กำหนดการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2558

นักเรียนแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "โครงการวันรพี 58"

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-08.15 ลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
08.15-08.30 พิธีเปิด  
08.30-10.00 ฟังการบรรยาย "สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ"  
10.00-10.10 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.10-11.40 ฟังการบรรยาย "กฎหมายอาญาภาคทั่วไป"  
11.40-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.00 แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  
16.10-16.30 มอบรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร/พิธีปิด  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : นักเรียนแข่งขัน


แผนงาน : 301.7 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep