ชื่อ-สกุล : ภราดากุลชาติ จันทะโชโต

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานวิจัยและพัฒนา , งานนิเทศการสอน , งานห้องสมุด , งานวัดและประเมินผล , งานหลักสูตรการสอน , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ , งานสภานักเรียน , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น , งานทรัพยากรมนุษย์ , งานนโยบายและแผน , งานกิจการพิเศษ , งานวงโยธวาทิต

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิตศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...