กำหนดการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565

พิธีถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้น้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ

สถานที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เวลา รายการ
08:30 - 08:30

นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าหอประชุมยอห์นแมรี ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

09:00 - 09:00

- ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ประธานในพิธี   ดร.สายชล ปิ่นมณี  ประธานคุณพ่อ
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี   (บรรเลงเพลงมาร์ช SLC)   
พิธีถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้ น้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้  
- ตัวแทนนักการ ถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้
- ตัวแทนคณะครู     ถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้  
- ตัวแทนผู้ปกครอง(ประธานคุณพ่อ)  ถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้
- สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้
- สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้
- ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน และคณะกรรมการที่ปรึกษาฯผู้อำนวยการ ถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้
- ภราดากุลชาติ จันทะโชโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี ถวายเครื่องสักการะพานพุ่มดอกไม้
- เชิญคณะภราดา คณะกรรมการสมาคมฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ และประธานคุณพ่อ ด้านบนเวที
พิธีเทิดพระคุณพ่อ
เชิญประธานคุณพ่อและตัวแทนคุณพ่อ ด้านบนเวที
- ตัวแทนนักเรียน กล่าวแสดงความกตัญญู เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- ประธานคุณพ่อ   กล่าวให้ข้อคิดการเลี้ยงลูก และขอบคุณตัวแทนคุณพ่อที่มาร่วมงาน
- ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา มอบของที่ระลึกให้กับประธานคุณพ่อและตัวแทนคุณพ่อ
- นักเรียนแสดงความรักโดยการมอบมาลัยให้กับพ่อและกราบพ่อ (ดนตรีบรรเลงเพลงของขวัญจากก้อนดิน)
- ประธานคุณพ่อและตัวแทนคุณพ่อถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับคณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ฯ
 

 

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

11:00 - 11:00

จบพิธี

สถานที่:หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.24 กิจกรรมวันพ่อ (3.1.18)

6.24.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันพ่อ

     6.24.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน

     6.24.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมวันพ่อ

     6.24.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ    ครั้งที่ 2

     6.24.5 ดำเนินการตามแผนกิจกรรมวันพ่อ

หัวหน้าระดับชั้นหาตัวแทนวันพ่อระดับชั้นละ 1 คน เพื่อร่วมกิจกรรมวันพ่อ

       - ดำเนินการให้นักเรียนประดิษฐ์ผลงานวันพ่อ เช่นการ์ดวันพ่อ กระถางดอกไม้ อื่นๆ

       - เด็กนำผลงานของตนเองไปมอบให้พ่อ แต่ละห้องส่งรูปห้องละ 5 รูปใส่ในอัลบั้มกิจกรรมวันพ่อในฝ่ายปฐมวัย

       - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อร่วมกับประถม-มัธยม

     6.24.6 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวันพ่อครั้งที่ 3
     6.24.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อ

     6.24.8 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อ

     6.24.9 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.24 กิจกรรมวันพ่อ (3.1.18)
- 6.24 กิจกรรมวันพ่อ (3.1.18) (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- พิธีถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้น้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.24 กิจกรรมวันพ่อ (3.1.18) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep