นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2, 5 และ 7 เมษายน 2564
(29/มีนาคม/2564 ::
จาก งานวัดและประเมินผล)      
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
(18/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ จัดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ESOL Young Learners English (YLE) ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2564
(29/มีนาคม/2564 ::
จาก งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ)      
ขอเชิญนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2564
(22/มีนาคม/2564 ::
จาก งานสอนเสริม)      
นักเรียนโปรแกรม Gifted โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
(15/มีนาคม/2564 ::
จาก งานสอนเสริม)      
นักเรียนโปรแกรม Gifted และโปรแกรม APP ทัศนศึกษาและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 มีนาคม 2564
(15/มีนาคม/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
คณะครูและนักเรียนห้องเรียน MSP ระดับชั้นป.5 และ ป.6 ทัศนศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมในห้อง LAB ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
(04/มีนาคม/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
คณะครูและนักเรียนห้องเรียน IMSP ระดับชั้นป.4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล (บางแสน) และสหเวชคณะแพทย์ศาสตร์ ม.บูรพา ในวันที่ 23 มีนาคม 2564
(04/มีนาคม/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)