ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภราดากุลชาติ จันทะโชโต
รหัสประจำตัว 10821
1 ปี 7 เดือน 11 วัน
ภราดาณัฐธร สุพล
รหัสประจำตัว 10834
0 ปี 7 เดือน 10 วัน
ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน
รหัสประจำตัว 10835
0 ปี 7 เดือน 10 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 (จำนวน 17 คน)
มิสสิริญาพร รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 10039
30 ปี 8 เดือน 8 วัน
มิสวลีลักษณ์ สืบต้อย
รหัสประจำตัว 10055
29 ปี 7 เดือน 10 วัน
มิสวัชรี เกิดท่าไม้
รหัสประจำตัว 10066
29 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสสุอัชลี ทองสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10079
27 ปี 6 เดือน 10 วัน
มิสศิริลักษณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล
รหัสประจำตัว 10123
28 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสสุภี วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10197
29 ปี 8 เดือน 9 วัน
มิสทิพาภรณ์ แก้วบรรจง
รหัสประจำตัว 10198
25 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสอรอุมา ชำนาญ
รหัสประจำตัว 10287
20 ปี 3 เดือน 28 วัน
มิสสุพัตรา ทับพ่วง
รหัสประจำตัว 10394
17 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสหนึ่งฤทัย ทองคำ
รหัสประจำตัว 10492
15 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสวาสนา ปัญจันตา
รหัสประจำตัว 10498
15 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสพรพนา แสงจันทร์
รหัสประจำตัว 10505
14 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสวรารัตน์ โสภารัตน์
รหัสประจำตัว 10525
13 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสนฤมล เล็กศิริ
รหัสประจำตัว 10526
13 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสสุพัตรา คงคาสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10596
11 ปี 4 เดือน 6 วัน
มิสJILEEN NAAG NODALO
รหัสประจำตัว 10666
9 ปี 4 เดือน 6 วัน
มิสนาฏยา กลิ่นขจร
รหัสประจำตัว 10712
7 ปี 1 เดือน 11 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 (จำนวน 14 คน)
มิสมาลินี เขียวชะอุ่มงาม
รหัสประจำตัว 10086
27 ปี 8 เดือน 19 วัน
มิสขวัญหทัย โตสุขเจริญ
รหัสประจำตัว 10170
22 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสสนิทรัตน์ แสงทอง
รหัสประจำตัว 10189
25 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสพิมพ์พิศา จุลศักดิ์
รหัสประจำตัว 10195
27 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสยุวดี ทองคำ
รหัสประจำตัว 10203
25 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสพวงทอง กุลละวณิชย์
รหัสประจำตัว 10308
19 ปี 7 เดือน 10 วัน
มิสวิมล สมศรี
รหัสประจำตัว 10395
17 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสอรวรรณ ศรีขันธมา
รหัสประจำตัว 10504
14 ปี 10 เดือน 7 วัน
มิสณัฐภา ธนภูมิ
รหัสประจำตัว 10536
13 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสทัศนีย์ ยันตะศรี
รหัสประจำตัว 10546
13 ปี 1 เดือน 5 วัน
มิสดารารัตน์ แตงแย้ม
รหัสประจำตัว 10559
12 ปี 4 เดือน 28 วัน
มิสขัตติยา ถีระพงษ์
รหัสประจำตัว 10668
9 ปี 0 เดือน 28 วัน
ม.MAKSIM ZHIVOGLIAD
รหัสประจำตัว 10807
2 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสANASTASIIA BLINOVA
รหัสประจำตัว 10808
2 ปี 5 เดือน 15 วัน
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 (จำนวน 15 คน)
มิสอาภิญญา อรุณพงษ์
รหัสประจำตัว 10030
32 ปี 6 เดือน 12 วัน
มิสกาญจนา พงษ์เจริญ
รหัสประจำตัว 10064
31 ปี 6 เดือน 10 วัน
มิสเจนจิรา เชื้อแก้ว
รหัสประจำตัว 10093
25 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสฐิติมา ลายประดิษฐ์
รหัสประจำตัว 10109
26 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสพัชร์ธิภรณ์ ชื้อผาสุข
รหัสประจำตัว 10128
25 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสพนิตตา จิตต์อารีย์เทพ
รหัสประจำตัว 10129
27 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสดาริกา กลิ่นอบเชย
รหัสประจำตัว 10190
27 ปี 8 เดือน 9 วัน
มิสมลฤดี รอดเงิน
รหัสประจำตัว 10281
20 ปี 4 เดือน 10 วัน
มิสนพวรรณ พลอินทร์
รหัสประจำตัว 10502
14 ปี 11 เดือน 7 วัน
มิสวิลาวัณย์ ยืนยง
รหัสประจำตัว 10609
11 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสจุฑามาศ เจ็งเจริญ
รหัสประจำตัว 10618
11 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสนงค์นุช ใจยะสัน
รหัสประจำตัว 10637
10 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสYOLANDA PALGUE LUIS
รหัสประจำตัว 10642
10 ปี 1 เดือน 10 วัน
มิสGEMMA LOUISE GUY
รหัสประจำตัว 10730
6 ปี 1 เดือน 8 วัน
มิสPOLINA KARPENKO
รหัสประจำตัว 10840
0 ปี 7 เดือน 0 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 12 คน)
มิสรำพึง ศรีสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10068
28 ปี 7 เดือน 4 วัน
มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10078
27 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสยุพิน บุดดาหวัง
รหัสประจำตัว 10139
25 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู
รหัสประจำตัว 10207
22 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสอมร งามประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10309
19 ปี 7 เดือน 10 วัน
ม.บุญรวม ติ่งแตง
รหัสประจำตัว 10575
11 ปี 10 เดือน 0 วัน
มิสJIRLEY NAAG NODALO
รหัสประจำตัว 10636
10 ปี 6 เดือน 13 วัน
มิสANNA MARIA STEPNIAK
รหัสประจำตัว 10736
5 ปี 8 เดือน 20 วัน
ม.ศิวพงษ์ อินทมาพลอย
รหัสประจำตัว 10755
4 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสBESTE ERBACIOGLU
รหัสประจำตัว 10804
2 ปี 5 เดือน 18 วัน
มิสLI DONGYAN
รหัสประจำตัว 10854
0 ปี 4 เดือน 9 วัน
มิสกรรณิการ์ สุมุลละ
รหัสประจำตัว 10859
0 ปี 1 เดือน 1 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 14 คน)
มิสนภาพร จิตต์อารีย์เทพ
รหัสประจำตัว 10042
30 ปี 7 เดือน 9 วัน
มิสจิดาภา กงทอง
รหัสประจำตัว 10112
26 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสสาวิตรี แขกเทศ
รหัสประจำตัว 10121
25 ปี 8 เดือน 9 วัน
มิสณฐภร คูหาพัฒนกุล
รหัสประจำตัว 10168
22 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสอมรรักษ์ เจริญศรี
รหัสประจำตัว 10214
22 ปี 4 เดือน 9 วัน
ม.ธัชพงศ์ แย้มเกษร
รหัสประจำตัว 10566
12 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสประภาศรี ศิริโส
รหัสประจำตัว 10605
11 ปี 0 เดือน 25 วัน
ม.สุทธิพงศ์ รัตนพรชัยกุล
รหัสประจำตัว 10697
8 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสกุลวรินทร์ เตชะเจริญพงษ์
รหัสประจำตัว 10744
5 ปี 6 เดือน 10 วัน
มิสปนัดดา หอมชื่น
รหัสประจำตัว 10776
4 ปี 1 เดือน 10 วัน
ม.DANNY MORAL
รหัสประจำตัว 10825
1 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสSVETLANA LITIAK
รหัสประจำตัว 10843
0 ปี 7 เดือน 0 วัน
ม.BANYAR NAING
รหัสประจำตัว 10850
0 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.DMITRII LUPAENKO
รหัสประจำตัว 10858
0 ปี 1 เดือน 14 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 12 คน)
มิสกษิภร ป้านน่วม
รหัสประจำตัว 10056
29 ปี 7 เดือน 10 วัน
ม.การุณ วรศิลป์
รหัสประจำตัว 10105
26 ปี 9 เดือน 11 วัน
มิสชุทิมา มุ่ยฮะสูญ
รหัสประจำตัว 10130
25 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสจิตรา จันทร์หอม
รหัสประจำตัว 10132
27 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสรุ่งฤดี อังศิริ
รหัสประจำตัว 10136
25 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสกัญญาวีร์ ทาทิตย์
รหัสประจำตัว 10200
26 ปี 7 เดือน 9 วัน
ม.เวสารัช บัวเจริญ
รหัสประจำตัว 10305
19 ปี 7 เดือน 10 วัน
มิสเบญจวรรณ วิทยะโอชะ
รหัสประจำตัว 10314
19 ปี 7 เดือน 10 วัน
มิสสุพรรษา ชัยสงคราม
รหัสประจำตัว 10507
14 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสRICHELL PINGAL
รหัสประจำตัว 10598
11 ปี 3 เดือน 26 วัน
ม.JESSEE JAMES PERRY
รหัสประจำตัว 10796
3 ปี 3 เดือน 22 วัน
ม.JOHN KEITH MORRIS
รหัสประจำตัว 10831
1 ปี 4 เดือน 19 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (จำนวน 12 คน)
มิสภรณุต ศรีสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10070
28 ปี 7 เดือน 4 วัน
มิสจันทนา ศิริโสภาพงษ์
รหัสประจำตัว 10077
27 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข
รหัสประจำตัว 10163
22 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์
รหัสประจำตัว 10336
19 ปี 2 เดือน 8 วัน
มิสนฤมล สีคะปัสสะ
รหัสประจำตัว 10367
18 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสรจนา สุวรรณกุล
รหัสประจำตัว 10418
16 ปี 10 เดือน 16 วัน
ม.อรรถพงษ์ ปิดตาฝ้าย
รหัสประจำตัว 10604
11 ปี 2 เดือน 21 วัน
ม.สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10689
8 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสกาญจณา นวลศรี
รหัสประจำตัว 10779
3 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสLAURA ALBRECHT
รหัสประจำตัว 10828
1 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสYURENA RODRIGUEZ DIAZ
รหัสประจำตัว 10839
0 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสพรพนา ศิริปิ่น
รหัสประจำตัว 20033
4 ปี 6 เดือน 26 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (จำนวน 14 คน)
มิสจรรยา สินถาวร
รหัสประจำตัว 10032
31 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสบุญสม บุญประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10085
27 ปี 7 เดือน 10 วัน
มิสทิพวรรณ สืบสมบัติ
รหัสประจำตัว 10087
27 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสปูรดา จี๊ดนาเกลือ
รหัสประจำตัว 10137
26 ปี 6 เดือน 25 วัน
ม.เจด็จ ชนะประสพ
รหัสประจำตัว 10155
24 ปี 1 เดือน 6 วัน
ม.นพดล ปัญญาดี
รหัสประจำตัว 10229
21 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสศิริกุล สถิตมิลินทากาศ
รหัสประจำตัว 10276
20 ปี 5 เดือน 24 วัน
ม.ชาญประพน สวัสดิ์เดชะ
รหัสประจำตัว 10300
19 ปี 7 เดือน 10 วัน
ม.วณิชวงศ์ วงศ์ชัย
รหัสประจำตัว 10623
10 ปี 6 เดือน 9 วัน
มิสนวพร คงภิบาล
รหัสประจำตัว 10837
0 ปี 7 เดือน 0 วัน
ม.ROBERT DU TOIT
รหัสประจำตัว 10844
0 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสBRUNHILDE BOTHA
รหัสประจำตัว 10845
0 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสสมาภรณ์ จันทโชติ
รหัสประจำตัว 10846
0 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสZHAI FENGYI
รหัสประจำตัว 10855
0 ปี 4 เดือน 9 วัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 7 คน)
มิสชนิตา วรรณพาหุล
รหัสประจำตัว 10049
29 ปี 9 เดือน 22 วัน
มิสสุภาพร เพ็ชรสดใส
รหัสประจำตัว 10119
25 ปี 8 เดือน 9 วัน
มิสปุญชญา สง่าเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10177
22 ปี 6 เดือน 25 วัน
ม.จิรพงษ์ พุทธรสเจริญ
รหัสประจำตัว 10348
18 ปี 6 เดือน 27 วัน
ม.JORGE GEMPESALA
รหัสประจำตัว 10396
17 ปี 6 เดือน 10 วัน
มิสธนันสรณ์ ชัยธนะสมบัติ
รหัสประจำตัว 10784
3 ปี 7 เดือน 10 วัน
ม.ILIA LISIN
รหัสประจำตัว 10848
0 ปี 6 เดือน 25 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 7 คน)
มิสฐิติพร พรหมศิริ
รหัสประจำตัว 10062
31 ปี 6 เดือน 10 วัน
มิสสุนันทา ขจรฤทธิ์
รหัสประจำตัว 10099
26 ปี 6 เดือน 25 วัน
ม.ไพรินทร์ กล่อมสกุล
รหัสประจำตัว 10127
25 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสสมฤทธิ์ รัฐชาติวรศักดิ์
รหัสประจำตัว 10495
15 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสกัลยาณี จันทร์เทศ
รหัสประจำตัว 10606
11 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสเจรดา รัฐประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10624
10 ปี 6 เดือน 27 วัน
ม.โรจนินทร์ โพธิวงศ์บารมี
รหัสประจำตัว 10780
3 ปี 6 เดือน 28 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 11 คน)
มิสนพเก้า ปราชญากุล
รหัสประจำตัว 10054
29 ปี 7 เดือน 10 วัน
มิสขนิษฐา รัตตะมณี
รหัสประจำตัว 10058
29 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสอุษา อนุสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10263
20 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสภิญญาพัชร์ ฉลาดเขียว
รหัสประจำตัว 10318
19 ปี 7 เดือน 10 วัน
มิสSHEILA ANN O. REASONDA
รหัสประจำตัว 10532
13 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์
รหัสประจำตัว 10534
13 ปี 5 เดือน 12 วัน
ม.พิษณุพงศ์ สร้อยเกียว
รหัสประจำตัว 10578
11 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสวัลยา พิชัย
รหัสประจำตัว 10674
8 ปี 7 เดือน 3 วัน
ม.วิทยา คำพวง
รหัสประจำตัว 10702
8 ปี 0 เดือน 29 วัน
ม.พัชรพล นิยมกิจ
รหัสประจำตัว 10809
4 ปี 7 เดือน 1 วัน
มิส SHI MEIQI
รหัสประจำตัว 10853
0 ปี 4 เดือน 9 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 11 คน)
มิสอัญชลี อยู่สุข
รหัสประจำตัว 10038
30 ปี 6 เดือน 25 วัน
ม.ประจักษ์ ศรีภักดี
รหัสประจำตัว 10134
25 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสวัชรี เรืองศิริ
รหัสประจำตัว 10158
23 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสวีนา ซอดี
รหัสประจำตัว 10301
19 ปี 7 เดือน 10 วัน
มิสเกศรา เจียมเจริญ
รหัสประจำตัว 10303
19 ปี 7 เดือน 10 วัน
ม.รัฎฐา โกสิตานนท์
รหัสประจำตัว 10399
17 ปี 5 เดือน 28 วัน
ม.วีรยุทธ วัชรพงษ์
รหัสประจำตัว 10573
12 ปี 1 เดือน 0 วัน
ม.ณภัทรพงศ์ ปรุงนิยม
รหัสประจำตัว 10824
1 ปี 6 เดือน 29 วัน
ม.JUMEL DEMORE
รหัสประจำตัว 10829
1 ปี 6 เดือน 4 วัน
มิสกิ่งกาญจน์ บุนยะริส
รหัสประจำตัว 10856
0 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสอัญมณี ตุลาพันธ์
รหัสประจำตัว 10857
0 ปี 1 เดือน 14 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จำนวน 11 คน)
ม.ประสบสุข ปราชญากุล
รหัสประจำตัว 10029
32 ปี 9 เดือน 10 วัน
ม.นิคม โขมะนาม
รหัสประจำตัว 10053
29 ปี 7 เดือน 10 วัน
ม.ALEJO Jr. P. ARPON
รหัสประจำตัว 10061
28 ปี 6 เดือน 10 วัน
ม.สงคราม นิคมไพบูลย์
รหัสประจำตัว 10071
28 ปี 7 เดือน 4 วัน
มิสอาภรณ์ ซุ่นเจริญ
รหัสประจำตัว 10261
20 ปี 7 เดือน 12 วัน
มิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน์
รหัสประจำตัว 10471
15 ปี 8 เดือน 8 วัน
มิสJILA NODALO BACASMO
รหัสประจำตัว 10594
11 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสรัชนีวรรณ เต่าสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10607
11 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสน้ำฝน คงแสนคำ
รหัสประจำตัว 10620
10 ปี 11 เดือน 6 วัน
มิสพุทธรัตน์ ชะเอม
รหัสประจำตัว 10706
7 ปี 6 เดือน 24 วัน
ม.นภัสรดา โพธิ
รหัสประจำตัว 10822
1 ปี 6 เดือน 29 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จำนวน 12 คน)
ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์
รหัสประจำตัว 10045
30 ปี 8 เดือน 9 วัน
มิสรุ่งรักษ์ นุ่มไทย
รหัสประจำตัว 10052
29 ปี 7 เดือน 10 วัน
มิสเกษรา เกิดมงคล
รหัสประจำตัว 10074
28 ปี 7 เดือน 4 วัน
ม.ไพศร คูหาพัฒนกุล
รหัสประจำตัว 10090
27 ปี 2 เดือน 26 วัน
มิสลำเพย พวงมาลัย
รหัสประจำตัว 10175
22 ปี 7 เดือน 9 วัน
ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์
รหัสประจำตัว 10343
18 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสGUADALUPE CASENAS MORAL
รหัสประจำตัว 10436
16 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10586
11 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า
รหัสประจำตัว 10610
11 ปี 0 เดือน 25 วัน
ม.ธนาวุฒิ ถิ่นจันทร์
รหัสประจำตัว 10639
10 ปี 5 เดือน 1 วัน
มิสอรุณวตี อรุณพูลทรัพย์
รหัสประจำตัว 10832
1 ปี 2 เดือน 10 วัน
ม.MD ZAHIDUL ARAFIN
รหัสประจำตัว 10851
0 ปี 5 เดือน 14 วัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 13 คน)
มิสฉันทนา ด่านดี
รหัสประจำตัว 10083
27 ปี 6 เดือน 26 วัน
ม.สุเมธ พุทธเมฆ
รหัสประจำตัว 10107
26 ปี 6 เดือน 25 วัน
ม.นที ศรีสมัย
รหัสประจำตัว 10120
26 ปี 0 เดือน 8 วัน
มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี
รหัสประจำตัว 10145
26 ปี 0 เดือน 7 วัน
มิสวีณา นิ่มเรือง
รหัสประจำตัว 10150
25 ปี 4 เดือน 10 วัน
ม.อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู
รหัสประจำตัว 10153
25 ปี 7 เดือน 1 วัน
ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข
รหัสประจำตัว 10161
23 ปี 3 เดือน 4 วัน
มิสมัลลิกา พุทธเมฆ
รหัสประจำตัว 10260
20 ปี 7 เดือน 12 วัน
ม.คำรณ เจริญมาก
รหัสประจำตัว 10386
17 ปี 8 เดือน 11 วัน
ม.เอกสิทธิ์ นามแก้ว
รหัสประจำตัว 10545
13 ปี 1 เดือน 5 วัน
ม.ศรัณย์ รัตนวรรณ
รหัสประจำตัว 10577
11 ปี 6 เดือน 17 วัน
มิสเพ็ญประภา จั่นแค้น
รหัสประจำตัว 10677
8 ปี 6 เดือน 23 วัน
มิสOLGA STRELTCOVA
รหัสประจำตัว 10827
1 ปี 6 เดือน 25 วัน
ครูสนับสนุนการสอน (จำนวน 36 คน)
มิสรสสุคนธ์ กุลวิทย์
รหัสประจำตัว 10018
41 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสสุดา ดงหลง
รหัสประจำตัว 10033
31 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสวาสนา ตนานนท์ชัย
รหัสประจำตัว 10036
31 ปี 2 เดือน 10 วัน
มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา
รหัสประจำตัว 10065
28 ปี 7 เดือน 4 วัน
มิสนพรัตน์ รัตนบวร
รหัสประจำตัว 10076
28 ปี 2 เดือน 14 วัน
มิสวรรณา กรัสพรหม
รหัสประจำตัว 10084
27 ปี 6 เดือน 26 วัน
ม.สมพบ คำมี
รหัสประจำตัว 10094
26 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ
รหัสประจำตัว 10106
28 ปี 6 เดือน 26 วัน
ม.เชษฐา รักษาศรี
รหัสประจำตัว 10135
26 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสนันทิยา คำมี
รหัสประจำตัว 10148
25 ปี 7 เดือน 10 วัน
มิสพาวณี เพ็ชรแก้วนุ้ย
รหัสประจำตัว 10196
26 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสเปรมฤดี ศรีสุนารถ
รหัสประจำตัว 10206
22 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสวารุณี คงวิมล
รหัสประจำตัว 10208
22 ปี 7 เดือน 1 วัน
มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์
รหัสประจำตัว 10218
21 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสพิชญาภัค พรมฤทธิ์
รหัสประจำตัว 10223
21 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสจันทิพย์ เครือจันทร์
รหัสประจำตัว 10235
21 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสอำนวยพร ตอรบรัมย์
รหัสประจำตัว 10243
21 ปี 2 เดือน 9 วัน
มิสสุภัทรา ชินะกรติเมธ
รหัสประจำตัว 10266
20 ปี 6 เดือน 26 วัน
ม.เอ ดีหลี
รหัสประจำตัว 10296
20 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา
รหัสประจำตัว 10325
19 ปี 6 เดือน 16 วัน
ม.สกล สายสุดสวาท
รหัสประจำตัว 10329
19 ปี 4 เดือน 0 วัน
มิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ
รหัสประจำตัว 10360
18 ปี 6 เดือน 27 วัน
ม.ธนาวุธ ตอรบรัมย์
รหัสประจำตัว 10397
17 ปี 6 เดือน 10 วัน
มิสวาสนา แซ่โค้ว
รหัสประจำตัว 10491
15 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสสุพัตรา แสงสว่าง
รหัสประจำตัว 10506
14 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสณปภัช กีรติรณกรกุล
รหัสประจำตัว 10548
13 ปี 1 เดือน 5 วัน
มิสจารุวรรณ ต่างใจ
รหัสประจำตัว 10558
12 ปี 5 เดือน 18 วัน
มิสประกายแก้ว เปลื้องนุช
รหัสประจำตัว 10560
12 ปี 4 เดือน 8 วัน
มิสสาวิตรี คงวิมล
รหัสประจำตัว 10587
11 ปี 6 เดือน 10 วัน
มิสกันยารัตน์ นามแก้ว
รหัสประจำตัว 10595
11 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสวรรณภา ปิ่นทอง
รหัสประจำตัว 10669
9 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสจุฑามาศ มะหะมาน
รหัสประจำตัว 10671
9 ปี 0 เดือน 7 วัน
ม.ณัทกฤช ศรีสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10694
8 ปี 4 เดือน 10 วัน
มิสกัญพัชร์ ทรัพย์เจริญ
รหัสประจำตัว 10696
8 ปี 4 เดือน 5 วัน
มิสศิรินันท์ กรัตพงศ์
รหัสประจำตัว 10714
7 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสธัญชนก มุกดาหาญ
รหัสประจำตัว 10795
3 ปี 6 เดือน 28 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 4 คน)
มิสสุวิมล พลัดดง
รหัสประจำตัว 10441
16 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสหทัยชนก วงศ์พลับ
รหัสประจำตัว 10688
8 ปี 5 เดือน 10 วัน
ม.ไสว สีคะปัสสะ
รหัสประจำตัว 10758
4 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสปัฎฑภรณ์ เฉิดรัตนพิชน์กุล
รหัสประจำตัว 10852
0 ปี 5 เดือน 10 วัน
ครูพิเศษ (จำนวน 9 คน)
นายอาจอง ขาวเธียร
รหัสประจำตัว 20018
5 ปี 8 เดือน 14 วัน
นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ
รหัสประจำตัว 20019
5 ปี 8 เดือน 14 วัน
นายศุภชัย ทิพย์ยอและ
รหัสประจำตัว 20020
5 ปี 8 เดือน 21 วัน
นายศรันย์ภูมิ บัวเกิด
รหัสประจำตัว 20021
5 ปี 8 เดือน 14 วัน
นายกิตติ สีบุญเรือง
รหัสประจำตัว 20022
5 ปี 8 เดือน 14 วัน
นายชัยภัทร์ คงเกิด
รหัสประจำตัว 20023
5 ปี 8 เดือน 14 วัน
นายพงศ์พรหม พรเพิ่มพูน
รหัสประจำตัว 20025
5 ปี 6 เดือน 26 วัน
นายประสิทธิ์ พงศ์ดำรง
รหัสประจำตัว 20038
4 ปี 6 เดือน 26 วัน
นายชูชาติ ศรีประเสริฐ
รหัสประจำตัว 20042
1 ปี 4 เดือน 30 วัน
พนักงานอาคารสถานที่ (จำนวน 24 คน)
นายสุพรชัย ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 253803
27 ปี 6 เดือน 27 วัน
นางแสงเดือน เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 253805
27 ปี 6 เดือน 5 วัน
นายสุพลพร ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 253901
26 ปี 3 เดือน 7 วัน
นางเกศฎาภรณ์ บุญวิบูลวัฒน์
รหัสประจำตัว 254003
25 ปี 9 เดือน 19 วัน
นายศักดิ์ชาย เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 254008
24 ปี 11 เดือน 25 วัน
นายวันชัย เกษตรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 254202
23 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.แพรววนิต นวนเท่า
รหัสประจำตัว 254203
23 ปี 5 เดือน 11 วัน
น.ส.ชัฎฎาภา แสงสุวรรณ
รหัสประจำตัว 254207
22 ปี 11 เดือน 13 วัน
น.ส.เปิ้ล บริบูรณางกูล
รหัสประจำตัว 254301
22 ปี 8 เดือน 19 วัน
นางประนอม ทองกล่ำ
รหัสประจำตัว 254303
21 ปี 11 เดือน 28 วัน
น.ส.สมพร อยู่นิ่ม
รหัสประจำตัว 254502
20 ปี 7 เดือน 4 วัน
นางสายทิพย์ พันธิ์น้อย
รหัสประจำตัว 254702
18 ปี 10 เดือน 6 วัน
น.ส.พรจันทร์ รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 255004
15 ปี 6 เดือน 18 วัน
นางสุรินทร์ เสียงประเสริฐ
รหัสประจำตัว 255014
15 ปี 0 เดือน 15 วัน
นายพงษ์ธวัช มงคล
รหัสประจำตัว 255105
14 ปี 10 เดือน 18 วัน
น.ส.จิตรา ทองอนันต์
รหัสประจำตัว 255305
12 ปี 6 เดือน 10 วัน
น.ส.อัปษร พิมพ์เงิน
รหัสประจำตัว 255311
12 ปี 5 เดือน 24 วัน
น.ส.อารีย์ ก้านบัว
รหัสประจำตัว 255312
12 ปี 5 เดือน 24 วัน
น.ส.ลัดดา ศรีรมย์
รหัสประจำตัว 255709
8 ปี 5 เดือน 18 วัน
นางอรุณวรรณ รัตนะ
รหัสประจำตัว 255807
7 ปี 5 เดือน 26 วัน
น.ส.เตือน นวลจันทร์
รหัสประจำตัว 255808
7 ปี 5 เดือน 26 วัน
น.ส.บุญพา มากฉาย
รหัสประจำตัว 255902
6 ปี 10 เดือน 26 วัน
นายสุเมธ วัชรประทีปกุล
รหัสประจำตัว 256103
4 ปี 7 เดือน 0 วัน
น.ส.วิลัยลักษณ์ เทียนงาม
รหัสประจำตัว 256106
4 ปี 4 เดือน 25 วัน
พนักงานโภชนาการ (จำนวน 35 คน)
น.ส.นิภา พลายวัน
รหัสประจำตัว 253604
29 ปี 6 เดือน 6 วัน
นางลันทม ชูประจง
รหัสประจำตัว 253702
28 ปี 7 เดือน 15 วัน
นางทองดี กิมเต็ง
รหัสประจำตัว 253703
28 ปี 7 เดือน 0 วัน
น.ส.สิริปรียา กล้าอาสา
รหัสประจำตัว 253801
27 ปี 9 เดือน 29 วัน
นางเสงี่ยม ลิมปิสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 253804
27 ปี 6 เดือน 26 วัน
นางจรินทร์ วัฒนพร
รหัสประจำตัว 253906
25 ปี 11 เดือน 27 วัน
น.ส.เกวลิน กล้าอาสา
รหัสประจำตัว 254001
25 ปี 9 เดือน 28 วัน
นางบุญศรี แสงอรุณ
รหัสประจำตัว 254002
25 ปี 9 เดือน 28 วัน
นางอุทัยวรรณ ฉ่ำฉวย
รหัสประจำตัว 254103
24 ปี 6 เดือน 23 วัน
นางบุญมา จันทรกำเนิด
รหัสประจำตัว 254105
24 ปี 5 เดือน 29 วัน
นางปราณี ขึงขาย
รหัสประจำตัว 254205
23 ปี 1 เดือน 7 วัน
น.ส.รัตติกาล ยอดดำเนิน
รหัสประจำตัว 254403
21 ปี 7 เดือน 6 วัน
นางศิริรัตน์ เทียนงาม
รหัสประจำตัว 254404
21 ปี 6 เดือน 20 วัน
น.ส.วิไลลักษณ์ เลิศวิลัย
รหัสประจำตัว 254407
21 ปี 2 เดือน 10 วัน
นางนิก้าว เย็นวัฒนา
รหัสประจำตัว 254601
19 ปี 6 เดือน 19 วัน
น.ส.อรุณรุ่ง รุ่งหมื่นไวย
รหัสประจำตัว 254703
18 ปี 3 เดือน 8 วัน
นางเอื้องฟ้า ขำเจริญศักดิ์
รหัสประจำตัว 255108
14 ปี 8 เดือน 16 วัน
นายพิรุณ ขันธิกุล
รหัสประจำตัว 255206
13 ปี 6 เดือน 23 วัน
นายธีระศักดิ์ พวงมาลัยทอง
รหัสประจำตัว 255207
13 ปี 4 เดือน 15 วัน
นางทองม้วน ทองคำ
รหัสประจำตัว 255313
12 ปี 4 เดือน 28 วัน
น.ส.สมใจ เปลื้องรัมย์
รหัสประจำตัว 255404
11 ปี 6 เดือน 10 วัน
นางจินตนา แสงอรุณ
รหัสประจำตัว 255501
10 ปี 6 เดือน 13 วัน
น.ส.จันทรา เกตุมา
รหัสประจำตัว 255606
9 ปี 1 เดือน 11 วัน
นางโสภา สวนนฤทธิ์
รหัสประจำตัว 255703
8 ปี 7 เดือน 5 วัน
นางดวงใจ ช่วยรักษา
รหัสประจำตัว 255704
8 ปี 7 เดือน 5 วัน
น.ส.ปราณี วรสวาท
รหัสประจำตัว 255712
8 ปี 5 เดือน 10 วัน
น.ส.สุปานา สุวรรณคำ
รหัสประจำตัว 255809
7 ปี 5 เดือน 26 วัน
นางสำราญ กิมเต็ง
รหัสประจำตัว 255811
7 ปี 0 เดือน 28 วัน
นางคำแหวน ผาสุข
รหัสประจำตัว 255901
6 ปี 10 เดือน 26 วัน
นางพรประภา จูศิริ
รหัสประจำตัว 255903
6 ปี 10 เดือน 0 วัน
นางจิราภา คดีธรรม
รหัสประจำตัว 256001
5 ปี 8 เดือน 10 วัน
นางสุวารี ปุญญะประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 256101
4 ปี 7 เดือน 0 วัน
น.ส.นิรัชพร แก้วอำพันธุ์
รหัสประจำตัว 256105
4 ปี 6 เดือน 7 วัน
น.ส.แวววลี ทิพย์สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 256107
4 ปี 3 เดือน 14 วัน
น.ส.เอมวิกา ทองคำ
รหัสประจำตัว 256204
3 ปี 6 เดือน 27 วัน
";