วันที่ 9 เม.ย. 2564 กิจกรรมกิจกรรมวันคล้ายวันเกิด เดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 9 เม.ย. 2564 กิจกรรมพิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 8 เม.ย. 2564 กิจกรรมคณะครูจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 - 2566 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 7 เม.ย. 2564 กิจกรรมคณะครูร่วมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 5 เม.ย. 2564 กิจกรรมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 20 มี.ค. 2564 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตอน ติวเข้มระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การเขียน SAR อย่างสมบูรณ์ Key to Success for Analyzing Internal Educational Quality Assurance and Self-Assessment Report (SAR) (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 9 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมหารือเรื่องกิจกรรมของชมรมสถานศึกษาเอกชาจังหวัดฉะเชิงเทรา (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 27 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 4 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2563 และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา "พลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต" และรับฟังโครงการ "สถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากล" ประจำปี 2564 สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 7 พ.ย. 2563 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงาน "วิถีครูแบบ New Normal ก้าวทันเทรนด์การเรียนรู้ พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง Innovative teaching ideas in the New Normal" (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 8 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมทดสอบความรู้พระคัมภีร์ "หนังสือกิจการอัครสาวก" ปีการศึกษา 2563 (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนตุลาคม 2563 (งานอภิบาล)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมคณะครู ร่วมงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ณ โรงเรียนดาราสมุทร (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมคณะครูเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรมูลนิธิ ฯ (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 19 ก.ย. 2563 กิจกรรมคณะครูร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ และคณะครู ร่วมเข้ารับเสด็จฯ พระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 4 ก.ย. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน 2563 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ย. 2563 กิจกรรมภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันสุดท้าย) (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 3 ก.ย. 2563 กิจกรรมภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันที่สอง) (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 2 ก.ย. 2563 กิจกรรมภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันแรก) (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 19 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 13 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 2 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal (วันสุดท้าย) (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 1 ส.ค. 2563 กิจกรรมครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal (วันแรก) (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 17 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2563 กิจกรรมคณะครูร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (วันสุดท้าย) (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 15 ก.ค. 2563 กิจกรรมคณะครูร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (วันแรก) (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันคล้ายวันเกิด เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 17 มิ.ย. 2563 กิจกรรมอบรมแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (VLEARN) (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2563 (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดา มิสเจรดา รัฐประเสริฐ (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 20 พ.ค. 2563 กิจกรรมเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ สามี มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 4 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)