กำหนดการ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558

สถานที่ ห้องประชุม Honorat ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.30-12.00 ่คณะกรรมการเริ่มประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  ห้องประชุม Honorat อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- การประชุมพิจารณาสรรหาเครื่องถ่ายเอกสารฝ่ายวิชาการ (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep