสปูรดา จี๊ดนาเกลือ
รหัสประจำตัว 10137
26 ปี 10 เดือน 14 วัน
ม.เจด็จ ชนะประสพ
รหัสประจำตัว 10155
24 ปี 4 เดือน 29 วัน
ม.นพดล ปัญญาดี
รหัสประจำตัว 10229
21 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสศิริกุล สถิตมิลินทากาศ
รหัสประจำตัว 10276
20 ปี 9 เดือน 14 วัน
ม.ชาญประพน สวัสดิ์เดชะ
รหัสประจำตัว 10300
19 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.วณิชวงศ์ วงศ์ชัย
รหัสประจำตัว 10623
10 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสนวพร คงภิบาล
รหัสประจำตัว 10837
0 ปี 10 เดือน 20 วัน
ม.ROBERT DU TOIT
รหัสประจำตัว 10844
0 ปี 10 เดือน 20 วัน
มิสBRUNHILDE BOTHA
รหัสประจำตัว 10845
0 ปี 10 เดือน 20 วัน
มิสสมาภรณ์ จันทโชติ
รหัสประจำตัว 10846
0 ปี 10 เดือน 14 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 8 คน)
มิสชนิตา วรรณพาหุล
รหัสประจำตัว 10049
30 ปี 1 เดือน 11 วัน
มิสสุภาพร เพ็ชรสดใส
รหัสประจำตัว 10119
25 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสปุญชญา สง่าเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10177
22 ปี 10 เดือน 14 วัน
ม.จิรพงษ์ พุทธรสเจริญ
รหัสประจำตัว 10348
18 ปี 10 เดือน 16 วัน
ม.JORGE GEMPESALA
รหัสประจำตัว 10396
17 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสธนันสรณ์ ชัยธนะสมบัติ
รหัสประจำตัว 10784
3 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.ILIA LISIN
รหัสประจำตัว 10848
0 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสPRESSEL TRANGIA SAMORLAN
รหัสประจำตัว 10860
0 ปี 2 เดือน 22 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 7 คน)
มิสฐิติพร พรหมศิริ
รหัสประจำตัว 10062
31 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสสุนันทา ขจรฤทธิ์
รหัสประจำตัว 10099
26 ปี 10 เดือน 14 วัน
ม.ไพรินทร์ กล่อมสกุล
รหัสประจำตัว 10127
25 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสสมฤทธิ์ รัฐชาติวรศักดิ์
รหัสประจำตัว 10495
15 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสกัลยาณี จันทร์เทศ
รหัสประจำตัว 10606
11 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสเจรดา รัฐประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10624
10 ปี 10 เดือน 16 วัน
ม.โรจนินทร์ โพธิวงศ์บารมี
รหัสประจำตัว 10780
3 ปี 10 เดือน 17 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 10 คน)
มิสนพเก้า ปราชญากุล
รหัสประจำตัว 10054
29 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสขนิษฐา รัตตะมณี
รหัสประจำตัว 10058
29 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสอุษา อนุสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10263
21 ปี 0 เดือน 4 วัน
มิสภิญญาพัชร์ ฉลาดเขียว
รหัสประจำตัว 10318
19 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสSHEILA ANN O. REASONDA
รหัสประจำตัว 10532
13 ปี 9 เดือน 16 วัน
มิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์
รหัสประจำตัว 10534
13 ปี 9 เดือน 2 วัน
ม.พิษณุพงศ์ สร้อยเกียว
รหัสประจำตัว 10578
11 ปี 10 เดือน 16 วัน
มิสวัลยา พิชัย
รหัสประจำตัว 10674
8 ปี 10 เดือน 23 วัน
ม.วิทยา คำพวง
รหัสประจำตัว 10702
8 ปี 4 เดือน 21 วัน
ม.พัชรพล นิยมกิจ
รหัสประจำตัว 10809
4 ปี 10 เดือน 21 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 11 คน)
มิสอัญชลี อยู่สุข
รหัสประจำตัว 10038
30 ปี 10 เดือน 14 วัน
ม.ประจักษ์ ศรีภักดี
รหัสประจำตัว 10134
25 ปี 10 เดือน 19 วัน
มิสวัชรี เรืองศิริ
รหัสประจำตัว 10158
23 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสวีนา ซอดี
รหัสประจำตัว 10301
19 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสเกศรา เจียมเจริญ
รหัสประจำตัว 10303
19 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.รัฎฐา โกสิตานนท์
รหัสประจำตัว 10399
17 ปี 9 เดือน 18 วัน
ม.วีรยุทธ วัชรพงษ์
รหัสประจำตัว 10573
12 ปี 4 เดือน 23 วัน
ม.ณภัทรพงศ์ ปรุงนิยม
รหัสประจำตัว 10824
1 ปี 10 เดือน 18 วัน
ม.JUMEL DEMORE
รหัสประจำตัว 10829
1 ปี 9 เดือน 24 วัน
มิสกิ่งกาญจน์ บุนยะริส
รหัสประจำตัว 10856
0 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสอัญมณี ตุลาพันธ์
รหัสประจำตัว 10857
0 ปี 5 เดือน 6 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จำนวน 11 คน)
ม.ประสบสุข ปราชญากุล
รหัสประจำตัว 10029
33 ปี 0 เดือน 30 วัน
ม.นิคม โขมะนาม
รหัสประจำตัว 10053
29 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.ALEJO Jr. P. ARPON
รหัสประจำตัว 10061
28 ปี 9 เดือน 30 วัน
ม.สงคราม นิคมไพบูลย์
รหัสประจำตัว 10071
28 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสอาภรณ์ ซุ่นเจริญ
รหัสประจำตัว 10261
20 ปี 11 เดือน 2 วัน
มิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน์
รหัสประจำตัว 10471
15 ปี 11 เดือน 29 วัน
มิสJILA NODALO BACASMO
รหัสประจำตัว 10594
11 ปี 9 เดือน 0 วัน
มิสรัชนีวรรณ เต่าสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10607
11 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสน้ำฝน คงแสนคำ
รหัสประจำตัว 10620
11 ปี 2 เดือน 28 วัน
มิสพุทธรัตน์ ชะเอม
รหัสประจำตัว 10706
7 ปี 10 เดือน 13 วัน
ม.นภัสรดา โพธิ
รหัสประจำตัว 10822
1 ปี 10 เดือน 18 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จำนวน 12 คน)
ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์
รหัสประจำตัว 10045
30 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสรุ่งรักษ์ นุ่มไทย
รหัสประจำตัว 10052
29 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสเกษรา เกิดมงคล
รหัสประจำตัว 10074
28 ปี 10 เดือน 24 วัน
ม.ไพศร คูหาพัฒนกุล
รหัสประจำตัว 10090
27 ปี 6 เดือน 16 วัน
มิสลำเพย พวงมาลัย
รหัสประจำตัว 10175
22 ปี 10 เดือน 29 วัน
ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์
รหัสประจำตัว 10343
19 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสGUADALUPE CASENAS MORAL
รหัสประจำตัว 10436
16 ปี 10 เดือน 16 วัน
มิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10586
11 ปี 10 เดือน 8 วัน
ม.ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า
รหัสประจำตัว 10610
11 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.ธนาวุฒิ ถิ่นจันทร์
รหัสประจำตัว 10639
10 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสอรุณวตี อรุณพูลทรัพย์
รหัสประจำตัว 10832
1 ปี 6 เดือน 0 วัน
ม.MD ZAHIDUL ARAFIN
รหัสประจำตัว 10851
0 ปี 9 เดือน 4 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 13 คน)
มิสฉันทนา ด่านดี
รหัสประจำตัว 10083
27 ปี 10 เดือน 15 วัน
ม.สุเมธ พุทธเมฆ
รหัสประจำตัว 10107
26 ปี 10 เดือน 14 วัน
ม.นที ศรีสมัย
รหัสประจำตัว 10120
26 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี
รหัสประจำตัว 10145
26 ปี 3 เดือน 28 วัน
มิสวีณา นิ่มเรือง
รหัสประจำตัว 10150
25 ปี 7 เดือน 30 วัน
ม.อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู
รหัสประจำตัว 10153
25 ปี 10 เดือน 21 วัน
ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข
รหัสประจำตัว 10161
23 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสมัลลิกา พุทธเมฆ
รหัสประจำตัว 10260
20 ปี 11 เดือน 2 วัน
ม.คำรณ เจริญมาก
รหัสประจำตัว 10386
18 ปี 0 เดือน 1 วัน
ม.เอกสิทธิ์ นามแก้ว
รหัสประจำตัว 10545
13 ปี 4 เดือน 28 วัน
ม.ศรัณย์ รัตนวรรณ
รหัสประจำตัว 10577
11 ปี 10 เดือน 6 วัน
มิสเพ็ญประภา จั่นแค้น
รหัสประจำตัว 10677
8 ปี 10 เดือน 12 วัน
มิสOLGA STRELTCOVA
รหัสประจำตัว 10827
1 ปี 10 เดือน 14 วัน
ครูสนับสนุนการสอน (จำนวน 36 คน)
มิสรสสุคนธ์ กุลวิทย์
รหัสประจำตัว 10018
41 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสสุดา ดงหลง
รหัสประจำตัว 10033
31 ปี 9 เดือน 0 วัน
มิสวาสนา ตนานนท์ชัย
รหัสประจำตัว 10036
31 ปี 6 เดือน 0 วัน
มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา
รหัสประจำตัว 10065
28 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสนพรัตน์ รัตนบวร
รหัสประจำตัว 10076
28 ปี 6 เดือน 4 วัน
มิสวรรณา กรัสพรหม
รหัสประจำตัว 10084
27 ปี 10 เดือน 15 วัน
ม.สมพบ คำมี
รหัสประจำตัว 10094
26 ปี 9 เดือน 18 วัน
มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ
รหัสประจำตัว 10106
28 ปี 10 เดือน 15 วัน
ม.เชษฐา รักษาศรี
รหัสประจำตัว 10135
26 ปี 4 เดือน 3 วัน
มิสนันทิยา คำมี
รหัสประจำตัว 10148
25 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสพาวณี เพ็ชรแก้วนุ้ย
รหัสประจำตัว 10196
27 ปี 2 เดือน 20 วัน
มิสเปรมฤดี ศรีสุนารถ
รหัสประจำตัว 10206
22 ปี 10 เดือน 18 วัน
มิสวารุณี คงวิมล
รหัสประจำตัว 10208
22 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์
รหัสประจำตัว 10218
21 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสพิชญาภัค พรมฤทธิ์
รหัสประจำตัว 10223
21 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสจันทิพย์ เครือจันทร์
รหัสประจำตัว 10235
21 ปี 8 เดือน 4 วัน
มิสอำนวยพร ตอรบรัมย์
รหัสประจำตัว 10243
21 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสสุภัทรา ชินะกรติเมธ
รหัสประจำตัว 10266
20 ปี 10 เดือน 15 วัน
ม.เอ ดีหลี
รหัสประจำตัว 10296
20 ปี 4 เดือน 13 วัน
มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา
รหัสประจำตัว 10325
19 ปี 10 เดือน 5 วัน
ม.สกล สายสุดสวาท
รหัสประจำตัว 10329
19 ปี 7 เดือน 20 วัน
มิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ
รหัสประจำตัว 10360
18 ปี 10 เดือน 16 วัน
ม.ธนาวุธ ตอรบรัมย์
รหัสประจำตัว 10397
17 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสวาสนา แซ่โค้ว
รหัสประจำตัว 10491
15 ปี 9 เดือน 6 วัน
มิสสุพัตรา แสงสว่าง
รหัสประจำตัว 10506
15 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสณปภัช กีรติรณกรกุล
รหัสประจำตัว 10548
13 ปี 4 เดือน 28 วัน
มิสจารุวรรณ ต่างใจ
รหัสประจำตัว 10558
12 ปี 9 เดือน 8 วัน
มิสประกายแก้ว เปลื้องนุช
รหัสประจำตัว 10560
12 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสสาวิตรี คงวิมล
รหัสประจำตัว 10587
11 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสกันยารัตน์ นามแก้ว
รหัสประจำตัว 10595
11 ปี 8 เดือน 24 วัน
มิสวรรณภา ปิ่นทอง
รหัสประจำตัว 10669
9 ปี 4 เดือน 19 วัน
มิสจุฑามาศ มะหะมาน
รหัสประจำตัว 10671
9 ปี 3 เดือน 29 วัน
ม.ณัทกฤช ศรีสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10694
8 ปี 7 เดือน 30 วัน
มิสกัญพัชร์ ทรัพย์เจริญ
รหัสประจำตัว 10696
8 ปี 7 เดือน 25 วัน
มิสศิรินันท์ กรัตพงศ์
รหัสประจำตัว 10714
7 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสธัญชนก มุกดาหาญ
รหัสประจำตัว 10795
3 ปี 10 เดือน 17 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 4 คน)
มิสสุวิมล พลัดดง
รหัสประจำตัว 10441
16 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสหทัยชนก วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10688
8 ปี 9 เดือน 0 วัน
ม.ไสว สีคะปัสสะ
รหัสประจำตัว 10758
4 ปี 10 เดือน 20 วัน
มิสปัฎฑภรณ์ เฉิดรัตนพิชน์กุล
รหัสประจำตัว 10852
0 ปี 9 เดือน 0 วัน
ครูพิเศษ (จำนวน 9 คน)
นายอาจอง ขาวเธียร
รหัสประจำตัว 20018
6 ปี 0 เดือน 4 วัน
นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ
รหัสประจำตัว 20019
6 ปี 0 เดือน 4 วัน
นายศุภชัย ทิพย์ยอและ
รหัสประจำตัว 20020
6 ปี 0 เดือน 11 วัน
นายศรัณย์ภูมิ บัวเกิด
รหัสประจำตัว 20021
6 ปี 0 เดือน 4 วัน
นายกิตติ สีบุญเรือง
รหัสประจำตัว 20022
6 ปี 0 เดือน 4 วัน
นายชัยภัทร์ คงเกิด
รหัสประจำตัว 20023
6 ปี 0 เดือน 4 วัน
นายพงศ์พรหม พรเพิ่มพูน
รหัสประจำตัว 20025
5 ปี 10 เดือน 15 วัน
นายประสิทธิ์ พงศ์ดำรง
รหัสประจำตัว 20038
4 ปี 10 เดือน 15 วัน
นายชูชาติ ศรีประเสริฐ
รหัสประจำตัว 20042
1 ปี 8 เดือน 19 วัน
พนักงานอาคารสถานที่ (จำนวน 24 คน)
นายสุพรชัย ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 253803
27 ปี 10 เดือน 16 วัน
นางแสงเดือน เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 253805
27 ปี 9 เดือน 25 วัน
นายสุพลพร ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 253901
26 ปี 6 เดือน 28 วัน
นางเกศฎาภรณ์ บุญวิบูลวัฒน์
รหัสประจำตัว 254003
26 ปี 1 เดือน 8 วัน
นายศักดิ์ชาย เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 254008
25 ปี 3 เดือน 16 วัน
นายวันชัย เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 254202
23 ปี 9 เดือน 10 วัน
น.ส.แพรววนิต นวนเท่า
รหัสประจำตัว 254203
23 ปี 9 เดือน 1 วัน
น.ส.ชัฎฎาภา แสงสุวรรณ
รหัสประจำตัว 254207
23 ปี 3 เดือน 4 วัน
น.ส.เปิ้ล บริบูรณางกูล
รหัสประจำตัว 254301
23 ปี 0 เดือน 9 วัน
นางประนอม ทองกล่ำ
รหัสประจำตัว 254303
22 ปี 3 เดือน 18 วัน
น.ส.สมพร อยู่นิ่ม
รหัสประจำตัว 254502
20 ปี 10 เดือน 24 วัน
นางสายทิพย์ พันธิ์น้อย
รหัสประจำตัว 254702
19 ปี 1 เดือน 26 วัน
น.ส.พรจันทร์ รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 255004
15 ปี 10 เดือน 7 วัน
นางสุรินทร์ เสียงประเสริฐ
รหัสประจำตัว 255014
15 ปี 4 เดือน 7 วัน
นายพงษ์ธวัช มงคล
รหัสประจำตัว 255105
15 ปี 2 เดือน 10 วัน
น.ส.จิตรา ทองอนันต์
รหัสประจำตัว 255305
12 ปี 9 เดือน 30 วัน
น.ส.อัปษร พิมพ์เงิน
รหัสประจำตัว 255311
12 ปี 9 เดือน 14 วัน
น.ส.อารีย์ ก้านบัว
รหัสประจำตัว 255312
12 ปี 9 เดือน 14 วัน
น.ส.ลัดดา ศรีรมย์
รหัสประจำตัว 255709
8 ปี 9 เดือน 8 วัน
นางอรุณวรรณ รัตนะ
รหัสประจำตัว 255807
7 ปี 9 เดือน 16 วัน
น.ส.เตือน นวลจันทร์
รหัสประจำตัว 255808
7 ปี 9 เดือน 16 วัน
น.ส.บุญพา มากฉาย
รหัสประจำตัว 255902
7 ปี 2 เดือน 18 วัน
นายสุเมธ วัชรประทีปกุล
รหัสประจำตัว 256103
4 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.วิลัยลักษณ์ เทียนงาม
รหัสประจำตัว 256106
4 ปี 8 เดือน 14 วัน
พนักงานโภชนาการ (จำนวน 35 คน)
น.ส.นิภา พลายวัน
รหัสประจำตัว 253604
29 ปี 9 เดือน 26 วัน
นางลันทม ชูประจง
รหัสประจำตัว 253702
28 ปี 11 เดือน 5 วัน
นางทองดี กิมเต็ง
รหัสประจำตัว 253703
28 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.สิริปรียา กล้าอาสา
รหัสประจำตัว 253801
28 ปี 1 เดือน 18 วัน
นางเสงี่ยม ลิมปิสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 253804
27 ปี 10 เดือน 15 วัน
นางจรินทร์ วัฒนพร
รหัสประจำตัว 253906
26 ปี 3 เดือน 17 วัน
น.ส.เกวลิน กล้าอาสา
รหัสประจำตัว 254001
26 ปี 1 เดือน 17 วัน
นางบุญศรี แสงอรุณ
รหัสประจำตัว 254002
26 ปี 1 เดือน 17 วัน
นางอุทัยวรรณ ฉ่ำฉวย
รหัสประจำตัว 254103
24 ปี 10 เดือน 12 วัน
นางบุญมา จันทรกำเนิด
รหัสประจำตัว 254105
24 ปี 9 เดือน 19 วัน
นางปราณี ขึงขาย
รหัสประจำตัว 254205
23 ปี 4 เดือน 30 วัน
น.ส.รัตติกาล ยอดดำเนิน
รหัสประจำตัว 254403
21 ปี 10 เดือน 26 วัน
นางศิริรัตน์ เทียนงาม
รหัสประจำตัว 254404
21 ปี 10 เดือน 9 วัน
น.ส.วิไลลักษณ์ เลิศวิลัย
รหัสประจำตัว 254407
21 ปี 6 เดือน 0 วัน
นางนิก้าว เย็นวัฒนา
รหัสประจำตัว 254601
19 ปี 10 เดือน 8 วัน
น.ส.อรุณรุ่ง รุ่งหมื่นไวย
รหัสประจำตัว 254703
18 ปี 6 เดือน 29 วัน
นางเอื้องฟ้า ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 255108
15 ปี 0 เดือน 6 วัน
นายพิรุณ ขันธิกุล
รหัสประจำตัว 255206
13 ปี 10 เดือน 12 วัน
นายธีระศักดิ์ พวงมาลัยทอง
รหัสประจำตัว 255207
13 ปี 8 เดือน 4 วัน
นางทองม้วน ทองคำ
รหัสประจำตัว 255313
12 ปี 8 เดือน 17 วัน
น.ส.สมใจ เปลื้องรัมย์
รหัสประจำตัว 255404
11 ปี 9 เดือน 30 วัน
นางจินตนา แสงอรุณ
รหัสประจำตัว 255501
10 ปี 10 เดือน 2 วัน
น.ส.จันทรา เกตุมา
รหัสประจำตัว 255606
9 ปี 5 เดือน 3 วัน
นางโสภา สวนนฤทธิ์
รหัสประจำตัว 255703
8 ปี 10 เดือน 25 วัน
นางดวงใจ ช่วยรักษา
รหัสประจำตัว 255704
8 ปี 10 เดือน 25 วัน
น.ส.ปราณี วรสวาท
รหัสประจำตัว 255712
8 ปี 9 เดือน 0 วัน
น.ส.สุปานา สุวรรณคำ
รหัสประจำตัว 255809
7 ปี 9 เดือน 16 วัน
นางสำราญ กิมเต็ง
รหัสประจำตัว 255811
7 ปี 4 เดือน 20 วัน
นางคำแหวน ผาสุข
รหัสประจำตัว 255901
7 ปี 2 เดือน 18 วัน
นางพรประภา จูศิริ
รหัสประจำตัว 255903
7 ปี 1 เดือน 20 วัน
นางจิราภา คดีธรรม
รหัสประจำตัว 256001
6 ปี 0 เดือน 0 วัน
นางสุวารี ปุญญะประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 256101
4 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.นิรัชพร แก้วอำพันธุ์
รหัสประจำตัว 256105
4 ปี 9 เดือน 27 วัน
น.ส.แวววลี ทิพย์สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 256107
4 ปี 7 เดือน 4 วัน
น.ส.เอมวิกา ทองคำ
รหัสประจำตัว 256204
3 ปี 10 เดือน 16 วัน
";