กำหนดการ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565

สถานที่ หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนร็ยอห์แมรี่

เวลา รายการ
00:00 - 00:00

ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระ (นักเรียนพนมมือ

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

00:00 - 00:00

ประธานในพิธีเจิมหนังสือ

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

00:00 - 00:00

ผู้แทนนักเรียนนำสวดบทไหว้ครู นักเรียนทั้งหมดรับว่าตามบทพร้อมกัน

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

00:00 - 00:00

ผู้แทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตน นักเรียนทั้งหมดกล่าวตามที่ละวรรค

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

00:00 - 00:00

หลังจากกล่าวคำปฏิญาณ ผู้แทนนักเรียนกลับเข้าที่ นักเรียนทั้งหมดนั่งลง(นั่งพับเพียบ)

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

00:00 - 00:00

พิธีกรบอก “นักเรียนกราบ” นักเรียนทั้งหมดกราบลงพร้อมกัน

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

00:00 - 00:00

ทุกคนร่วมกันร้องเพลง “พระคุณที่สาม”

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

00:00 - 00:00

ผู้แทนนักเรียนทุกระดับชั้นนำพานดอกไม้ ธูปเทียน ไหว้ครู (โดยประธานในพิธีและผู้แทนคณะครูเป็นผู้รับมอบ) จนครบทุกระดับชั้น

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

00:00 - 00:00

นักเรียนทำความเคารพครู ด้วยการกราบพร้อมกันทั้งหมด

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

00:00 - 00:00

มิสมาลินี เขียวชะอุ่มงาม ผู้แทนครูอาวุโสให้ข้อคิด

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

00:00 - 00:00

ประธานในพิธีให้โอวาท

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

00:00 - 00:00

-

เพลงสรรเสริญพระบารมี

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

00:00 - 00:00

จบพิธี

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

08:30 - 00:00

นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าหอประชุมยอห์นแมรี ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

09:00 - 00:00

ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ และคณะครูเข้าสู่บริเวณพิธี

นักเรียนยืนตรงเคารพประธาน (เพลงสดุดีโรงเรียน)

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.30 กิจกรรมวันไหว้ครู (601.10)

     6.30.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู

     6.30.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน

     6.30.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมวันไหว้ครู

     6.30.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ    ครั้งที่ 2

     6.30.5 ดำเนินการตามแผนกิจกรรมวันไหว้ครู
 

          - ครูให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับความสำคัญของกิจกรรมวันไหว้ครู

          - ครูเลือกตัวแทนนักเรียนถือพานเข้าพิธีไหว้ครู ชาย 1 คน หญิง  1 คน

          - ดำเนินการจัดประกวดจัดพานไหว้ครู (ชาย-หญิง) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยนักเรียนระดับชั้น ตอ.     - อนุบาล 2 ทำกิจกรรมไหว้ครูในห้องเรียน     ระดับชั้นอนุบาล 3 ทำกิจกรรมที่เวทีอาคารสัฐยาฯ

     6.30.6 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู  ครั้งที่ 3

     6.30.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู

     6.30.8 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู

     6.30.9 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.30 กิจกรรมวันไหว้ครู (601.10)
- 6.30 กิจกรรมวันไหว้ครู (601.10) (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 6.30 กิจกรรมวันไหว้ครู (601.10) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep