Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 10782

26 มิถุนายน 2562

               เรียน ท่านผู้ปกครอง คณะครู ศิษย์เก่า และสวัสดีนักเรียนทุกคน ขอต้อนรับเข้าสู่รั้วแดง ขาว …

ในปีการศึกษา 2562 นี้บราเดอร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 5 ของสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และในปีนี้ได้ครบรอบ 71 ปี แห่งการก่อตั้ง จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้เปิดดำเนินการสอนให้แก่บุตรหลานของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และยึดมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ทั้งนักเรียนเก่าจากชั้นอนุบาล และนักเรียนที่เข้าใหม่ ซึ่งในปัจจุบัน โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีโปรแกรมต่างๆ ดังนี้

                       1. หลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2560 ระดับชั้นปฐมวัย

                       2. โปรแกรมภาษาอังกฤษ (Pre-IMSP) ระดับชั้น อ.2 และ อ.3

                       3. โปรแกรมวิทย์ คณิต อังกฤษเข้มเข้น (IMSP) ระดับชั้น ป.1 – ป.6

                       4. โปรแกรมภาษาอังกฤษเข้มข้น (EIP) ระดับชั้น ป.1 – ม.3

                       5. โปรแกรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (MSP) ระดับชั้น ป.4–ม.3

                       6. โปรแกรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ระดับชั้น ม.1-ม.6

                       7. โปรแกรมการเรียนระดับสูง (APP) ทุนเรียนฟรี ระดับชั้น ม.1-ม.6

                       8. แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ วิทย์-คณิต, ศิลป์-ภาษาจีน, ศิลป์-ภาษาอังกฤษ, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์-Media and Design, ศิลป์-ดนตรี และศิลป์-อุตสาหกรรมบริการ

นโยบายการจัดการศึกษาในปีนี้ โรงเรียนมีความตั้งใจจะพัฒนาในหลายๆ ด้าน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความพร้อมในทุกด้าน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก่อนที่จะออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ อาทิเช่น

                       - การจัดการเรียนการสอนที่เน้น Activity-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน และ Active Learning การเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ที่เน้นบทบาท และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

                       - ทักษะที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตให้กับผู้เรียน เพราะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในอนาคต

                       - ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย มองเห็นปัญหาเป็นโจทย์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ไข

                       - พัฒนาผู้เรียนตามหลัก 4 H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) การลงมือปฏิบัติ (Hand) และสุขภาพ (Health)

                       - การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลเท่าเทียมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No one left behind) ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม

                       - การจัดแหล่งเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน อาทิเช่น มีห้องเรียน iPad เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ (Coding) ในระดับชั้น ป.1-ป.3 และมีห้องปฏิบัติการเรียนหุ่นยนต์ (Robots) ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา รวมถึงอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์

                       - การจัดภูมิทัศน์โรงเรียน จัดสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ ห้องเรียน ห้องน้ำที่เป็นสัดส่วน มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีการจัดเมนูและรสชาดอาหารที่เหมาะสมกับวัย

             ขอให้ท่านผู้ปกครองได้ไว้วางใจคณะผู้บริหารและคุณครูทุกคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา บริหารจัดการโรงเรียนแห่งนี้ ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสืบไป และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านอีกครั้ง ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาเสมอมา

             ขอพระเป็นเจ้า พระแม่มารีย์ และท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ได้โปรดประทานพระพรแด่ท่าน ให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และประสบผลสำเร็จในชีวิตตามที่มุ่งหวัง ทุกประการ