ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.เกรียงศักดิ์ มายอด
รหัสประจำตัว 10782
2 ปี 7 เดือน 6 วัน
ภ.วิจารณ์ แสงหาญ
รหัสประจำตัว 10753
3 ปี 7 เดือน 6 วัน
ภ.กุลชาติ จันทะโชโต
รหัสประจำตัว 10821
0 ปี 7 เดือน 6 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 (จำนวน 18 คน)
มิสวลีลักษณ์ สืบต้อย
รหัสประจำตัว 10055
28 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสวัชรี เกิดท่าไม้
รหัสประจำตัว 10066
28 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสพิมพ์พิศา จุลศักดิ์
รหัสประจำตัว 10195
26 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสสุภี วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10197
28 ปี 8 เดือน 5 วัน
มิสทิพาภรณ์ แก้วบรรจง
รหัสประจำตัว 10198
24 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสอรอุมา ชำนาญ
รหัสประจำตัว 10287
19 ปี 3 เดือน 24 วัน
มิสสุพัตรา ทับพ่วง
รหัสประจำตัว 10394
16 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสหนึ่งฤทัย ทองคำ
รหัสประจำตัว 10492
14 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสวาสนา ปัญจันตา
รหัสประจำตัว 10498
14 ปี 1 เดือน 4 วัน
มิสอรวรรณ ศรีขันธมา
รหัสประจำตัว 10504
13 ปี 10 เดือน 4 วัน
มิสพรพนา แสงจันทร์
รหัสประจำตัว 10505
13 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสวรารัตน์ โสภารัตน์
รหัสประจำตัว 10525
12 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสนฤมล เล็กศิริ
รหัสประจำตัว 10526
12 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสสุพัตรา คงคาสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10596
10 ปี 4 เดือน 2 วัน
ม.อรรถพงษ์ ปิดตาฝ้าย
รหัสประจำตัว 10604
10 ปี 2 เดือน 17 วัน
มิสJILEEN NAAG NODALO
รหัสประจำตัว 10666
8 ปี 4 เดือน 2 วัน
มิสขัตติยา ถีระพงษ์
รหัสประจำตัว 10668
8 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสนาฏยา กลิ่นขจร
รหัสประจำตัว 10712
6 ปี 1 เดือน 8 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 (จำนวน 16 คน)
มิสนภา ส่งพิทักษ์ชัย
รหัสประจำตัว 10063
30 ปี 6 เดือน 6 วัน
มิสมาลินี เขียวชะอุ่มงาม
รหัสประจำตัว 10086
26 ปี 8 เดือน 15 วัน
มิสศิริลักษณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล
รหัสประจำตัว 10123
27 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสพัชร์ธิภรณ์ ชื้อผาสุข
รหัสประจำตัว 10128
24 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสขวัญหทัย โตสุขเจริญ
รหัสประจำตัว 10170
21 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสสนิทรัตน์ แสงทอง
รหัสประจำตัว 10189
24 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสยุวดี ทองคำ
รหัสประจำตัว 10203
24 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสพวงทอง กุลละวณิชย์
รหัสประจำตัว 10308
18 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสณัฐภา ธนภูมิ
รหัสประจำตัว 10536
12 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสทัศนีย์ ยันตะศรี
รหัสประจำตัว 10546
12 ปี 1 เดือน 1 วัน
มิสณปภัช กีรติรณกรกุล
รหัสประจำตัว 10548
12 ปี 1 เดือน 1 วัน
มิสดารารัตน์ แตงแย้ม
รหัสประจำตัว 10559
11 ปี 4 เดือน 24 วัน
ม.MAKSIM ZHIVOGLIAD
รหัสประจำตัว 10807
1 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสANASTASIIA BLINOVA
รหัสประจำตัว 10808
1 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสDAYNA GRANT
รหัสประจำตัว 10812
1 ปี 3 เดือน 13 วัน
มิสOPHELIA GULGULUWAY ELDER
รหัสประจำตัว 10816
1 ปี 0 เดือน 4 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 (จำนวน 18 คน)
มิสอาภิญญา อรุณพงษ์
รหัสประจำตัว 10030
31 ปี 6 เดือน 8 วัน
มิสสิริญาพร รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 10039
29 ปี 8 เดือน 5 วัน
มิสกาญจนา พงษ์เจริญ
รหัสประจำตัว 10064
30 ปี 6 เดือน 6 วัน
มิสสุอัชลี ทองสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10079
26 ปี 6 เดือน 6 วัน
มิสเจนจิรา เชื้อแก้ว
รหัสประจำตัว 10093
24 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสฐิติมา ลายประดิษฐ์
รหัสประจำตัว 10109
25 ปี 1 เดือน 10 วัน
มิสพนิตตา จิตต์อารีย์เทพ
รหัสประจำตัว 10129
26 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสดาริกา กลิ่นอบเชย
รหัสประจำตัว 10190
26 ปี 8 เดือน 5 วัน
มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู
รหัสประจำตัว 10207
21 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสมลฤดี รอดเงิน
รหัสประจำตัว 10281
19 ปี 4 เดือน 6 วัน
มิสวิมล สมศรี
รหัสประจำตัว 10395
16 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสนพวรรณ พลอินทร์
รหัสประจำตัว 10502
13 ปี 11 เดือน 4 วัน
มิสวิลาวัณย์ ยืนยง
รหัสประจำตัว 10609
10 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสจุฑามาศ เจ็งเจริญ
รหัสประจำตัว 10618
10 ปี 0 เดือน 8 วัน
มิสนงค์นุช ใจยะสัน
รหัสประจำตัว 10637
9 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสYOLANDA PALGUE LUIS
รหัสประจำตัว 10642
9 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสGEMMA LOUISE GUY
รหัสประจำตัว 10730
5 ปี 1 เดือน 4 วัน
มิสVERA GARINA
รหัสประจำตัว 10810
1 ปี 5 เดือน 5 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 13 คน)
มิสกษิภร ป้านน่วม
รหัสประจำตัว 10056
28 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10078
26 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสรุ่งฤดี อังศิริ
รหัสประจำตัว 10136
24 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสยุพิน บุดดาหวัง
รหัสประจำตัว 10139
24 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสจิติมา วิจิตรสมบัติ
รหัสประจำตัว 10193
24 ปี 11 เดือน 20 วัน
มิสวรชา อิงคยะกุล
รหัสประจำตัว 10209
39 ปี 6 เดือน 21 วัน
มิสอมร งามประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10309
18 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา
รหัสประจำตัว 10325
18 ปี 6 เดือน 12 วัน
มิสJIRLEY NAAG NODALO
รหัสประจำตัว 10636
9 ปี 6 เดือน 10 วัน
มิสANNA MARIA STEPNIAK
รหัสประจำตัว 10736
4 ปี 8 เดือน 16 วัน
ม.ศิวพงษ์ อินทมาพลอย
รหัสประจำตัว 10755
3 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสBESTE ERBACIOGLU
รหัสประจำตัว 10804
1 ปี 5 เดือน 15 วัน
ม.DANNY MORAL
รหัสประจำตัว 10825
0 ปี 6 เดือน 21 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 13 คน)
มิสนภาพร จิตต์อารีย์เทพ
รหัสประจำตัว 10042
29 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสสาวิตรี แขกเทศ
รหัสประจำตัว 10121
24 ปี 8 เดือน 5 วัน
มิสณฐภร คูหาพัฒนกุล
รหัสประจำตัว 10168
21 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสอมรรักษ์ เจริญศรี
รหัสประจำตัว 10214
21 ปี 4 เดือน 6 วัน
ม.ธัชพงศ์ แย้มเกษร
รหัสประจำตัว 10566
11 ปี 1 เดือน 10 วัน
ม.พิษณุพงศ์ สร้อยเกียว
รหัสประจำตัว 10578
10 ปี 6 เดือน 23 วัน
มิสประภาศรี ศิริโส
รหัสประจำตัว 10605
10 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.สุทธิพงศ์ รัตนพรชัยกุล
รหัสประจำตัว 10697
7 ปี 3 เดือน 18 วัน
มิสกุลวรินทร์ เตชะเจริญพงษ์
รหัสประจำตัว 10744
4 ปี 6 เดือน 6 วัน
มิสปนัดดา หอมชื่น
รหัสประจำตัว 10776
3 ปี 1 เดือน 6 วัน
ม.JUAN DAVID OCANA AOVIEDO
รหัสประจำตัว 10805
1 ปี 5 เดือน 15 วัน
ม.ALEKSEI GARIN
รหัสประจำตัว 10811
1 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสFLORENCIA PAGALING NARCA
รหัสประจำตัว 10817
1 ปี 0 เดือน 4 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 15 คน)
มิสพวงทอง วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10023
38 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสทิพวรรณ สืบสมบัติ
รหัสประจำตัว 10087
26 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.การุณ วรศิลป์
รหัสประจำตัว 10105
25 ปี 9 เดือน 8 วัน
มิสจิดาภา กงทอง
รหัสประจำตัว 10112
25 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสชุทิมา มุ่ยฮะสูญ
รหัสประจำตัว 10130
24 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสจิตรา จันทร์หอม
รหัสประจำตัว 10132
26 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสกัญญาวีร์ ทาทิตย์
รหัสประจำตัว 10200
25 ปี 7 เดือน 6 วัน
ม.เวสารัช บัวเจริญ
รหัสประจำตัว 10305
18 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสเบญจวรรณ วิทยะโอชะ
รหัสประจำตัว 10314
18 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสนฤมล สีคะปัสสะ
รหัสประจำตัว 10367
17 ปี 5 เดือน 18 วัน
ม.JORGE GEMPESALA
รหัสประจำตัว 10396
16 ปี 6 เดือน 6 วัน
มิสสุพรรษา ชัยสงคราม
รหัสประจำตัว 10507
13 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสRICHELL PINGAL
รหัสประจำตัว 10598
10 ปี 3 เดือน 22 วัน
ม.JESSEE JAMES PERRY
รหัสประจำตัว 10796
2 ปี 3 เดือน 18 วัน
ม.JOHN KEITH MORRIS
รหัสประจำตัว 10831
0 ปี 4 เดือน 15 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (จำนวน 12 คน)
มิสภรณุต ศรีสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10070
27 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสจันทนา ศิริโสภาพงษ์
รหัสประจำตัว 10077
26 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข
รหัสประจำตัว 10163
21 ปี 11 เดือน 2 วัน
มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์
รหัสประจำตัว 10336
18 ปี 2 เดือน 4 วัน
มิสรจนา สุวรรณกุล
รหัสประจำตัว 10418
15 ปี 10 เดือน 12 วัน
ม.วณิชวงศ์ วงศ์ชัย
รหัสประจำตัว 10623
9 ปี 6 เดือน 6 วัน
ม.สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10689
7 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสกาญจณา นวลศรี
รหัสประจำตัว 10779
2 ปี 8 เดือน 8 วัน
มิสปิยาพัชร อัศวประชานนท์
รหัสประจำตัว 10823
0 ปี 6 เดือน 25 วัน
ม.BRANDON JACQUES LOOTS
รหัสประจำตัว 10826
0 ปี 6 เดือน 21 วัน
มิสLAURA ALBRECHT
รหัสประจำตัว 10828
0 ปี 6 เดือน 21 วัน
มิสพรพนา ศิริปิ่น
รหัสประจำตัว 20033
3 ปี 6 เดือน 22 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (จำนวน 11 คน)
มิสมุกดา เส็งเจริญ
รหัสประจำตัว 10019
40 ปี 6 เดือน 6 วัน
มิสจรรยา สินถาวร
รหัสประจำตัว 10032
30 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสรำพึง ศรีสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10068
27 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสบุญสม บุญประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10085
26 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสปูรดา จี๊ดนาเกลือ
รหัสประจำตัว 10137
25 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.เจด็จ ชนะประสพ
รหัสประจำตัว 10155
23 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.นพดล ปัญญาดี
รหัสประจำตัว 10229
20 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสศิริกุล สถิตมิลินทากาศ
รหัสประจำตัว 10276
19 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.ชาญประพน สวัสดิ์เดชะ
รหัสประจำตัว 10300
18 ปี 7 เดือน 6 วัน
ม.ปริญญา สมบัติ
รหัสประจำตัว 10430
15 ปี 6 เดือน 30 วัน
ม.BRIAN CULLEN
รหัสประจำตัว 10813
1 ปี 3 เดือน 13 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 9 คน)
มิสชนิตา วรรณพาหุล
รหัสประจำตัว 10049
28 ปี 9 เดือน 18 วัน
มิสฐิติพร พรหมศิริ
รหัสประจำตัว 10062
30 ปี 6 เดือน 6 วัน
มิสสุนันทา ขจรฤทธิ์
รหัสประจำตัว 10099
25 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสสุภาพร เพ็ชรสดใส
รหัสประจำตัว 10119
24 ปี 8 เดือน 5 วัน
มิสปุญชญา สง่าเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10177
21 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสวิภา นาคมอญ
รหัสประจำตัว 10478
14 ปี 6 เดือน 27 วัน
ม.TERIO JUNIOR LAWA MACASLING
รหัสประจำตัว 10554
11 ปี 6 เดือน 14 วัน
ม.โรจนินทร์ โพธิวงศ์บารมี
รหัสประจำตัว 10780
2 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสธนันสรณ์ ชัยธนะสมบัติ
รหัสประจำตัว 10784
2 ปี 7 เดือน 6 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 8 คน)
ม.จิรพงษ์ พุทธรสเจริญ
รหัสประจำตัว 10348
17 ปี 6 เดือน 24 วัน
ม.รัฎฐา โกสิตานนท์
รหัสประจำตัว 10399
16 ปี 5 เดือน 24 วัน
มิสสมฤทธิ์ รัฐชาติวรศักดิ์
รหัสประจำตัว 10495
14 ปี 1 เดือน 0 วัน
มิสกัลยาณี จันทร์เทศ
รหัสประจำตัว 10606
10 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสเจรดา รัฐประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10624
9 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสปฏีรา ขันแก้ว
รหัสประจำตัว 10733
5 ปี 1 เดือน 4 วัน
ม.นภัสรดา โพธิ
รหัสประจำตัว 10822
0 ปี 6 เดือน 25 วัน
ม.JESSE MORGAN
รหัสประจำตัว 10830
0 ปี 5 เดือน 28 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 10 คน)
มิสนพเก้า ปราชญากุล
รหัสประจำตัว 10054
28 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสขนิษฐา รัตตะมณี
รหัสประจำตัว 10058
28 ปี 1 เดือน 3 วัน
ม.นที ศรีสมัย
รหัสประจำตัว 10120
25 ปี 0 เดือน 4 วัน
มิสอุษา อนุสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10263
19 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสภิญญาพัชร์ ฉลาดเขียว
รหัสประจำตัว 10318
18 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสSHEILA ANN O. REASONDA
รหัสประจำตัว 10532
12 ปี 5 เดือน 22 วัน
มิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์
รหัสประจำตัว 10534
12 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสวัลยา พิชัย
รหัสประจำตัว 10674
7 ปี 6 เดือน 30 วัน
ม.วิทยา คำพวง
รหัสประจำตัว 10702
7 ปี 0 เดือน 25 วัน
ม.พัชรพล นิยมกิจ
รหัสประจำตัว 10809
3 ปี 6 เดือน 28 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 9 คน)
มิสอัญชลี อยู่สุข
รหัสประจำตัว 10038
29 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสดวงใจ นาคปุนบุตร
รหัสประจำตัว 10044
29 ปี 6 เดือน 6 วัน
ม.ประจักษ์ ศรีภักดี
รหัสประจำตัว 10134
24 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสวัชรี เรืองศิริ
รหัสประจำตัว 10158
22 ปี 6 เดือน 21 วัน
มิสวีนา ซอดี
รหัสประจำตัว 10301
18 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสเกศรา เจียมเจริญ
รหัสประจำตัว 10303
18 ปี 7 เดือน 6 วัน
ม.วีรยุทธ วัชรพงษ์
รหัสประจำตัว 10573
11 ปี 0 เดือน 27 วัน
ม.ณภัทรพงศ์ ปรุงนิยม
รหัสประจำตัว 10824
0 ปี 6 เดือน 25 วัน
ม.JUMEL DEMORE
รหัสประจำตัว 10829
0 ปี 6 เดือน 0 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จำนวน 11 คน)
ม.ประสบสุข ปราชญากุล
รหัสประจำตัว 10029
31 ปี 9 เดือน 6 วัน
ม.นิคม โขมะนาม
รหัสประจำตัว 10053
28 ปี 7 เดือน 6 วัน
ม.ALEJO P. ARPON JR.
รหัสประจำตัว 10061
27 ปี 6 เดือน 6 วัน
ม.สงคราม นิคมไพบูลย์
รหัสประจำตัว 10071
27 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสฉันทนา ด่านดี
รหัสประจำตัว 10083
26 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสอาภรณ์ ซุ่นเจริญ
รหัสประจำตัว 10261
19 ปี 7 เดือน 8 วัน
มิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน์
รหัสประจำตัว 10471
14 ปี 8 เดือน 4 วัน
มิสJILA NODALO BACASMO
รหัสประจำตัว 10594
10 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสรัชนีวรรณ เต่าสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10607
10 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสน้ำฝน คงแสนคำ
รหัสประจำตัว 10620
9 ปี 11 เดือน 3 วัน
มิสพุทธรัตน์ ประยงสิน
รหัสประจำตัว 10706
6 ปี 6 เดือน 20 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จำนวน 13 คน)
ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์
รหัสประจำตัว 10045
29 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสรุ่งรักษ์ นุ่มไทย
รหัสประจำตัว 10052
28 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสเกษรา เกิดมงคล
รหัสประจำตัว 10074
27 ปี 7 เดือน 0 วัน
ม.ไพศร คูหาพัฒนกุล
รหัสประจำตัว 10090
26 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู
รหัสประจำตัว 10153
24 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสลำเพย พวงมาลัย
รหัสประจำตัว 10175
21 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสสุภัทรา ชินะกรติเมธ
รหัสประจำตัว 10266
19 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์
รหัสประจำตัว 10343
17 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสGUADALUPE CASENAS MORAL
รหัสประจำตัว 10436
15 ปี 6 เดือน 23 วัน
มิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10586
10 ปี 6 เดือน 15 วัน
ม.ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า
รหัสประจำตัว 10610
10 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.MARIO JR. GALANGCO BETUDIO
รหัสประจำตัว 10819
1 ปี 0 เดือน 4 วัน
มิสอรุณวตี อรุณพูลทรัพย์
รหัสประจำตัว 10832
0 ปี 2 เดือน 6 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 12 คน)
มิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย
รหัสประจำตัว 10031
31 ปี 0 เดือน 16 วัน
ม.สุเมธ พุทธเมฆ
รหัสประจำตัว 10107
25 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี
รหัสประจำตัว 10145
25 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสวีณา นิ่มเรือง
รหัสประจำตัว 10150
24 ปี 4 เดือน 6 วัน
ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข
รหัสประจำตัว 10161
22 ปี 3 เดือน 0 วัน
มิสมัลลิกา พุทธเมฆ
รหัสประจำตัว 10260
19 ปี 7 เดือน 8 วัน
ม.คำรณ เจริญมาก
รหัสประจำตัว 10386
16 ปี 8 เดือน 7 วัน
ม.เอกสิทธิ์ นามแก้ว
รหัสประจำตัว 10545
12 ปี 1 เดือน 1 วัน
ม.ศรัณย์ รัตนวรรณ
รหัสประจำตัว 10577
10 ปี 6 เดือน 13 วัน
ม.ธนาวุฒิ ถิ่นจันทร์
รหัสประจำตัว 10639
9 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสเพ็ญประภา จั่นแค้น
รหัสประจำตัว 10677
7 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสOLGA STRELTCOVA
รหัสประจำตัว 10827
0 ปี 6 เดือน 21 วัน
ครูสนับสนุนการสอน (จำนวน 38 คน)
มิสรสสุคนธ์ กุลวิทย์
รหัสประจำตัว 10018
40 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสณัฐวีณ์ สารพันธุ์
รหัสประจำตัว 10028
31 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสสุดา ดงหลง
รหัสประจำตัว 10033
30 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสวาสนา ตนานนท์ชัย
รหัสประจำตัว 10036
30 ปี 2 เดือน 6 วัน
มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา
รหัสประจำตัว 10065
27 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสนพรัตน์ รัตนบวร
รหัสประจำตัว 10076
27 ปี 2 เดือน 10 วัน
มิสวรรณา กรัสพรหม
รหัสประจำตัว 10084
26 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.สมพบ คำมี
รหัสประจำตัว 10094
25 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ
รหัสประจำตัว 10106
27 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.ไพรินทร์ กล่อมสกุล
รหัสประจำตัว 10127
24 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.เชษฐา รักษาศรี
รหัสประจำตัว 10135
25 ปี 0 เดือน 8 วัน
มิสนันทิยา คำมี
รหัสประจำตัว 10148
24 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสพาวณี เพ็ชรแก้วนุ้ย
รหัสประจำตัว 10196
25 ปี 10 เดือน 25 วัน
มิสเปรมฤดี ศรีสุนารถ
รหัสประจำตัว 10206
21 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสวารุณี คงวิมล
รหัสประจำตัว 10208
21 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์
รหัสประจำตัว 10218
20 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสพิชญาภัค พรมฤทธิ์
รหัสประจำตัว 10223
20 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสจันทิพย์ เครือจันทร์
รหัสประจำตัว 10235
20 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสอำนวยพร ตอรบรัมย์
รหัสประจำตัว 10243
20 ปี 2 เดือน 5 วัน
ม.เอ ดีหลี
รหัสประจำตัว 10296
19 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.สกล สายสุดสวาท
รหัสประจำตัว 10329
18 ปี 3 เดือน 26 วัน
มิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ
รหัสประจำตัว 10360
17 ปี 6 เดือน 24 วัน
ม.ธนาวุธ ตอรบรัมย์
รหัสประจำตัว 10397
16 ปี 6 เดือน 6 วัน
มิสรัชนก ภูษิมงคลกุล
รหัสประจำตัว 10402
16 ปี 3 เดือน 28 วัน
มิสวาสนา แซ่โค้ว
รหัสประจำตัว 10491
14 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสสุพัตรา แสงสว่าง
รหัสประจำตัว 10506
13 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสจารุวรรณ ต่างใจ
รหัสประจำตัว 10558
11 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสประกายแก้ว เปลื้องนุช
รหัสประจำตัว 10560
11 ปี 4 เดือน 4 วัน
ม.บุญรวม ติ่งแตง
รหัสประจำตัว 10575
10 ปี 9 เดือน 27 วัน
มิสสาวิตรี คงวิมล
รหัสประจำตัว 10587
10 ปี 6 เดือน 6 วัน
มิสกันยารัตน์ นามแก้ว
รหัสประจำตัว 10595
10 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสวรรณภา ปิ่นทอง
รหัสประจำตัว 10669
8 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสจุฑามาศ มะหะมาน
รหัสประจำตัว 10671
8 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.ณัทกฤช ศรีสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10694
7 ปี 4 เดือน 6 วัน
มิสกัญพัชร์ ทรัพย์เจริญ
รหัสประจำตัว 10696
7 ปี 4 เดือน 1 วัน
มิสศิรินันท์ บรรจงศิริ
รหัสประจำตัว 10714
6 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสดรุณี วรสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10781
2 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสธัญชนก มุกดาหาญ
รหัสประจำตัว 10795
2 ปี 6 เดือน 24 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 3 คน)
มิสสุวิมล พลัดดง
รหัสประจำตัว 10441
15 ปี 6 เดือน 16 วัน
มิสหทัยชนก วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10688
7 ปี 5 เดือน 6 วัน
ม.ไสว สีคะปัสสะ
รหัสประจำตัว 10758
3 ปี 6 เดือน 27 วัน
ครูพิเศษ (จำนวน 8 คน)
นายอาจอง ขาวเธียร
รหัสประจำตัว 20018
4 ปี 8 เดือน 10 วัน
นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ
รหัสประจำตัว 20019
4 ปี 8 เดือน 10 วัน
นายศุภชัย ทิพย์ยอและ
รหัสประจำตัว 20020
4 ปี 8 เดือน 17 วัน
นายศรันย์ภูมิ บัวเกิด
รหัสประจำตัว 20021
4 ปี 8 เดือน 10 วัน
นายชัยภัทร์ คงเกิด
รหัสประจำตัว 20023
4 ปี 8 เดือน 10 วัน
นายพงศ์พรหม พรเพิ่มพูน
รหัสประจำตัว 20025
4 ปี 6 เดือน 22 วัน
นายประสิทธิ์ พงศ์ดำรง
รหัสประจำตัว 20038
3 ปี 6 เดือน 22 วัน
นายชูชาติ ศรีประเสริฐ
รหัสประจำตัว 20042
0 ปี 4 เดือน 26 วัน
พนักงานอาคารสถานที่ (จำนวน 29 คน)
นายสุพรชัย ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 253803
26 ปี 6 เดือน 23 วัน
น.ส.มึเหน่ เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 253805
26 ปี 6 เดือน 1 วัน
นายสุพลพร ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 253901
25 ปี 3 เดือน 4 วัน
น.ส.เกศฎาภรณ์ บุญวิบูลวัฒน์
รหัสประจำตัว 254003
24 ปี 9 เดือน 15 วัน
น.ส.ปราณี มาสูงทรง
รหัสประจำตัว 254007
24 ปี 6 เดือน 27 วัน
นายศักดิ์ชาย เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 254008
23 ปี 11 เดือน 21 วัน
นายวันชัย เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 254202
22 ปี 5 เดือน 16 วัน
น.ส.แพรววนิต นวนเท่า
รหัสประจำตัว 254203
22 ปี 5 เดือน 7 วัน
น.ส.ชัฎฎาภา แสงสุวรรณ
รหัสประจำตัว 254207
21 ปี 11 เดือน 10 วัน
น.ส.เปิ้ล บริบูรณางกูล
รหัสประจำตัว 254301
21 ปี 8 เดือน 16 วัน
น.ส.ประนอม ทองกล่ำ
รหัสประจำตัว 254303
20 ปี 11 เดือน 24 วัน
นายนฤมล ภังคะญาณ
รหัสประจำตัว 254501
19 ปี 10 เดือน 25 วัน
น.ส.สมพร อยู่นิ่ม
รหัสประจำตัว 254502
19 ปี 7 เดือน 0 วัน
นายสุชาติ พันธิ์น้อย
รหัสประจำตัว 254701
17 ปี 10 เดือน 3 วัน
น.ส.สายทิพย์ พันธิ์น้อย
รหัสประจำตัว 254702
17 ปี 10 เดือน 3 วัน
น.ส.พรจันทร์ รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 255004
14 ปี 6 เดือน 14 วัน
น.ส.สุรินทร์ เสียงประเสริฐ
รหัสประจำตัว 255014
14 ปี 0 เดือน 12 วัน
นายพงษ์ธวัช มงคล
รหัสประจำตัว 255105
13 ปี 10 เดือน 15 วัน
น.ส.จิตรา ทองอนันต์
รหัสประจำตัว 255305
11 ปี 6 เดือน 6 วัน
น.ส.อัปษร พิมพ์เงิน
รหัสประจำตัว 255311
11 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.อารีย์ ก้านบัว
รหัสประจำตัว 255312
11 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.ลัดดา ศรีรมย์
รหัสประจำตัว 255709
7 ปี 5 เดือน 14 วัน
น.ส.ปราณี สุจริต
รหัสประจำตัว 255714
7 ปี 4 เดือน 15 วัน
น.ส.อรุณวรรณ รัตนะ
รหัสประจำตัว 255807
6 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.เตือน นวลจันทร์
รหัสประจำตัว 255808
6 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.บุญพา มากฉาย
รหัสประจำตัว 255902
5 ปี 10 เดือน 23 วัน
นายสุเมธ วัชรประทีปกุล
รหัสประจำตัว 256103
3 ปี 6 เดือน 27 วัน
น.ส.วิลัยลักษณ์ เทียนงาม
รหัสประจำตัว 256106
3 ปี 4 เดือน 21 วัน
นายชุมพล ศรีแปลก
รหัสประจำตัว 256202
2 ปี 9 เดือน 17 วัน
พนักงานโภชนาการ (จำนวน 36 คน)
น.ส.นิภา พลายวัน
รหัสประจำตัว 253604
28 ปี 6 เดือน 2 วัน
น.ส.ลันทม ชูประจง
รหัสประจำตัว 253702
27 ปี 7 เดือน 11 วัน
น.ส.ทองดี กิมเต็ง
รหัสประจำตัว 253703
27 ปี 6 เดือน 27 วัน
น.ส.สิริปรียา กล้าอาสา
รหัสประจำตัว 253801
26 ปี 9 เดือน 25 วัน
น.ส.เสงี่ยม ลิมปิสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 253804
26 ปี 6 เดือน 22 วัน
น.ส.จรินทร์ วัฒนพร
รหัสประจำตัว 253906
24 ปี 11 เดือน 23 วัน
น.ส.เกวลิน กล้าอาสา
รหัสประจำตัว 254001
24 ปี 9 เดือน 24 วัน
น.ส.บุญศรี แสงอรุณ
รหัสประจำตัว 254002
24 ปี 9 เดือน 24 วัน
น.ส.อุทัยวรรณ ฉ่ำฉวย
รหัสประจำตัว 254103
23 ปี 6 เดือน 19 วัน
น.ส.บุญมา จันทรกำเนิด
รหัสประจำตัว 254105
23 ปี 5 เดือน 25 วัน
น.ส.ปราณี ขึงขาย
รหัสประจำตัว 254205
22 ปี 1 เดือน 4 วัน
น.ส.รัตติกาล ยอดดำเนิน
รหัสประจำตัว 254403
20 ปี 7 เดือน 2 วัน
น.ส.ศิริรัตน์ เทียนงาม
รหัสประจำตัว 254404
20 ปี 6 เดือน 16 วัน
น.ส.วิไลลักษณ์ เลิศวิลัย
รหัสประจำตัว 254407
20 ปี 2 เดือน 6 วัน
น.ส.นิก้าว เย็นวัฒนา
รหัสประจำตัว 254601
18 ปี 6 เดือน 15 วัน
น.ส.อรุณรุ่ง รุ่งหมื่นไวย
รหัสประจำตัว 254703
17 ปี 3 เดือน 5 วัน
น.ส.เอื้องฟ้า ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 255108
13 ปี 8 เดือน 13 วัน
นายพิรุณ ขันธิกุล
รหัสประจำตัว 255206
12 ปี 6 เดือน 19 วัน
นายธีระศักดิ์ พวงมาลัยทอง
รหัสประจำตัว 255207
12 ปี 4 เดือน 11 วัน
น.ส.ทองม้วน ทองคำ
รหัสประจำตัว 255313
11 ปี 4 เดือน 24 วัน
น.ส.สมใจ เปลื้องรัมย์
รหัสประจำตัว 255404
10 ปี 6 เดือน 6 วัน
น.ส.จินตนา แสงอรุณ
รหัสประจำตัว 255501
9 ปี 6 เดือน 10 วัน
น.ส.จันทรา เกตุมา
รหัสประจำตัว 255606
8 ปี 1 เดือน 7 วัน
น.ส.โสภา สวนนฤทธิ์
รหัสประจำตัว 255703
7 ปี 7 เดือน 1 วัน
น.ส.ดวงใจ ช่วยรักษา
รหัสประจำตัว 255704
7 ปี 7 เดือน 1 วัน
น.ส.ปราณี วรสวาท
รหัสประจำตัว 255712
7 ปี 5 เดือน 6 วัน
น.ส.สุปานา สุวรรณคำ
รหัสประจำตัว 255809
6 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.สำราญ กิมเต็ง
รหัสประจำตัว 255811
6 ปี 0 เดือน 25 วัน
น.ส.คำแหวน ผาสุข
รหัสประจำตัว 255901
5 ปี 10 เดือน 23 วัน
น.ส.พรประภา จูศิริ
รหัสประจำตัว 255903
5 ปี 9 เดือน 28 วัน
น.ส.จิราภา คดีธรรม
รหัสประจำตัว 256001
4 ปี 8 เดือน 6 วัน
น.ส.สุวารี ปุญญะประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 256101
3 ปี 6 เดือน 27 วัน
น.ส.นิรัชพร แก้วอำพันธุ์
รหัสประจำตัว 256105
3 ปี 6 เดือน 3 วัน
น.ส.แวววลี ทิพย์สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 256107
3 ปี 3 เดือน 10 วัน
น.ส.สุภา กาลเจริญ
รหัสประจำตัว 256109
3 ปี 3 เดือน 0 วัน
น.ส.เอมวิกา ทองคำ
รหัสประจำตัว 256204
2 ปี 6 เดือน 23 วัน
";