กำหนดการ

วันที่ 14 สิงหาคม 2558

พิธีฉลองพระแม่มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-- นักเรียนทุกระดับชั้นจัดแถวพร้อมกัน / เคารพธงชาติและสวดมนต์ตามปกติ  ณ บริเวณที่กำหนดไว้
08.15-- นักเรียนวงโยธวาทิต นักเรียนคาทอลิก นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ตั้งแถวบริเวณถนนหน้าห้องประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมแห่พระรูปพระแม่มารีย์ รอบอาคารเรียนไปอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ / นักเรียนระดับ ป.6 เดินไปตั้งแถว 2 แถวหลังเสาธงข้างห้องวิชาการ / นักเรียนระดับ ป.5 ตั้งแถว 2 แถวต่อจากระดับ ป.6 บริเวณลานจอดรถข้างห้องผู้อำนวยการ / นักเรียนระดับ ป.4 ตั้งแถว 2 แถวต่อจากระดับ ป.5 นักเรียน ป.3 ตั้งแถว 2 แถวต่อจากระดับ ป.4 บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารสิรินธรกับอาคารเฉลิมฯ / นักเรียน ป.2 ตั้งแถว 2 แถวต่อจากระดับ ป.3 บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ / นักเรียน ป.1 เข้าแถวบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ หน้าห้องฟิตเนส / นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยตั้งแถวบริเวณอาคารสัฐยามหาราชินี หลังห้องเรียน / คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล เจ้าอาวาสวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธีหน้าห้องประชาสัมพันธ์ / คุณพ่อถวายกำยานหน้าพระรูปพระแม่มารีย์ /เคลื่อนขบวนแห่พระรูปไปรอบอาคารเรียน และมาสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ /เมื่อขบวนแห่มาถึงบริเวณอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ นักเรียนเข้าประจำจุด ดังนี้ วงโยธวาทิต เข้าประจำที่บริเวณด้านอาคารสัฐยามหาราชินี หันหน้าไปทางอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ นักเรียนคาทอลิก เข้าประจำที่บริเวณข้างอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ ด้านอาคารสัฐยามหาราชินี ม.1 เข้าประจำที่บริเวณถนนข้างอาคารสัฐยาฯ ต่อจากนักเรียนคาทอลิก ม.2 เข้าประจำที่บริเวณถนนลานหน้าเสาธง หันหน้าไปทางอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ ม.3 เข้าประจำที่บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารสัฐยาฯ กับอาคารเฉลิมฯ ม.4-6 เข้าประจำที่บริเวณลานหน้าเสาธง หันหน้าไปทางอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ ป.4-6 เข้าประจำที่ใต้อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร แทน ม.4-6 หันหน้าไปทางอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ ป.3 ร่วมพิธีบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ป.2 ร่วมพิธีบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ต่อจาก ป.3 ป.1 ร่วมพิธีบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ หน้าห้องฟิตเนส ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนคณะภราดา กล่าวบทสดุดีเทิดเกียรติพระแม่มารีย์ และถวายกระเช้าดอกไม้แด่พระแม่ พิธีกรกล่าวเชิญผู้แทนคณะต่างๆ ถวายกระเช้าดอกไม้แด่พระแม่มารีย์ พิธีกรเรียนเชิญคุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล เจ้าอาวาสวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ให้ข้อคิดเตือนใจ เป็นอันจบพิธีฉลองเทิดเกียรติพระแม่มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์
09.30-- คณะครูคาทอลิก นักเรียนคาทอลิก และตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ ป.4 - ม .5 ระดับละ 2 ห้อง เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเทิดเกียรติพระแม่มารีย์  ณ หอประชุมยอห์นแมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : พิธีฉลองพระแม่มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558


แผนงาน : 105 งานอภิบาล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep