กำหนดการ

วันที่ 21 กันยายน 2558

ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือและรูปแบบอัตโนมัติการจัดทำเอกสารของโรงเรียน

สถานที่ ห้องประชุม Honorat ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-12.00 เริ่มดำเนินการประชุม  ห้องประชุมHonorat ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร


แผนงาน : 104 งานบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep