กำหนดการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2558

กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-15.00 เริ่มกิจกรรม  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประเมินผลการดำเนินงาน


แผนงาน : 612 โครงการส่งเสริมวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep