กำหนดการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ประชุมครูแยกตามช่วงชั้น

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประชุมพร้อมกัน  ห้องเรียน ป.4/1 ชั้น 2 ตึกสิรินธร
--- ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประชุมพร้อมกัน  ห้องเรียน ป.4/2 ชั้น 2 ตึกสิรินธร
--- ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประชุมพร้อมกัน  ห้องเรียน ป.4/3 ชั้น 2 ตึกสิรินธร
15.45-16.45 ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประชุมพร้อมกัน  ห้องเรียน ป.1/2 ชั้น 2 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมครูช่วงชั้น วันศุกร์


แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep