กำหนดการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2558

กำหนดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน หัวข้อ "เยาวชนแกนนำการปกครองระบอบประชาธิปไตย" ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันแรก)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาสภานักเรียน ณ ห้องวงโยธวาทิต  
09.00-09.30 พิธีเปิดการอบรม  
09.30-10.00 กิจกรรมสันทนาการ  
10.00-10.10 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.10-11.00 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
11.00-12.00 Workshop โครงการในฝัน  
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.30 กิจกรรมเสริมสร้างความคิด  
13.30-15.00 Workshopโครงการในฝัน(ต่อ)  
15.00-16.00 เทคนิคการบริหารงาน  
16.00-17.00 นำเสนอผลงานสภานักเรียนระดับประถม  
17.00-18.00 รับประทานอาหารเย็น  
18.00-19.00 อาบน้ำ/ทำภาระกิจส่วนตัว  
19.00-20.30 กิจกรรมเสริมสร้างลักษณะผู้นำ  
20.30-21.30 จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์/พิธีกรรมแสงสว่าง  
21.30-22.00 นัดหมายกิจกรรม  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.5จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

-ร่วมเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

-จัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.5จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
- 2.5จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- กำหนดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน หัวข้อ "เยาวชนแกนนำการปกครองระบอบประชาธิปไตย" ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันแรก) (วันที่ 12 ก.ค. 2558)
- กำหนดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน หัวข้อ "เยาวชนแกนนำการปกครองระบอบประชาธิปไตย" ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นฯ (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.5จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 408งานสภานักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสภานักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep