วันที่ 7 เม.ย. 2564 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันสุดท้าย) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 5 เม.ย. 2564 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่สอง) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 2 เม.ย. 2564 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันแรก) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมการจัดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ESOL Young Learners English (YLE) (วันสุดท้าย) (งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมการจัดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ESOL Young Learners English (YLE) (วันที่สอง) (งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ)
วันที่ 29 มี.ค. 2564 กิจกรรมการจัดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ESOL Young Learners English (YLE) (วันแรก) (งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ)
วันที่ 27 มี.ค. 2564 กิจกรรมนักเรียนโปรแกรม Gifted และโปรแกรม APP ทัศนศึกษาและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 มี.ค. 2564 กิจกรรมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน IMSPและ MSP ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล บางแสน และสหเวชคณะแพทย์ศาสตร์ ม.บูรพา (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ บ้านกระถิน และ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 มี.ค. 2564 กิจกรรมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ห้องเรียน MSP ทัศนศึกษาและร่วมปฏิบัติการห้อง LAB ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 มี.ค. 2564 กิจกรรมนักเรียนระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ รังนกแลนด์ และวัดสมานรัตนาราม (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมนักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (วันสุดท้าย) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 มี.ค. 2564 กิจกรรมนักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่สอง) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมนักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (วันแรก) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (วันสุดท้าย) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่สาม) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 23 ก.พ. 2564 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่สอง) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 23 ก.พ. 2564 กิจกรรมการติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันสุดท้าย) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (วันแรก) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรมการติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันที่สาม) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมการติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ม.3 (วันสุดท้าย) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรมการติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ม.3 (วันที่สอง) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมการติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ม.3 (วันแรก) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ก.พ. 2564 กิจกรรมการติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันที่สอง) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2564 กิจกรรมการติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันแรก) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ก.พ. 2564 กิจกรรมการติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ป.6 (วันสุดท้าย) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ก.พ. 2564 กิจกรรมการติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ป.6 (วันที่สอง) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ก.พ. 2564 กิจกรรมการติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ป.6 (วันแรก) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 12/2563 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมนิเทศครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องเรียน Cambridge (งานสอนเสริม)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการวิชาการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (งานหลักสูตรการสอน)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำหนดการในปฎิทินแผนงาน : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้านิเทศครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 พ.ย. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (วันสุดท้าย) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่สอง) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 9 พ.ย. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (วันแรก) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมทำที่คั่นหนังสือลายฮาโลวีน (งานห้องสมุด)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรในเครือมูลนิธิฯ(วันสุดท้าย) (งานหลักสูตรการสอน)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรในเครือมูลนิธิฯ(วันแรก) (งานหลักสูตรการสอน)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมจัดทำโครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (งานหลักสูตรการสอน)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวิชาการครั้งที่ 9/2563 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ต.ค. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการวิชาการเข้าสังเกตการณ์และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน (งานห้องสมุด)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมคณะครูผู้สอนภาษาต่างประเทศเข้ารับการอบรมในหลักสูตร  Cambridge Young Learners English Examiner Training  (งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ)
วันที่ 26 ก.ย. 2563 กิจกรรมพิธีมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 10 ก.ย. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วันสุดท้าย) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 9 ก.ย. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่สอง) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 8 ก.ย. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วันแรก) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 28 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (วันสุดท้าย) (งานหลักสูตรการสอน)