Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานระดับชั้น ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 เมษายน 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  402.09 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  402.08 กิจกรรมวันทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  402.13 กิจกรรมอบรมทบทวนครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  402.12 กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ (กรณีพิเศษ) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  402.11 กิจกรรมวันปิดกองลูกเสือ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  402.10 กิจกรรมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  402.07 กิจกรรมเข้าค่ายอบรมอาสาจราจร โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  402.06 กิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  402.05 กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  402.04 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  402.03 กิจกรรมโรงเรียนสีขาวตรวจสารเสพติด โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  402.02 กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
28 พฤษภาคม 2564  จัดการประชุม ผกท.เพื่อรับทราบการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร / รับรายงานตัว และนโยบายการฝึกภาคปกติ นศท.ประจำปีการศึกษา 2564 “แบบออนไลน์” ในวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
28 พฤษภาคม 2564  การประชุมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารราบที่ 12 เพื่อรับทราบการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร/รับรายงานตัวและนโยบายการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 " แบบออนไลน์" โรงเรียนพุทธโสธร
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2565  402.09 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 402.08 กิจกรรมวันทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 402.12 กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ (กรณีพิเศษ) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 402.11 กิจกรรมวันปิดกองลูกเสือ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 402.10 กิจกรรมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2565  402.06 กิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 402.05 กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 402.04 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 402.03 กิจกรรมโรงเรียนสีขาวตรวจสารเสพติด โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2565  402.02 กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2565  402.07 กิจกรรมเข้าค่ายอบรมอาสาจราจร โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 402.13 กิจกรรมอบรมทบทวนครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา