กำหนดการ

วันที่ 9 เมษายน 2564

พิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563

สถานที่ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.30-- ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4
16.00-- มิสซาสุขสำราญ/ขอบพระคุณพระเป็นเจ้า  
17.30-- คณะครู พนักงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมกัน  
18.00--

- ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการฯ คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครูและพนักงานเกษียณ เข้าสู่บริเวณงาน

- การแสดงชุดที่ 1  การแสดงของคณะครูระดับประถมศึกษา  ชื่อชุดเพลีกึกก้องแซ่ซ้องความดี

- การแสดงชุดที่ 2  การแสดงของพนักงาน  ชื่อชุด“สาวเลยยังรอ (ลมพัดตึง)”

- ชมวิดีทัศน์ครูและพนักงานเกษียณ

- มาสเตอร์จิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ จุดธูปเทียนบูชาพระ

- มาสเตอร์อนันต์  จิตต์อารีย์เทพ ถวายพวงมาลัยกรแด่นักบุญหลุยส์ฯ

- ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด มอบมาลัยกรพร้อมทั้งรดน้ำอวยพรครู  และ     พนักงานเกษียณ คณะภราดา คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ รดน้ำอวยพรครู  และพนักงานเกษียณ วงดนตรีศิษย์เก่าบรรเลงเพลง “พระคุณครู” 

ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวสดุดีและมอบของที่ระลึกให้ครูและพนักงานเกษียณ     

คุณธนเดช  จิตพิทยานุภาพ  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  กล่าวสดุดีและมอบของที่ระลึกให้ครูและพนักงานเกษียณ

คุณถิตบัณฑูรย์   สืบสมาน   สมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวสดุดีและมอบของที่ระลึกให้ครูและพนักงานเกษียณ

มาสเตอร์สุเมธ  พุทธเมฆ , มิสนพรัตน์  รัตนบวร , มิสวิมล   สมศรี , มิสพวงทอง  กุลละวณิชย์, มิสณฐภร  คูหาพัฒนกุล ,  มิสเบญจวรรณ  วิทยโอชะ , มิสจรรยา   สินถาวร  , มิสศิริกุล  สถิตมิลินทากาศ , มิสน้ำฝน   คงแสนคำ , มิสลำเพย  พวงมาลัย , มิสรสสุคนธ์   กุลวิทย์ , มาสเตอร์จิรพงษ์  พุทธรสเจริญ , มิสวรรณา  กรัสพรหม  ตัวแทนคณะครูมอบของที่ระลึกให้   ครูเกษียณ

มิสวัชรี เกิดท่าไม้ , มิสสาวิตรี แขกเทศ  , มิสพรเพ็ญ  ศาลาน้อย , มิสวารุณี  คงวิมล ,     มิสรัดดาวรรณ์  ดีประสิทธิ์ปัญญา , มิสสุดา  ดงหลง และ มิสเกษรา  เกิดมงคล คณะกรรมการกองทุนฯ มอบของที่ระลึกแก่ครูเกษียณ

นายสุชาติ  พันธ์น้อย , นายสุพรชัย  ขำเจริญศักดิ์  ,นางเกศฎาภรณ์  บุญวิบูลวัฒน์  , นางสาวพรจันทร์  รุ่งเรือง    ตัวแทนพนักงานมอบของที่ระลึกให้พนักงานเกษียณ

มาสเตอร์จิรวัฒน์   ศรีสวัสดิ์   ตัวแทนครูเกษียณและพนักงานเกษียณกล่าวขอบคุณ

คุณถิตบัณฑูรย์   สืบสมาน ตัวแทนคณะกรรมการศิษย์เก่า มอบเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ จำนวน 100,000 บาท

- การแสดงชุดที่  3  การแสดงของคณะครูระดับมัธยมศึกษา  ชื่อชุด “Secondary  Dance”

 

- การแสดงชุดที่  4  การแสดงของคณะครูปฐมวัย  ชื่อชุด “รีมิ๊กด้วยรักและผูกพัน”

(วงดนตรีศิษย์เก่าบรรเลงเพลงขับกล่อม)

- ทุกคนร่วมร้องเพลงมาร์ช SLC

- ปิดงาน

          

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 103.07 งานมุทิตาจิตครู/พนักงาน


แผนงาน : 103 งานทรัพยากรมนุษย์

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep