กำหนดการ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

คุณครูเข้าร่วมประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันที่สอง)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา รายการ
07.00 - 09.00 อาหารเช้าในโรงแรม

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสณัฐตินา รุจิพงษ์

หมายเหตุ:

09.00 - 09.15 จัดขบวนรถม้าไปรับที่โรงแรม มาขึ้นรถโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสณัฐตินา รุจิพงษ์

หมายเหตุ:

09.15 - 10.15 เิดนทางไปวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (วัดพระบาทปู่ผาแดง) อ.แจ้ห่ม (ควรสวมใส่กางเกง และรองเท้าผ้าใบ)

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสณัฐตินา รุจิพงษ์

หมายเหตุ:

10.15 - 11.30 เดินขึ้นเขาชมวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสณัฐตินา รุจิพงษ์

หมายเหตุ:

11.30 - 12.00 เดินทางไปไร่หญ้าแจ้ซ้อน รีสอร์ท อ.เมืองปาน

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสณัฐตินา รุจิพงษ์

หมายเหตุ:

15.00 - 17.00 เดินทางกลับที่พัก แวะซื้อของฝาก หน้าโรงเรียนเทศบาล 4 อ.เมือง

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสณัฐตินา รุจิพงษ์

หมายเหตุ:

17.00 - - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสณัฐตินา รุจิพงษ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.3.จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับสถานศึกษา

-ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู

-ประชุมสมาคมศิษย์เก่า

-ประชุมเครือข่ายระดับชั้น

-ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการให้ชุมชน รับทราบ 

-ประสานงานกับผู้แทนชุมชน เพื่อชี้แจงความเข้าใจ

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.3.จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับสถานศึกษา
- 2.3.จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับสถานศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.4 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.3 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.2 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.3 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.2 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.6 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.2 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.4 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.5 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.6 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.1 (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.3 (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.5 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- กำหนดการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันแม่ ประจำปี 2558 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กำหนดการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันแม่ ประจำปี 2558 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมระดมสมองจัดทำแผน 6 ปี (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- คณะครูร่วมชมคอนเสิร์ตอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคลายเครียดเพื่อการกุศล (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- คณะครูร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม "ปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- ประชุมสมาคมผุ้ปกครองและครู ครั้งที่2/2558 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.2 ครั้งที่ 3 (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.3 ครั้งที่ 3 (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.1 ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมเตรียมงาน SLC HOMECOMING DAY 2015 (วันที่ 21 ธ.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันแรก) (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันที่สอง) (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 ก.พ. 2559)
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.3.จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับสถานศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 410งานสัมพันธ์ชุมชน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep