กำหนดการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

สถานที่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน จ.นครปฐม

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-- อาหารเช้าสำหรับผู้ที่ต้องการ  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน จ.นครปฐม
08.30-- ลงทะเบียน  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน จ.นครปฐม
09.00-- ภาวนาเรื่องการประชุม  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน จ.นครปฐม
09.15-- ศึกษาหลักสูตรคำสอน "ชุดชีวิตคริสตัง" เล่ม 4-6 โดย พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน จ.นครปฐม
10.30-- พัก - อาหารว่าง  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน จ.นครปฐม
11.00-- แนะนำเว็บไซต์งานคำสอนและสื่อการสอน โดย คุณสมบัติ งามวงศ์  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน จ.นครปฐม
12.00-- อาหารเที่ยง  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน จ.นครปฐม
13.15-- ศึกษาแผนการสอนหนังสือ ชุดชีวิตคริสตังบูรณาการวิถีชุมชนวัด โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน จ.นครปฐม
14.00-- สาธิตการใช้หนังสือคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4-6 โดย คุณครูสมบัติ งามวงศ์  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน จ.นครปฐม
14.45-- จัดทำประมวลการสอน "หนังสือคำสอนชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4-6" ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน โดย คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน จ.นครปฐม
15.30-- มอบวุฒิบัตร - อาหารว่าง / เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน จ.นครปฐม
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558

            คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน  จ.นครปฐม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558
- คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)

แผนงาน : 105 งานอภิบาล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep