กำหนดการ

วันที่ 28 กันยายน 2558

กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่สอง)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-16.00 ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามกิจของสงฆ์ โดยพระวิทยากร  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

-กิจกรรมธนาคารความดี
-ตู้ Lost and Found
-ฟังธรรมะในวันสำคัญต่างๆ  เช่น วันพ่อ วันแม่
-กิจกรรมประกวดการไหว้
-กิจกรรมส่งเสริมการไหว้หน้าเสาธง
-กิจกรรมประกวดสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี SLC

-นำนักเรียนไปบริจาคสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาส
-โครงการบรรพชาสามเณร

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในฉลองวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันแรก) (วันที่ 27 ก.ย. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่สอง) (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่สาม) (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่สี่) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ห้า) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่หก) (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่เจ็ด) (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ต.ค. 2558)
- คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันครู (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 404งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep