กำหนดการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่สอง)

สถานที่ Saint Louis School

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.20-13.40

ดำเนินการสอบ

 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ดำเนินงานตามแผน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ดำเนินงานตามแผน
- ดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วันแรก) (วันที่ 8 ก.ย. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่สอง) (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วันสุดท้าย) (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (วันแรก) (วันที่ 9 พ.ย. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่สอง) (วันที่ 10 พ.ย. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (วันสุดท้าย) (วันที่ 11 พ.ย. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (วันแรก) (วันที่ 22 ก.พ. 2564)
- นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่สอง) (วันที่ 23 ก.พ. 2564)
- นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่สาม) (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (วันสุดท้าย) (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (วันแรก) (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่สอง) (วันที่ 2 มี.ค. 2564)
- นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (วันสุดท้าย) (วันที่ 3 มี.ค. 2564)
- สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 พ.ค. 2564)

แผนงาน : 303 งานวัดและประเมินผล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep