[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
แจ้งการ update Antivirus
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศแจ้งการใช้งาน Internet จากทางบ้าน
ขอเชิญนักเรียนสมัครเป็นนักกรีฑาของโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาเครือฯ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2547
ขอเชิญคุณครูตรวจเช็คข้อมูลผลงานบุคลากรบนอินเตอร์เน็ท
ความคืบหน้าการจัดทำโฮมเพจ การประกันคุณภาพ
ขอเชิญคุณครูทุกท่านทดสอบ Homepage ส่วนตัว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
แจ้งการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการประเมินภายในของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2546
ความคืบหน้าการดำเนินการประเมินภายในของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2546
งานวางแผนและติดตามปรับเปลี่ยนการอ้างอิงนโยบายของแต่ละโครงการเพื่อความเหมาะสม
ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ระดับประถมศึกษา เปิดให้บริการในวันเสาร์ ช่วงเวลา 8.10 - 12.30 น.
แจ้งทดสอบการใช้งาน เนื้อที่จัดเก็บข้อมูลและ homepage ส่วนตัวของนักเรียน
ขอเชิญคุณครูและนักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเพื่อจองเนื้อที่ในการจัดทำ โฮมเพจ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
การสมัครสมาชิกคุรุสภา สำหรับคุณครูที่บรรจุใหม่ ปีการศึกษา 2546
เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ
รับสมัครนักดนตรีวงโยธวาฑิตของโรงเรียนเซนต์หลุยส์
รายการ ''ระดมสมองอนาคตการศึกษาไทย'' เรื่อง ความพร้อมการเข้าสู่โครงสร้างใหม่กระทรวงศึกษาธิการ
ความก้าวหน้าในการพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2546
ระเบียบในการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดโรงเรียนของคุณครูและนักเรียน
ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จัดทำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
การขอหลักฐานการจบหลักสูตร และหลักฐานต่างๆ ของนักเรียน   โรงเรียนเซนต์หลุยส์
การขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมนอกสถานที่โดยพักค้างคืน
การสมัครสมาชิกคุรุสภา
ความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในเรื่องสวัสดิภาพและการจราจร
แจ้งคุณครูเกี่ยวกับรายละเอียดในการขอเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานที่
ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองช่วยย้ำเตือนนักเรียนในความปกครองให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2545 ที่ส่งเอกสารยังไม่ครบให้ส่งได้ที่ห้องธุรการ

|<  <   46 47 48 49