กำหนดการ

วันที่ 1 เมษายน 2559

คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 หลักสูตรที่ 2 (วันแรก)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา รายการ
08.30 - 09.00 รับรายงานตัว พิธีเปิดการอบรม

สถานที่:ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการฉะเชิงเทรา

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์

หมายเหตุ:

09.00 - 12.00 -ความหมายของการคิดและการคิดระดับสูง -ฝึกปฏิบัติสร้างตัวชี้วัดความสามารถด้านการคิด -พฤติกรรมการคิด/แนวทางการสร้างเครื่องมือวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ -ฝึกปฏิบัติทักษะการคิดวิเคราะห์

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์

หมายเหตุ:

13.00 - 16.30 -แนวทางการสร้างเครื่องมือวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ -ฝึกปฏิบัติทักษะการคิดวิเคราะห์ -การตั้งคำถามเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : อบรมพัฒนาบุคลากร

รายการกำหนดการของขั้นตอน

อบรมพัฒนาบุคลากร
- อบรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันแรก) (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันสุดท้าย) (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมการถ่ายภาพ แบบมือโปร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ (วันที่ 14 มิ.ย. 2558)
- ภราดาและคณะครูเข้าร่วมการอบรม "Garageband" (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ชวนครูวิทย์ มาคิดให้ Work สำหรับครูระดับประถมศึกษา ตอน 7 Wonders เจ็ดมหัศจรรย์ สาระเรียนรู้" (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- คณะภราดา และคณะครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558(วันแรก) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันแรก) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้ารับการอบรมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมการประชุมการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม) (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง...สู่ครูTPCK ในศตวรรษที่ 21" (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ก.ค. 2558)
- คุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการอบรม สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์:เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเพื่อชิงทุนการศึกษามูลนิธิฯหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ไข /ปรับปรุง/พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2559 (วันแรก) (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ไข /ปรับปรุง/พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2559 (วันที่สอง) (วันที่ 26 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" รุ่นที่ 3 (วันแรก) (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" รุ่นที่ 3 (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันแรก) (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่สอง) (วันที่ 4 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- คณะครุูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนิทานเพื่อนรัก ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- คณะครูและพนักงานเข้าร่วมการอบรมการจัดตกแต่งผ้าและการจัดดอกไม้ (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- คุณครูเข้ารับการอบรมหัวข้อ "สื่อการสอนกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่ลงตัว การสร้างแบบสอบถามและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์" (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "7อุปนิสัยของนักการศึกษา ผู้มีประสิทธิผล" หรือ "7 Habits for Educators" (วันแรก) (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "7อุปนิสัยของนักการศึกษา ผู้มีประสิทธิผล" หรือ "7 Habits for Educators" (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันแรก) (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่สอง) (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่สาม) (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- คุณครูเข้ารับการอบรม "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21" (วันแรก) (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- คุณครูเข้ารับการอบรม "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21" (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันแรก) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมระบบการเงิน-บัญชี ผู้รับผิดชอบการเงิน-บัญชีโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันที่สอง) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมระบบการเงิน-บัญชี ผู้รับผิดชอบการเงิน-บัญชีโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมระบบการเงิน-บัญชี ผู้รับผิดชอบการเงิน-บัญชีโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันแรก) (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันที่สอง) (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันที่สาม) (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันที่สี่) (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2015 "ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน" (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- รองผู้อำนวยการและครูเข้าร่วมประชุมเรื่องการปรับปรุงตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- SE-EDUCATION Imagining Future :ปริทัศน์อนาคตการศึกษาไทย สู่ความยั่งยืน (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง "การจัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- การอบรมครูผู้ดูแลเด็กและครูอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา CUP เมืองฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2558 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการสอบคัดเลือกครูผู้สอนตำรากลางมูลนิธิฯ เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิฯ หลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS+ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุมแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันแรก) (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันสุดท้าย) (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ และคณะครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และรับมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ และคณะครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และรับมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 หลักสูตรที่ 1 (วันแรก) (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 หลักสูตรที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 หลักสูตรที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 หลักสูตรที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันแรก) (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- ่คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่สอง) (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่สาม) (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่สี่) (วันที่ 21 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่สุดท้าย) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฏหมาย ประจำปี 2559 (วันที่ 28 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม สะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม สะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 3 พ.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)

แผนงาน : 104 งานบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep