กำหนดการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม "วันอาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2558

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.30 เข้าแถวเคารพธงชาติ  ฝ่ายปฐมวัย
08.30-- -พิธีเปิดกิจกรรมวันอาชีพ -ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ /หัวหน้าฝายกิจการนักเรียน ประธานในพิธี (เปิดเพลงโรงเรียน) -ประธานจัดงานกล่าวรายงาน (มิสพวงทอง กุลละวณิชย์) - ประธานกล่าวเปิดงาน - แนะนำ และมอบของที่ระลึกและวุฒิบัตรให้วิทยากรจำนวน 36 ท่าน - แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย
09.00-- เริ่มกิจกรรมตามฐาน  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประเมินผลการดำเนินงาน


แผนงาน : 612 โครงการส่งเสริมวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep