Today 's Events

พฤษภาคม 2565
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031


15
พฤษภาคม
2565


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- 1. พัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2. พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 3. พัฒนาด้านวิชาการได้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 4. ส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษา
- 1.จัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม สะอาด และถูกสุขลักษณะ\r\n2. จัดสถานที่ให้เหมาะสมเพียงพอ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี\r\n3. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้\r\n

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง