กำหนดการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5 / 2558

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-12.00 เริ่มการประชุมฝ่าย  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน)

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2558 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2 / 2558 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3 / 2558 (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- พนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพพนักงาน (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4 / 2558 (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5 / 2558 (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2558 (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 29 ก.พ. 2559)

แผนงาน : 500 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep