กำหนดการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

ประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน

สถานที่ ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 2/6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-15.30 เริ่มการประชุม  ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 2/6
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)


แผนงาน : 602 งานรถรับ - ส่งนักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานรถรับ - ส่ง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep