อัลบัมภาพที่ 19651    ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ เป็นประธานในการมอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก ในวันที่ 1 เมษายน 2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 19644    นักเรียนโปรแกรม Gifted และโปรแกรม APP ทัศนศึกษาและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>