[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
การขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมนอกสถานที่โดยพักค้างคืน
การสมัครสมาชิกคุรุสภา
ความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในเรื่องสวัสดิภาพและการจราจร
แจ้งคุณครูเกี่ยวกับรายละเอียดในการขอเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานที่
ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองช่วยย้ำเตือนนักเรียนในความปกครองให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2545 ที่ส่งเอกสารยังไม่ครบให้ส่งได้ที่ห้องธุรการ

|<  <   47 48 49 50