ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.เกรียงศักดิ์ มายอด
รหัสประจำตัว 10782
1 ปี 4 เดือน
ภ.วิจารณ์ แสงหาญ
รหัสประจำตัว 10753
2 ปี 4 เดือน
ภ.ภานุวัฒน์ เหมือนทับ
รหัสประจำตัว 10801
0 ปี 4 เดือน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 (จำนวน 22 คน)
มิสสิริญาพร รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 10039
28 ปี 5 เดือน
มิสวัชรี เกิดท่าไม้
รหัสประจำตัว 10066
27 ปี 4 เดือน
มิสเจนจิรา เชื้อแก้ว
รหัสประจำตัว 10093
23 ปี 4 เดือน
มิสพัชร์ธิภรณ์ ชื้อผาสุข
รหัสประจำตัว 10128
23 ปี 4 เดือน
มิสขวัญหทัย โตสุขเจริญ
รหัสประจำตัว 10170
20 ปี 4 เดือน
มิสพิมพ์พิศา จุลศักดิ์
รหัสประจำตัว 10195
25 ปี 4 เดือน
มิสพาวณี เพ็ชรแก้วนุ้ย
รหัสประจำตัว 10196
24 ปี 8 เดือน
มิสสุภี วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10197
27 ปี 5 เดือน
มิสทิพาภรณ์ แก้วบรรจง
รหัสประจำตัว 10198
23 ปี 4 เดือน
มิสอรอุมา ชำนาญ
รหัสประจำตัว 10287
18 ปี 1 เดือน
มิสสุพัตรา ทับพ่วง
รหัสประจำตัว 10394
15 ปี 4 เดือน
มิสหนึ่งฤทัย ทองคำ
รหัสประจำตัว 10492
13 ปี 2 เดือน
มิสวาสนา ปัญจันตา
รหัสประจำตัว 10498
12 ปี 10 เดือน
มิสอรวรรณ ศรีขันธมา
รหัสประจำตัว 10504
12 ปี 7 เดือน
มิสพรพนา แสงจันทร์
รหัสประจำตัว 10505
12 ปี 6 เดือน
มิสวรารัตน์ โสภารัตน์
รหัสประจำตัว 10525
11 ปี 4 เดือน
มิสนฤมล เล็กศิริ
รหัสประจำตัว 10526
11 ปี 4 เดือน
มิสสุพัตรา คงคาสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10596
9 ปี 1 เดือน
มิสขัตติยา ถีระพงษ์
รหัสประจำตัว 10668
6 ปี 10 เดือน
มิสนาฏยา กลิ่นขจร
รหัสประจำตัว 10712
4 ปี 11 เดือน
มิสYANGCHEN DOLKAR
รหัสประจำตัว 10761
2 ปี 4 เดือน
ม.MAKSIM ZHIVOGLIAD
รหัสประจำตัว 10807
0 ปี 3 เดือน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 (จำนวน 18 คน)
มิสจุฬารัตน์ ฤทธิ์มงคล
รหัสประจำตัว 10040
28 ปี 4 เดือน
มิสนภา ส่งพิทักษ์ชัย
รหัสประจำตัว 10063
29 ปี 3 เดือน
มิสสุอัชลี ทองสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10079
25 ปี 3 เดือน
มิสศิริลักษณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล
รหัสประจำตัว 10123
26 ปี 4 เดือน
มิสสนิทรัตน์ แสงทอง
รหัสประจำตัว 10189
23 ปี 4 เดือน
มิสยุวดี ทองคำ
รหัสประจำตัว 10203
23 ปี 2 เดือน
มิสพวงทอง กุลละวณิชย์
รหัสประจำตัว 10308
17 ปี 4 เดือน
มิสวิมล สมศรี
รหัสประจำตัว 10395
15 ปี 4 เดือน
มิสอารีย์ ศรีไพบูลย์
รหัสประจำตัว 10450
14 ปี 1 เดือน
มิสณัฐภา ธนภูมิ
รหัสประจำตัว 10536
11 ปี 2 เดือน
มิสทัศนีย์ ยันตะศรี
รหัสประจำตัว 10546
10 ปี 10 เดือน
มิสดารารัตน์ แตงแย้ม
รหัสประจำตัว 10559
10 ปี 2 เดือน
มิสกันยารัตน์ นามแก้ว
รหัสประจำตัว 10595
9 ปี 2 เดือน
ม.อรรถพงษ์ ปิดตาฝ้าย
รหัสประจำตัว 10604
9 ปี 0 เดือน
มิสวิลาวัณย์ ยืนยง
รหัสประจำตัว 10609
8 ปี 10 เดือน
มิสYOLANDA PALGUE LUIS
รหัสประจำตัว 10642
7 ปี 11 เดือน
มิสANASTASIIA BLINOVA
รหัสประจำตัว 10808
0 ปี 3 เดือน
มิสDAYNA GRANT
รหัสประจำตัว 10812
0 ปี 1 เดือน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 (จำนวน 16 คน)
มิสอาภิญญา อรุณพงษ์
รหัสประจำตัว 10030
30 ปี 4 เดือน
มิสวลีลักษณ์ สืบต้อย
รหัสประจำตัว 10055
27 ปี 4 เดือน
มิสกาญจนา พงษ์เจริญ
รหัสประจำตัว 10064
29 ปี 3 เดือน
มิสมาลินี เขียวชะอุ่มงาม
รหัสประจำตัว 10086
25 ปี 6 เดือน
มิสฐิติมา ลายประดิษฐ์
รหัสประจำตัว 10109
23 ปี 11 เดือน
มิสพนิตตา จิตต์อารีย์เทพ
รหัสประจำตัว 10129
25 ปี 4 เดือน
มิสดาริกา กลิ่นอบเชย
รหัสประจำตัว 10190
25 ปี 5 เดือน
มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู
รหัสประจำตัว 10207
20 ปี 4 เดือน
มิสมลฤดี รอดเงิน
รหัสประจำตัว 10281
18 ปี 1 เดือน
มิสนพวรรณ พลอินทร์
รหัสประจำตัว 10502
12 ปี 8 เดือน
มิสสุพัตรา แสงสว่าง
รหัสประจำตัว 10506
12 ปี 6 เดือน
มิสจุฑามาศ เจ็งเจริญ
รหัสประจำตัว 10618
8 ปี 10 เดือน
มิสนงค์นุช ใจยะสัน
รหัสประจำตัว 10637
8 ปี 2 เดือน
มิสJILEEN NAAG NODALO
รหัสประจำตัว 10666
7 ปี 1 เดือน
มิสGEMMA LOUISE GUY
รหัสประจำตัว 10730
3 ปี 11 เดือน
มิสVERA GARINA
รหัสประจำตัว 10810
0 ปี 2 เดือน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 14 คน)
มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10078
25 ปี 4 เดือน
มิสวรรณา กรัสพรหม
รหัสประจำตัว 10084
25 ปี 4 เดือน
มิสภัตชนัน สุขผึ้ง
รหัสประจำตัว 10102
24 ปี 4 เดือน
มิสรุ่งฤดี อังศิริ
รหัสประจำตัว 10136
23 ปี 4 เดือน
มิสยุพิน บุดดาหวัง
รหัสประจำตัว 10139
23 ปี 4 เดือน
มิสวรชา อิงคยะกุล
รหัสประจำตัว 10209
38 ปี 4 เดือน
มิสอมร งามประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10309
17 ปี 4 เดือน
ม.JORGE GEMPESALA
รหัสประจำตัว 10396
15 ปี 3 เดือน
มิสJIRLEY NAAG NODALO
รหัสประจำตัว 10636
8 ปี 4 เดือน
มิสANNA MARIA STEPNIAK
รหัสประจำตัว 10736
3 ปี 6 เดือน
ม.ศิวพงษ์ อินทมาพลอย
รหัสประจำตัว 10755
2 ปี 4 เดือน
มิสปนัดดา หอมชื่น
รหัสประจำตัว 10776
1 ปี 11 เดือน
มิสBESTE ERBACIOGLU
รหัสประจำตัว 10804
0 ปี 3 เดือน
ม.พัชรพล นิยมกิจ
รหัสประจำตัว 10809
2 ปี 4 เดือน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 13 คน)
มิสเสาวคนธ์ อู่วิเชียร
รหัสประจำตัว 10050
27 ปี 4 เดือน
มิสกษิภร ป้านน่วม
รหัสประจำตัว 10056
27 ปี 4 เดือน
ม.นที ศรีสมัย
รหัสประจำตัว 10120
23 ปี 9 เดือน
มิสสาวิตรี แขกเทศ
รหัสประจำตัว 10121
23 ปี 5 เดือน
มิสณฐภร คูหาพัฒนกุล
รหัสประจำตัว 10168
20 ปี 4 เดือน
มิสอมรรักษ์ เจริญศรี
รหัสประจำตัว 10214
20 ปี 1 เดือน
มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา
รหัสประจำตัว 10325
17 ปี 4 เดือน
มิสประภาศรี ศิริโส
รหัสประจำตัว 10605
8 ปี 10 เดือน
ม.สุทธิพงศ์ รัตนพรชัยกุล
รหัสประจำตัว 10697
6 ปี 1 เดือน
ม.PHUNTSHO WANGDI
รหัสประจำตัว 10732
3 ปี 11 เดือน
มิสกุลวรินทร์ เตชะเจริญพงษ์
รหัสประจำตัว 10744
3 ปี 3 เดือน
ม.JUAN DAVID OCANA AOVIEDO
รหัสประจำตัว 10805
0 ปี 3 เดือน
ม.ALEKSEI GARIN
รหัสประจำตัว 10811
0 ปี 2 เดือน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 14 คน)
มิสพวงทอง วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10023
37 ปี 4 เดือน
มิสทิพวรรณ สืบสมบัติ
รหัสประจำตัว 10087
25 ปี 4 เดือน
ม.การุณ วรศิลป์
รหัสประจำตัว 10105
24 ปี 7 เดือน
มิสจิดาภา กงทอง
รหัสประจำตัว 10112
23 ปี 10 เดือน
มิสชุทิมา มุ่ยฮะสูญ
รหัสประจำตัว 10130
23 ปี 4 เดือน
มิสจิตรา จันทร์หอม
รหัสประจำตัว 10132
25 ปี 4 เดือน
มิสกัญญาวีร์ ทาทิตย์
รหัสประจำตัว 10200
24 ปี 4 เดือน
ม.เวสารัช บัวเจริญ
รหัสประจำตัว 10305
17 ปี 4 เดือน
มิสเบญจวรรณ วิทยะโอชะ
รหัสประจำตัว 10314
17 ปี 4 เดือน
มิสนฤมล สีคะปัสสะ
รหัสประจำตัว 10367
16 ปี 3 เดือน
มิสสุพรรษา ชัยสงคราม
รหัสประจำตัว 10507
12 ปี 6 เดือน
มิสJONNAH MERCADO
รหัสประจำตัว 10747
2 ปี 10 เดือน
มิสLISA MIHALIK
รหัสประจำตัว 10791
1 ปี 3 เดือน
ม.JESSEE JAMES PERRY
รหัสประจำตัว 10796
1 ปี 1 เดือน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (จำนวน 10 คน)
มิสภรณุต ศรีสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10070
26 ปี 4 เดือน
มิสวัชรี เรืองศิริ
รหัสประจำตัว 10158
21 ปี 4 เดือน
ม.นพดล ปัญญาดี
รหัสประจำตัว 10229
19 ปี 4 เดือน
มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์
รหัสประจำตัว 10336
16 ปี 11 เดือน
มิสรจนา สุวรรณกุล
รหัสประจำตัว 10418
14 ปี 8 เดือน
ม.วณิชวงศ์ วงศ์ชัย
รหัสประจำตัว 10623
8 ปี 3 เดือน
มิสกาญจณา นวลศรี
รหัสประจำตัว 10779
1 ปี 6 เดือน
ม.โรจนินทร์ โพธิวงศ์บารมี
รหัสประจำตัว 10780
1 ปี 4 เดือน
ม.BRIAN CULLEN
รหัสประจำตัว 10813
0 ปี 1 เดือน
มิสพรพนา ศิริปิ่น
รหัสประจำตัว 20033
2 ปี 4 เดือน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (จำนวน 10 คน)
มิสมุกดา เส็งเจริญ
รหัสประจำตัว 10019
39 ปี 3 เดือน
มิสจรรยา สินถาวร
รหัสประจำตัว 10032
29 ปี 4 เดือน
มิสรำพึง ศรีสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10068
26 ปี 4 เดือน
มิสบุญสม บุญประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10085
25 ปี 4 เดือน
มิสปูรดา จี๊ดนาเกลือ
รหัสประจำตัว 10137
24 ปี 4 เดือน
ม.เจด็จ ชนะประสพ
รหัสประจำตัว 10155
21 ปี 10 เดือน
มิสธนภสสรณ์ ก้อนทอง
รหัสประจำตัว 10330
17 ปี 1 เดือน
ม.สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10689
6 ปี 2 เดือน
มิสLIZA JANE PAHUNAO
รหัสประจำตัว 10748
2 ปี 10 เดือน
มิสอรุณวตี อรุณพูลทรัพย์
รหัสประจำตัว 20041
0 ปี 1 เดือน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 11 คน)
มิสชนิตา วรรณพาหุล
รหัสประจำตัว 10049
27 ปี 7 เดือน
มิสขนิษฐา รัตตะมณี
รหัสประจำตัว 10058
26 ปี 10 เดือน
มิสฐิติพร พรหมศิริ
รหัสประจำตัว 10062
29 ปี 3 เดือน
มิสสุภาพร เพ็ชรสดใส
รหัสประจำตัว 10119
23 ปี 5 เดือน
ม.ชาญประพน สวัสดิ์เดชะ
รหัสประจำตัว 10300
17 ปี 4 เดือน
ม.จิรพงษ์ พุทธรสเจริญ
รหัสประจำตัว 10348
16 ปี 4 เดือน
มิสวิภา นาคมอญ
รหัสประจำตัว 10478
13 ปี 4 เดือน
ม.TERIO JUNIOR LAWA MACASLING
รหัสประจำตัว 10554
10 ปี 4 เดือน
มิสLYNETH GELLADULA
รหัสประจำตัว 10746
2 ปี 10 เดือน
มิสCHENCHO TENSOO WANGMO
รหัสประจำตัว 10759
2 ปี 4 เดือน
มิสธนันสรณ์ ชัยธนะสมบัติ
รหัสประจำตัว 10784
1 ปี 4 เดือน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 12 คน)
มิสสุนันทา ขจรฤทธิ์
รหัสประจำตัว 10099
24 ปี 4 เดือน
มิสธัญพร วงษ์สว่าง
รหัสประจำตัว 10116
23 ปี 10 เดือน
ม.ไพรินทร์ กล่อมสกุล
รหัสประจำตัว 10127
23 ปี 4 เดือน
ม.ประจักษ์ ศรีภักดี
รหัสประจำตัว 10134
23 ปี 4 เดือน
มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข
รหัสประจำตัว 10163
20 ปี 8 เดือน
มิสปุญชญา สง่าเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10177
20 ปี 4 เดือน
ม.ปริญญา สมบัติ
รหัสประจำตัว 10430
14 ปี 4 เดือน
มิสสมฤทธิ์ รัฐชาติวรศักดิ์
รหัสประจำตัว 10495
12 ปี 10 เดือน
มิสRICHELL PINGAL
รหัสประจำตัว 10598
9 ปี 1 เดือน
มิสกัลยาณี จันทร์เทศ
รหัสประจำตัว 10606
8 ปี 10 เดือน
มิสปฏีรา ขันแก้ว
รหัสประจำตัว 10733
3 ปี 11 เดือน
มิสEKATERINA BADAZHKOVA
รหัสประจำตัว 10815
0 ปี 1 เดือน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 10 คน)
ม.อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ
รหัสประจำตัว 10035
29 ปี 3 เดือน
มิสนภาพร จิตต์อารีย์เทพ
รหัสประจำตัว 10042
28 ปี 4 เดือน
มิสนพเก้า ปราชญากุล
รหัสประจำตัว 10054
27 ปี 4 เดือน
มิสอุษา อนุสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10263
18 ปี 6 เดือน
มิสภิญญาพัชร์ ฉลาดเขียว
รหัสประจำตัว 10318
17 ปี 4 เดือน
มิสSHEILA ANN O. REASONDA
รหัสประจำตัว 10532
11 ปี 3 เดือน
มิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์
รหัสประจำตัว 10534
11 ปี 3 เดือน
มิสเจรดา รัฐประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10624
8 ปี 4 เดือน
มิสวัลยา พิชัย
รหัสประจำตัว 10674
6 ปี 4 เดือน
ม.วิทยา คำพวง
รหัสประจำตัว 10702
5 ปี 10 เดือน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 9 คน)
ม.จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10024
37 ปี 1 เดือน
มิสอัญชลี อยู่สุข
รหัสประจำตัว 10038
28 ปี 4 เดือน
มิสดวงใจ นาคปุนบุตร
รหัสประจำตัว 10044
28 ปี 3 เดือน
มิสศิริกุล สถิตมิลินทากาศ
รหัสประจำตัว 10276
18 ปี 3 เดือน
มิสวีนา ซอดี
รหัสประจำตัว 10301
17 ปี 4 เดือน
มิสเกศรา เจียมเจริญ
รหัสประจำตัว 10303
17 ปี 4 เดือน
มิสARLENE RIOS AGUILAR
รหัสประจำตัว 10411
14 ปี 10 เดือน
ม.วีรยุทธ วัชรพงษ์
รหัสประจำตัว 10573
9 ปี 10 เดือน
ม.พิษณุพงศ์ สร้อยเกียว
รหัสประจำตัว 10578
9 ปี 4 เดือน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จำนวน 12 คน)
ม.ประสบสุข ปราชญากุล
รหัสประจำตัว 10029
30 ปี 6 เดือน
ม.นิคม โขมะนาม
รหัสประจำตัว 10053
27 ปี 4 เดือน
ม.ALEJO P. ARPON JR.
รหัสประจำตัว 10061
26 ปี 3 เดือน
ม.สงคราม นิคมไพบูลย์
รหัสประจำตัว 10071
26 ปี 4 เดือน
มิสฉันทนา ด่านดี
รหัสประจำตัว 10083
25 ปี 4 เดือน
มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์
รหัสประจำตัว 10261
18 ปี 5 เดือน
มิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน์
รหัสประจำตัว 10471
13 ปี 5 เดือน
มิสJILA NODALO BACASMO
รหัสประจำตัว 10594
9 ปี 2 เดือน
มิสรัชนีวรรณ เต่าสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10607
8 ปี 10 เดือน
มิสน้ำฝน คงแสนคำ
รหัสประจำตัว 10620
8 ปี 8 เดือน
มิสพุทธรัตน์ ประยงสิน
รหัสประจำตัว 10706
5 ปี 4 เดือน
มิสดรุณี วรสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10781
1 ปี 4 เดือน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จำนวน 13 คน)
ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์
รหัสประจำตัว 10045
28 ปี 6 เดือน
มิสรุ่งรักษ์ นุ่มไทย
รหัสประจำตัว 10052
27 ปี 4 เดือน
มิสเกษรา เกิดมงคล
รหัสประจำตัว 10074
26 ปี 4 เดือน
มิสจันทนา ศิริโสภาพงษ์
รหัสประจำตัว 10077
25 ปี 6 เดือน
มิสปราณี มูลแจ้
รหัสประจำตัว 10081
25 ปี 4 เดือน
ม.ไพศร คูหาพัฒนกุล
รหัสประจำตัว 10090
25 ปี 0 เดือน
ม.อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู
รหัสประจำตัว 10153
23 ปี 4 เดือน
มิสลำเพย พวงมาลัย
รหัสประจำตัว 10175
20 ปี 4 เดือน
มิสจิติมา วิจิตรสมบัติ
รหัสประจำตัว 10193
23 ปี 9 เดือน
ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์
รหัสประจำตัว 10343
16 ปี 9 เดือน
มิสGUADALUPE CASENAS MORAL
รหัสประจำตัว 10436
14 ปี 4 เดือน
มิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10586
9 ปี 4 เดือน
ม.ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า
รหัสประจำตัว 10610
8 ปี 10 เดือน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 13 คน)
มิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย
รหัสประจำตัว 10031
29 ปี 10 เดือน
ม.สุเมธ พุทธเมฆ
รหัสประจำตัว 10107
24 ปี 4 เดือน
มิสโสภา ธีร์จิรัญญ์
รหัสประจำตัว 10115
24 ปี 1 เดือน
มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี
รหัสประจำตัว 10145
23 ปี 9 เดือน
มิสวีณา นิ่มเรือง
รหัสประจำตัว 10150
23 ปี 1 เดือน
ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข
รหัสประจำตัว 10161
21 ปี 0 เดือน
มิสมัลลิกา พุทธเมฆ
รหัสประจำตัว 10260
18 ปี 5 เดือน
ม.คำรณ เจริญมาก
รหัสประจำตัว 10386
15 ปี 6 เดือน
ม.เอกสิทธิ์ นามแก้ว
รหัสประจำตัว 10545
10 ปี 10 เดือน
ม.ศรัณย์ รัตนวรรณ
รหัสประจำตัว 10577
9 ปี 4 เดือน
ม.ธนาวุฒิ ถิ่นจันทร์
รหัสประจำตัว 10639
8 ปี 2 เดือน
มิสเพ็ญประภา จั่นแค้น
รหัสประจำตัว 10677
6 ปี 4 เดือน
ม.EVGENII MUROVANNYI
รหัสประจำตัว 10814
0 ปี 1 เดือน
ครูสนับสนุนการสอน (จำนวน 40 คน)
มิสรสสุคนธ์ กุลวิทย์
รหัสประจำตัว 10018
39 ปี 4 เดือน
มิสณัฐวีณ์ สารพันธุ์
รหัสประจำตัว 10028
30 ปี 4 เดือน
มิสสุดา ดงหลง
รหัสประจำตัว 10033
29 ปี 2 เดือน
มิสวาสนา ตนานนท์ชัย
รหัสประจำตัว 10036
28 ปี 11 เดือน
มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา
รหัสประจำตัว 10065
26 ปี 4 เดือน
มิสนพรัตน์ รัตนบวร
รหัสประจำตัว 10076
26 ปี 0 เดือน
ม.สมพบ คำมี
รหัสประจำตัว 10094
24 ปี 3 เดือน
มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ
รหัสประจำตัว 10106
26 ปี 4 เดือน
ม.เชษฐา รักษาศรี
รหัสประจำตัว 10135
23 ปี 10 เดือน
มิสนันทิยา คำมี
รหัสประจำตัว 10148
23 ปี 4 เดือน
มิสเปรมฤดี ศรีสุนารถ
รหัสประจำตัว 10206
20 ปี 4 เดือน
มิสวารุณี คงวิมล
รหัสประจำตัว 10208
20 ปี 4 เดือน
มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์
รหัสประจำตัว 10218
19 ปี 4 เดือน
มิสพิชญาภัค พรมฤทธิ์
รหัสประจำตัว 10223
19 ปี 4 เดือน
มิสจันทิพย์ เครือจันทร์
รหัสประจำตัว 10235
19 ปี 2 เดือน
มิสอำนวยพร ตอรบรัมย์
รหัสประจำตัว 10243
18 ปี 11 เดือน
มิสสุภัทรา ชินะกรติเมธ
รหัสประจำตัว 10266
18 ปี 4 เดือน
ม.เอ ดีหลี
รหัสประจำตัว 10296
17 ปี 10 เดือน
ม.สกล สายสุดสวาท
รหัสประจำตัว 10329
17 ปี 1 เดือน
มิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ
รหัสประจำตัว 10360
16 ปี 4 เดือน
ม.ธนาวุธ ตอรบรัมย์
รหัสประจำตัว 10397
15 ปี 3 เดือน
ม.รัฎฐา โกสิตานนท์
รหัสประจำตัว 10399
15 ปี 3 เดือน
มิสรัชนก ภูษิมงคลกุล
รหัสประจำตัว 10402
15 ปี 1 เดือน
มิสรจนา ดิศสังวร
รหัสประจำตัว 10404
15 ปี 1 เดือน
มิสวาสนา แซ่โค้ว
รหัสประจำตัว 10491
13 ปี 3 เดือน
มิสณปภัช กีรติรณกรกุล
รหัสประจำตัว 10548
10 ปี 10 เดือน
มิสจารุวรรณ ต่างใจ
รหัสประจำตัว 10558
10 ปี 3 เดือน
มิสประกายแก้ว เปลื้องนุช
รหัสประจำตัว 10560
10 ปี 1 เดือน
ม.ธัชพงศ์ แย้มเกษร
รหัสประจำตัว 10566
9 ปี 11 เดือน
ม.บุญรวม ติ่งแตง
รหัสประจำตัว 10575
9 ปี 7 เดือน
มิสสาวิตรี คงวิมล
รหัสประจำตัว 10587
9 ปี 3 เดือน
มิสรินทร์ลภัส ฉัตรธรรมศักดิ์
รหัสประจำตัว 10654
7 ปี 4 เดือน
มิสวรรณภา ปิ่นทอง
รหัสประจำตัว 10669
6 ปี 10 เดือน
มิสจุฑามาศ มะหะมาน
รหัสประจำตัว 10671
6 ปี 9 เดือน
ม.ณัทกฤช ศรีสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10694
6 ปี 1 เดือน
มิสกัญพัชร์ ทรัพย์เจริญ
รหัสประจำตัว 10696
6 ปี 1 เดือน
มิสศิรินันท์ บรรจงศิริ
รหัสประจำตัว 10714
4 ปี 10 เดือน
มิสธัญชนก มุกดาหาญ
รหัสประจำตัว 10795
1 ปี 4 เดือน
ม.ศราวุธ สิงห์ใหญ่
รหัสประจำตัว 10802
0 ปี 3 เดือน
ม.วรุธ แหวนเพ็ชร
รหัสประจำตัว 10803
0 ปี 3 เดือน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 3 คน)
มิสสุวิมล พลัดดง
รหัสประจำตัว 10441
14 ปี 4 เดือน
มิสหทัยชนก วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10688
6 ปี 2 เดือน
ม.ไสว สีคะปัสสะ
รหัสประจำตัว 10758
2 ปี 4 เดือน
ครูพิเศษ (จำนวน 9 คน)
นายอาจอง ขาวเธียร
รหัสประจำตัว 20018
3 ปี 6 เดือน
นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ
รหัสประจำตัว 20019
3 ปี 6 เดือน
นายศุภชัย ทิพย์ยอและ
รหัสประจำตัว 20020
3 ปี 6 เดือน
นายศรันย์ภูมิ บัวเกิด
รหัสประจำตัว 20021
3 ปี 6 เดือน
นายกิตติ สีบุญเรือง
รหัสประจำตัว 20022
3 ปี 6 เดือน
นายชัยภัทร์ คงเกิด
รหัสประจำตัว 20023
3 ปี 6 เดือน
นายพงษ์พิพัฒน์ เปี่ยมศิริ
รหัสประจำตัว 20024
3 ปี 6 เดือน
นายพงศ์พรหม พรเพิ่มพูน
รหัสประจำตัว 20025
3 ปี 4 เดือน
นายประสิทธิ์ พงศ์ดำรง
รหัสประจำตัว 20038
2 ปี 4 เดือน
พนักงานอาคารสถานที่ (จำนวน 34 คน)
นายปรัชญา สงบวาจา
รหัสประจำตัว 252101
42 ปี 6 เดือน
นายสุพรชัย ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 253803
25 ปี 4 เดือน
น.ส.มึเหน่ เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 253805
25 ปี 3 เดือน
นายสุพลพร ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 253901
24 ปี 0 เดือน
น.ส.เกศฎาภรณ์ บุญวิบูลวัฒน์
รหัสประจำตัว 254003
23 ปี 7 เดือน
น.ส.ปราณี มาสูงทรง
รหัสประจำตัว 254007
23 ปี 4 เดือน
นายศักดิ์ชาย เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 254008
22 ปี 9 เดือน
นายวันชัย เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 254202
21 ปี 3 เดือน
น.ส.แพรววนิต นวนเท่า
รหัสประจำตัว 254203
21 ปี 3 เดือน
น.ส.ชัฎฎาภา แสงสุวรรณ
รหัสประจำตัว 254207
20 ปี 9 เดือน
น.ส.เปิ้ล บริบูรณางกูล
รหัสประจำตัว 254301
20 ปี 6 เดือน
น.ส.ประนอม ทองกล่ำ
รหัสประจำตัว 254303
19 ปี 9 เดือน
นายนฤมล ภังคะญาณ
รหัสประจำตัว 254501
18 ปี 8 เดือน
น.ส.สมพร อยู่นิ่ม
รหัสประจำตัว 254502
18 ปี 4 เดือน
นายสุชาติ พันธิ์น้อย
รหัสประจำตัว 254701
16 ปี 7 เดือน
น.ส.สายทิพย์ พันธิ์น้อย
รหัสประจำตัว 254702
16 ปี 7 เดือน
น.ส.พรจันทร์ รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 255004
13 ปี 4 เดือน
น.ส.สุรินทร์ เสียงประเสริฐ
รหัสประจำตัว 255014
12 ปี 10 เดือน
นายพงษ์ธวัช มงคล
รหัสประจำตัว 255105
12 ปี 8 เดือน
น.ส.จิตรา ทองอนันต์
รหัสประจำตัว 255305
10 ปี 3 เดือน
น.ส.อัปษร พิมพ์เงิน
รหัสประจำตัว 255311
10 ปี 3 เดือน
น.ส.อารีย์ ก้านบัว
รหัสประจำตัว 255312
10 ปี 3 เดือน
น.ส.ปราณี สุจริต
รหัสประจำตัว 255714
6 ปี 2 เดือน
น.ส.อรุณวรรณ รัตนะ
รหัสประจำตัว 255807
5 ปี 3 เดือน
น.ส.เตือน นวลจันทร์
รหัสประจำตัว 255808
5 ปี 3 เดือน
นายปฏิภาณ ชัยทอง
รหัสประจำตัว 255909
3 ปี 11 เดือน
นายวชิรวิทย์ สายแวว
รหัสประจำตัว 255910
3 ปี 11 เดือน
นายสุชิน รอดทอง
รหัสประจำตัว 256004
3 ปี 0 เดือน
นายวุฒิศักดิ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา
รหัสประจำตัว 256005
3 ปี 0 เดือน
นายเอกณรินทร์ เกตุมา
รหัสประจำตัว 256007
3 ปี 0 เดือน
นายอศิรวิทย์ บุญเมือง
รหัสประจำตัว 256008
3 ปี 0 เดือน
นายสุเมธ วัชรประทีปกุล
รหัสประจำตัว 256103
2 ปี 4 เดือน
น.ส.วิลัยลักษณ์ เทียนงาม
รหัสประจำตัว 256106
2 ปี 2 เดือน
นายชุมพล ศรีแปลก
รหัสประจำตัว 256202
1 ปี 7 เดือน
พนักงานโภชนาการ (จำนวน 37 คน)
น.ส.นิภา พลายวัน
รหัสประจำตัว 253604
27 ปี 3 เดือน
น.ส.ลันทม ชูประจง
รหัสประจำตัว 253702
26 ปี 5 เดือน
น.ส.ทองดี กิมเต็ง
รหัสประจำตัว 253703
26 ปี 4 เดือน
น.ส.สิริปรียา กล้าอาสา
รหัสประจำตัว 253801
25 ปี 7 เดือน
น.ส.เสงี่ยม ลิมปิสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 253804
25 ปี 4 เดือน
น.ส.จรินทร์ วัฒนพร
รหัสประจำตัว 253906
23 ปี 9 เดือน
น.ส.เกวลิน กล้าอาสา
รหัสประจำตัว 254001
23 ปี 7 เดือน
น.ส.บุญศรี แสงอรุณ
รหัสประจำตัว 254002
23 ปี 7 เดือน
น.ส.อุทัยวรรณ ฉ่ำฉวย
รหัสประจำตัว 254103
22 ปี 4 เดือน
น.ส.บุญมา จันทรกำเนิด
รหัสประจำตัว 254105
22 ปี 3 เดือน
น.ส.ปราณี ขึงขาย
รหัสประจำตัว 254205
20 ปี 10 เดือน
น.ส.รัตติกาล ยอดดำเนิน
รหัสประจำตัว 254403
19 ปี 4 เดือน
น.ส.ศิริรัตน์ เทียนงาม
รหัสประจำตัว 254404
19 ปี 4 เดือน
น.ส.วิไลลักษณ์ เลิศวิลัย
รหัสประจำตัว 254407
18 ปี 11 เดือน
น.ส.นิก้าว เย็นวัฒนา
รหัสประจำตัว 254601
17 ปี 4 เดือน
น.ส.อรุณรุ่ง รุ่งหมื่นไวย
รหัสประจำตัว 254703
16 ปี 0 เดือน
น.ส.เอื้องฟ้า ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 255108
12 ปี 6 เดือน
นายพิรุณ ขันธิกุล
รหัสประจำตัว 255206
11 ปี 4 เดือน
นายธีระศักดิ์ พวงมาลัยทอง
รหัสประจำตัว 255207
11 ปี 2 เดือน
น.ส.ทองม้วน ทองคำ
รหัสประจำตัว 255313
10 ปี 2 เดือน
น.ส.สมใจ เปลื้องรัมย์
รหัสประจำตัว 255404
9 ปี 3 เดือน
น.ส.จินตนา แสงอรุณ
รหัสประจำตัว 255501
8 ปี 4 เดือน
น.ส.จันทรา เกตุมา
รหัสประจำตัว 255606
6 ปี 11 เดือน
น.ส.โสภา สวนนฤทธิ์
รหัสประจำตัว 255703
6 ปี 4 เดือน
น.ส.ดวงใจ ช่วยรักษา
รหัสประจำตัว 255704
6 ปี 4 เดือน
น.ส.ลัดดา ศรีรมย์
รหัสประจำตัว 255709
6 ปี 3 เดือน
น.ส.ปราณี วรสวาท
รหัสประจำตัว 255712
6 ปี 2 เดือน
น.ส.สุปานา สุวรรณคำ
รหัสประจำตัว 255809
5 ปี 3 เดือน
น.ส.สำราญ กิมเต็ง
รหัสประจำตัว 255811
4 ปี 10 เดือน
น.ส.คำแหวน ผาสุข
รหัสประจำตัว 255901
4 ปี 8 เดือน
น.ส.บุญพา มากฉาย
รหัสประจำตัว 255902
4 ปี 8 เดือน
น.ส.พรประภา จูศิริ
รหัสประจำตัว 255903
4 ปี 7 เดือน
น.ส.จิราภา กระอาจ
รหัสประจำตัว 256001
3 ปี 6 เดือน
น.ส.สุวารี ปุญญะประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 256101
2 ปี 4 เดือน
น.ส.นิรัชพร แก้วอำพันธุ์
รหัสประจำตัว 256105
2 ปี 3 เดือน
น.ส.แวววลี ทิพย์สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 256107
2 ปี 1 เดือน
น.ส.สุภา กาลเจริญ
รหัสประจำตัว 256109
2 ปี 0 เดือน
";