นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2, 5 และ 7 เมษายน 2564


            การวัดและประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญในระบบการเรียนการสอน  ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนและเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  และพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด  ดังนั้น  ฝ่ายวิชาการ  งานวัดและประเมินผล จึงได้กำหนดวันประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2, 5 และ 7 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดเอกสารตามลิ้งค์ที่แนบมา

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 65 ครั้ง

Keep