กำหนดการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2558

นักเรียน ม.6 ฟังการแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.20--09.10 นักเรียน ม.6/3, ม.6/7 จำนวน 65 คน ฟังการแนะแนว  ห้องเรียน ม.6/3, ม.6/7
09.10-10.20 นักเรียน ม.6/4, ม.6/6 จำนวน 70 คน ฟังการแนะแนว  ห้องเรียน ม.6/4, ม.6/6
10.20-11.10 นักเรียน ม.6/1, ม.6/2 จำนวน 77 คน ฟังการแนะแนว  ห้องเรียน ม.6/1, ม.6/2
11.10-12.05 นักเรียน ม.6/1, ม.6/5 จำนวน 48 คน ฟังการแนะแนว  ห้องเรียน ม.6/5
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : แนะแนวการศึกษาต่อ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

แนะแนวการศึกษาต่อ
- แนะแนวการศึกษาต่อ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียน ม.6 ฟังการแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม TU Open House Green & Sustainability 2015 (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียน ม.6 เข้าฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ การให้ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ฟังการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เปิดเรือน เยือนจุฬา "CU Open House 2015" (วันที่ 15 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมงานจุฬาฯวิชาการ (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด แนะแนวการศึกษาต่อ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 308 แนะแนว

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep