กำหนดการ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

กำหนดการ Big Cleaning Day

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- - เปิดเพลงโลกสวยด้วยมือเรา/เพลงคนไทยหัวใจเดียวกัน  
--- - เพลงสามัคคีประเทศไทย/เพลงพ่อของแผ่นดิน  
--- - สวดมนต์  
--- - เพลงสรรเสริญพระบารมี  
14.00-15.45 - นักเรียนทุกระดับชั้นจัดเตรียมความพร้อมในการทำความสะอาด  
15.45-16.00 - เปิดเพลงสดุดีนักบุญหลุยส์  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.3จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม

-กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล

-กิจกรรมรักษ์แม่น้ำบางปะกง

-กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

-กิจกรรม Big  Cleaning  Day

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.3จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
- 2.3จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- กำหนดการ Big Cleaning Day (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายอาสา (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท (วันแรก) (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (วันแรก) (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (วันสุดท้าย) (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- 2.3จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 407งานกิจกรรมภายใน-นอก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep