กำหนดการ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันแรก)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- แบ่งกลุ่มเด็กเพื่อทำกิจกรรม  
09.00-09.30 ลงทะเบียน  
10.30-11.00 พิธีเปิดค่าย  
11.00-12.30 เดินทางสู่เขาเขียวทำกิจกรรม Fight of the Gibbon  
12.30-18.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.2ส่งเสริมแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย

-ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

-เลือกหัวหน้าห้อง

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.2ส่งเสริมแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
- 2.2ส่งเสริมแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันแรก) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.2ส่งเสริมแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 408งานสภานักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสภานักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep