อัลบัมภาพที่ 19643    การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านและรางวัลบรรณารักษ์อาสายอดเยี่ยมจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (งานห้องสมุด)
อัลบัมภาพที่ 19635    คณะครูและนักเรียนห้องเรียน IMSP ระดับชั้นป.4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล (บางแสน) และสหเวชคณะแพทย์ศาสตร์ ม.บูรพา ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>