กำหนดการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.30 ลงทะเบียน  
08.30-10.00 การทำงานเป็นทีม โดยวิทยากร อ.ประยูร วงศ์เล็ก ช่วงที่ 1  
10.00-10.20 รับประทานอาหารว่าง  
10.20-12.00 การทำงานเป็นทีม โดยวิทยากร อ.ประยูร วงศ์เล็ก ช่วงที่ 2  
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 การทำงานเป็นทีม โดยวิทยากร อ.ประยูร วงศ์เล็ก ช่วงที่ 3  
14.30-15.00 รับประทานอาหารว่าง  
15.00-16.30 การทำงานเป็นทีม โดยวิทยากร อ.ประยูร วงศ์เล็ก ช่วงสุดท้าย  
16.30-- บันทึกลายนิ้วมือกลับบ้าน  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน


แผนงาน : 104 งานบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep